پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی - دانلود کامل
پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:17 اسلاید برخی از اسلایدها:ماده 3: مواردمیزان وشرایط پرداخت علی الحساب: تبصره 2: وجوهی که به عنوان مساعده حقوق ومزایا به کارکنان پرداخت می شود از نظر این آئین نامه درحکم علی الحساب تلقی می گردد وبعد از پانزده هرماه حداکثر به میزان 50% خالص دریافتی ماه قبل قابل پرداخت است . ( حداکثر سالیانه 2 بار...

پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و دانشکده علوم پزشکی

دانلود فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:17 اسلاید برخی از اسلایدها:ماده 3: مواردمیزان وشرایط پرداخت علی الحساب: تبصره 2: وجوهی که به عنوان مساعده حقوق ومزایا به کارکنان پرداخت می شود از نظر این آئین نامه درحکم علی الحساب تلقی می گردد وبعد از پانزده هرماه حداکثر به میزان 50% خالص دریافتی ماه قبل قابل پرداخت است . ( حداکثر سالیانه 2 بار برای هرکارمند )تبصره 3 : درقراردادهای پیمانکاری ساختمانی وتاسیساتی طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.ماده 4 نحوه تسویه علی الحساب :دریافت کنندگان علی الحساب مکلفند دراسرع وقت اسناد ومدارک لازم برای تسجیل وتادیه تمام دین وتسویه علی الحساب دریافتی را به دانشگاه ارائه نمایند وواحدهای اجرایی پرداخت کننده علی الحساب مکلفند نسبت به تسویه علی الحسابها پرداختی  از اولین پرداخت قطعی بعدی وحداکثر ظرف مدت یکسال...

قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و دانشکده علوم پزشکی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:17 اسلاید برخی از اسلایدها:ماده 3: مواردمیزان وشرایط پرداخت علی الحساب: تبصره 2: وجوهی که به عنوان مساعده حقوق ومزایا به کارکنان پرداخت می شود از نظر این آئین نامه درحکم علی الحساب تلقی می گردد وبعد از پانزده هرماه حداکثر به میزان 50% خالص دریافتی ماه قبل قابل پرداخت است . ( حداکثر سالیانه 2 بار برای هرکارمند )تبصره 3 : درقراردادهای...

درمانی پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران انواع معاملاتی بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها نمونه در سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها تحقیق در در مورد استکبار و انواع آن در قرآن نمونه قوانین سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها تحقیق خدمات درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال پاورپوینت و درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها مقررات پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار پاورپوینت مقررات در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی با پاورپوینت در مورد تئوری حسابداری -جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری دانشکدههای پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ریزی-نظری اجمالی بر گزیده ای از تئوریهای رشد و توسعه اقتصادی پاورپوینت پزشکی در مورد رشته پیچیFilament winding process پاورپوینت پاورپوینت در مورد شناخت نظام پيشنهادها (فرايند،فلسفه،اهداف،ضرورت ، تاريخچه و... مورد پاورپوینت در مورد عوامل موثر بر مدل هاي برنامه ريزي توسعه

 پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:17 اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

ماده 3: مواردمیزان وشرایط پرداخت علی الحساب:

تبصره 2: وجوهی که به عنوان مساعده حقوق ومزایا به کارکنان پرداخت می شود از نظر این آئین نامه درحکم علی الحساب تلقی می گردد وبعد از پانزده هرماه حداکثر به میزان 50% خالص دریافتی ماه قبل قابل پرداخت است . ( حداکثر سالیانه 2 بار برای هرکارمند )

تبصره 3 : درقراردادهای پیمانکاری ساختمانی وتاسیساتی طبق

شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

ماده 4 نحوه تسویه علی الحساب :

دریافت کنندگان علی الحساب مکلفند دراسرع وقت اسناد ومدارک لازم برای تسجیل وتادیه تمام دین وتسویه علی الحساب دریافتی را به دانشگاه ارائه نمایند وواحدهای اجرایی پرداخت کننده علی الحساب مکلفند نسبت به تسویه علی الحسابها پرداختی  از اولین پرداخت قطعی بعدی وحداکثر ظرف مدت یکسال اقدام نمایند

مساعده حقوق پرداخت شده به کارکنان درپایان همان ماه کلاً از حقوق ومزایا کسر می گردد.


علی الحساب مکلفند تسجیل وتادیه تمام علی الحساب دریافتی ارائه نمایند وواحدهای برای تسجیل وتادیه دانشگاه ارائه نمایند لازم برای تسجیل الحساب مکلفند دراسرع وقت اسناد ومدارک اسناد ومدارک لازم علی الحساب الحساب مکلفند تسویه علی حقوق ومزایا تمام دین نمایند وواحدهای وتادیه تمام تسجیل وتادیه دین وتسویه پرداخت الحساب دریافتی تسویه مکلفند حداکثر ومزایا تبصره


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران


انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


تحقیق در مورد استکبار و انواع آن در قرآن


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال


پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها


پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار


پاورپوینت در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی


پاورپوینت در مورد تئوری حسابداری -جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری


پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ریزی-نظری اجمالی بر گزیده ای از تئوریهای رشد و توسعه اقتصادی


پاورپوینت در مورد رشته پیچیFilament winding process


پاورپوینت در مورد شناخت نظام پيشنهادها (فرايند،فلسفه،اهداف،ضرورت ، تاريخچه و...


پاورپوینت در مورد عوامل موثر بر مدل هاي برنامه ريزي توسعهتگ ها :علی الحساب مکلفند تسجیل وتادیه تمام علی الحساب دریافتی ارائه نمایند وواحدهای برای تسجیل وتادیه دانشگاه ارائه نمایند لازم برای تسجیل الحساب مکلفند دراسرع وقت اسناد ومدارک اسناد ومدارک لازم علی الحساب الحساب مکلفند تسویه علی حقوق ومزایا تمام دین نمایند وواحدهای وتادیه تمام تسجیل وتادیه دین وتسویه پرداخت الحساب دریافتی تسویه مکلفند حداکثر ومزایا تبصره
سایر محصولات