تحقیق درباره تحقیق درموردطلاق - دانلود کامل
تحقیق درباره تحقیق درموردطلاق
تحقیق درباره تحقیق درموردطلاق

تحقیق درباره تحقیق درموردطلاق

تحقیق درموردطلاق فرمتword165صفحهچکيده محتواي فابل:طلاقفصل اول : کلیات                           مبحث اول : تعریف طلاقمبحث دوم : ماهیت طلاقبند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح استالف) طلاق بائنب) طلاق رجعیبند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص داردبند سوم : طلاق از فسخ متفاوت استبند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین استالف) طلاق یک ایقاع استب) یک عمل حقوقی تشریفاتی استج) یک ایقاع معین استمبحث سوم : اختیار در طلاقبند اول : تعریفبند دوم : اختیار طلاق دراسلامبند سوم : علت واگذاری حق به مردبند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلامالف) تعریف حقب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حقج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحقد) سوء استفاده از حق در فقه اسلامییک : سوء استفاده از حق در فقه امامیهدو : ملاک های سوء استفاده از حقفصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضاییمبحث اول : قاعده نفی عسر وحرجبند اول : تعریفالف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانیب) نظریه مرحوم نراقیج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانید) نظریه شیخ مرتضی انصاریدو) نظریه امام خمینی(ره)بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعدهالف) مجرای قاعدهب) قلمرو قاعدهج) تعارض روقاعده لاضررد) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرجهـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونیمبحث اول : تاریخچهبند اول : قانون مدنی سال 1313بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه هابند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظامبند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنیبند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقهالف) طرح موضوعب) تعریف نفقه زوجهج) ماهیت حق زن بر نفقهد) شرایط وجوب نفقهالف) تعریف لغویب) تعریف فقهی و حقوقیبند دوم : مدارک و مستندات قاعدهالف) کتابب) سنتج) اجماعد) عقلیک : بنای عقلادو : قاعده لطفبند سوم : تعیین لا در «لا حرج»بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعدهالف) مجرای قاعدهب) قلمرو قاعدهیک : حرج عمومیدو : حرج شخصیسه : حرج واقعی یا معلومچهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومیپنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعدهمبحث دوم : قاعده لاضربند اول : کلیاتبند دوم : مدارک و مستندات قاعدهالف) کتابب) سنتج) اجماعد) عقلبند سوم : معنی ضرر و ضراربند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»یک : دائمی بودن نفقهدو : تمکین زوجهدو) موانع وجوب نفقهیک : عدم سکونت زوجه در منزل زوجدو : سوء معاشرت زوجهسه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانوادهو) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مردیک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقهدو : عجز شوهر ازپرداخت نفقهبند دوم : غایب مفقودالخبرالف) تعریفب) عناصریک : غیبتدو: انقضای مدت نسبتاً طولانیسه : فقد خبرحیات یا مماتج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوقبند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجهالف) طرح موضوعب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرجج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایید) مصادیق عسروحرجیک : مصادیق عنوان شده در قانونغیبت شوهر و ایجاد عسروحرجاعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلیمحکومیت قطعی زوجابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگردو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانیاختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مردبی عدالتی در رفتار با همسرانادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشدارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشدارتکاب اعمال منافی عفتایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرداجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن اوسوء رفتار و معاشرت با زوجههـ) مصادیق عنوان شده در قانونیک : مصادیق عنوان شده در قاونضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگیابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلیعدم تأمین جانی مقدمه :خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از...

تحقیق درباره تحقیق درموردطلاق تحقیق درمورد طلاق طلاق مقاله درمورد طلاق درباره طلاق

دانلود تحقیق درموردطلاق فرمتword165صفحهچکيده محتواي فابل:طلاقفصل اول : کلیات                           مبحث اول : تعریف طلاقمبحث دوم : ماهیت طلاقبند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح استالف) طلاق بائنب) طلاق رجعیبند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص داردبند سوم : طلاق از فسخ متفاوت استبند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین استالف) طلاق یک ایقاع استب) یک عمل حقوقی تشریفاتی استج) یک ایقاع معین استمبحث سوم : اختیار در طلاقبند اول : تعریفبند دوم : اختیار طلاق دراسلامبند سوم : علت واگذاری حق به مردبند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلامالف) تعریف حقب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حقج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحقد) سوء استفاده از حق در فقه اسلامییک : سوء استفاده از حق در فقه امامیهدو : ملاک های سوء استفاده از حقفصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضاییمبحث اول : قاعده نفی عسر وحرجبند اول : تعریفالف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانیب) نظریه مرحوم نراقیج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانید) نظریه شیخ مرتضی انصاریدو) نظریه امام خمینی(ره)بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعدهالف) مجرای قاعدهب) قلمرو قاعدهج) تعارض روقاعده لاضررد) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرجهـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونیمبحث اول : تاریخچهبند اول : قانون مدنی سال 1313بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه هابند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظامبند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنیبند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقهالف) طرح موضوعب) تعریف نفقه زوجهج) ماهیت حق زن بر نفقهد) شرایط وجوب نفقهالف) تعریف لغویب) تعریف فقهی و حقوقیبند دوم : مدارک و مستندات قاعدهالف) کتابب) سنتج) اجماعد) عقلیک : بنای عقلادو : قاعده لطفبند سوم : تعیین لا در «لا حرج»بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعدهالف) مجرای قاعدهب) قلمرو قاعدهیک : حرج عمومیدو : حرج شخصیسه : حرج واقعی یا معلومچهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومیپنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعدهمبحث دوم : قاعده لاضربند اول : کلیاتبند دوم : مدارک و مستندات قاعدهالف) کتابب) سنتج) اجماعد) عقلبند سوم : معنی ضرر و ضراربند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»یک : دائمی بودن نفقهدو : تمکین زوجهدو) موانع وجوب نفقهیک : عدم سکونت زوجه در منزل زوجدو : سوء معاشرت زوجهسه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانوادهو) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مردیک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقهدو : عجز شوهر ازپرداخت نفقهبند دوم : غایب مفقودالخبرالف) تعریفب) عناصریک : غیبتدو: انقضای مدت نسبتاً طولانیسه : فقد خبرحیات یا مماتج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوقبند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجهالف) طرح موضوعب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرجج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایید) مصادیق عسروحرجیک : مصادیق عنوان شده در قانونغیبت شوهر و ایجاد عسروحرجاعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلیمحکومیت قطعی زوجابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگردو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانیاختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مردبی عدالتی در رفتار با همسرانادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشدارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشدارتکاب اعمال منافی عفتایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرداجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن اوسوء رفتار و معاشرت با زوجههـ) مصادیق عنوان شده در قانونیک : مصادیق عنوان شده در قاونضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگیابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلیعدم تأمین جانی مقدمه :خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود. در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده...

تحقیق درمورد طلاق تحقیق درمورد طلاق طلاق مقاله درمورد طلاق درباره طلاق

تحقیق درموردطلاق فرمتword165صفحهچکيده محتواي فابل:طلاقفصل اول : کلیات                           مبحث اول : تعریف طلاقمبحث دوم : ماهیت طلاقبند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح استالف) طلاق بائنب) طلاق رجعیبند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص داردبند سوم : طلاق از فسخ متفاوت استبند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین استالف) طلاق یک ایقاع استب) یک عمل حقوقی تشریفاتی استج) یک ایقاع معین استمبحث سوم : اختیار در طلاقبند اول : تعریفبند دوم : اختیار طلاق دراسلامبند سوم : علت واگذاری حق به مردبند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلامالف) تعریف حقب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حقج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحقد) سوء استفاده از حق در فقه اسلامییک : سوء استفاده از حق در فقه امامیهدو : ملاک های سوء استفاده از حقفصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضاییمبحث اول : قاعده نفی عسر وحرجبند اول : تعریفالف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانیب) نظریه مرحوم نراقیج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانید) نظریه شیخ مرتضی انصاریدو) نظریه امام خمینی(ره)بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعدهالف) مجرای قاعدهب) قلمرو قاعدهج) تعارض روقاعده لاضررد) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرجهـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونیمبحث اول : تاریخچهبند اول : قانون مدنی سال 1313بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه هابند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظامبند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنیبند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقهالف) طرح موضوعب) تعریف نفقه زوجهج) ماهیت حق زن بر نفقهد) شرایط وجوب نفقهالف) تعریف لغویب) تعریف فقهی و حقوقیبند دوم : مدارک و مستندات قاعدهالف) کتابب) سنتج) اجماعد) عقلیک : بنای عقلادو : قاعده لطفبند سوم : تعیین لا در «لا حرج»بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعدهالف) مجرای قاعدهب) قلمرو قاعدهیک : حرج عمومیدو : حرج شخصیسه : حرج واقعی یا معلومچهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومیپنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعدهمبحث دوم : قاعده لاضربند اول : کلیاتبند دوم : مدارک و مستندات قاعدهالف) کتابب) سنتج) اجماعد) عقلبند سوم : معنی ضرر و ضراربند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»یک : دائمی بودن نفقهدو : تمکین زوجهدو) موانع وجوب نفقهیک : عدم سکونت زوجه در منزل زوجدو : سوء معاشرت زوجهسه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانوادهو) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مردیک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقهدو : عجز شوهر ازپرداخت نفقهبند دوم : غایب مفقودالخبرالف) تعریفب) عناصریک : غیبتدو: انقضای مدت نسبتاً طولانیسه : فقد خبرحیات یا مماتج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوقبند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجهالف) طرح موضوعب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرجج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایید) مصادیق عسروحرجیک : مصادیق عنوان شده در قانونغیبت شوهر و ایجاد عسروحرجاعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلیمحکومیت قطعی زوجابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگردو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانیاختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مردبی عدالتی در رفتار با همسرانادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشدارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشدارتکاب اعمال منافی عفتایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرداجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن اوسوء رفتار و معاشرت با زوجههـ) مصادیق عنوان شده در قانونیک : مصادیق عنوان شده در قاونضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگیابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلیعدم تأمین جانی مقدمه :خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود. در فقه و حقوق جامعه ما به طور...

پاورپوینت درموردطلاق چاههاي جهت دار و جهت دار/افقي پاورپوینت درموردطلاق بررسی ريشه هاي نزديك انقلاب مخملي در ايران با تأكيد بر حوادث اخير پاورپوینت تحقیق تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستکی شرکتها پاورپوینت تحقیق سینوزیت پاورپوینت تحقیق شیخیه پاورپوینت تحقیق شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال (منطقه بومی مازندران) پاورپوینت تحقیق میکروفیلتراسیون پاورپوینت تحقیق مسجد جامع دمشق پاورپوینت تحقیق افزایش وزن و چاقی پاورپوینت درموردطلاق غربالگری ناهنجاری های جنین پاورپوینت تحقیق باکتری اشرشیا کلی پاورپوینت تحقیق چرخه عمرصنعت پاورپوینت تحقیق استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس پاورپوینت تحقیق اختلالات جفت پاورپوینت تحقیق ميكروبيولوژي مواد غذايي پاورپوینت تحقیق بيماريهاي منتقله از آب و غذا پاورپوینت درموردطلاق کتاب یک دقیقه این چهل فکرسمی راکناربگذارید پاورپوینت درموردطلاق ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی پاورپوینت درموردطلاق کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی پاورپوینت درموردطلاق حسابداری مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت درموردطلاق میکروبیولوژی پزشکی پاورپوینت درموردطلاق تجارت الكترونيك جهاني و همكاري پاورپوینت تحقیق استخراج مقاله پژوهشي از پايان‌نامه پاورپوینت تحقیق ایمنی کوره ها و بویلرها پاورپوینت تحقیق پمپ ها و کنترل کننده های سرم پاورپوینت درموردطلاق آکنه و ولگاریس پاورپوینت تحقیق درباره موادشوینده وانواع آن پاورپوینت درموردطلاق مشکلات پمپ پاورپوینت تحقیق مستند سازی پاورپوینت درموردطلاق کتاب مديريت مالي رضا شباهنگ پاورپوینت تحقیق مدل سازی مالی پاورپوینت درموردطلاق گزارشگری حسابداری تحت وب و XBRL پاورپوینت تحقیق مخازن ذخیره Storage Tanks پاورپوینت تحقیق فعالیت بدنی و سلامت پاورپوینت درموردطلاق کتاب حسابداري دولتي جعفر باباجاني پاورپوینت درموردطلاق مدیریت زنجیره تامین سبز پاورپوینت درموردطلاق حسابداري صنعتي يك دكتر محمد عرب مازار يزدي پاورپوینت درموردطلاق حسابداری صنعتی2 پاورپوینت درموردطلاق حسابداری میانه1پیام نور پاورپوینت تحقیق بیمارستان میلاد پاورپوینت درموردطلاق الگوهای و روش های نوین تدریس پاورپوینت درموردطلاق اصول آموزش به بيمار پاورپوینت تحقیق جداسازهای لرزه ای Base Isolation پاورپوینت تحقیق توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی پاورپوینت درموردطلاق تفاوت وب کاوی و داده کاوی دانلود درموردطلاق روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد دانلود تحقیق روش اجرايي تكوين محصول دانلود تحقیق روش اجرايي شناسايي و رديابي دانلود درموردطلاق روش اجرايي نگهداري و تعميرات دانلود درموردطلاق دستورالعمل تغييرات فني مهندسي دانلود درموردطلاق روش اجرايي كنترل ابزار پايش و اندازه گيري (كاليبراسيون) دانلود تحقیق دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA دانلود تحقیق روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق دستورالعمل درموردطلاق تهيه برنامه كنترل Control Plan دانلود درموردطلاق روش اجرايي خريد پاورپوینت تحقیق آموزش نرم افزار ونسیم (vensim) دانلود تحقیق روش اجرايي بهبود مستمر دانلود درموردطلاق روش اجرايي آموزش پاورپوینت درموردطلاق کامل الگوریتم جهش قورباغه دانلود درموردطلاق روش اجرايي نگهداري كالا کارآفرینی تحقیق ایجاد و راه اندازی باشگاه پرورش اندام تحقیق تحقیق درمورد سرقت گزارش درموردطلاق کارآموزی رشته عمران میکروفن تحقیق چیست وانواع آن پاورپوینت تحقیق الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم دانلود تحقیق روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد پاورپوینت تحقیق آموزش نرم افزار ونسیم (vensim) پاورپوینت درموردطلاق کامل الگوریتم جهش قورباغه دانلود درموردطلاق فرمهاي پايش شاخص فرايندها دانلود تحقیق پاورپوینت رشته روانشناسی درباره زبان بدن Body Language دانلود تحقیق شناسنامه فرايندها دانلود تحقیق پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته های محیط زیست ، ایمنی بهداشت و مدیریت دانلود درموردطلاق روش اجرائی طراحی و توسعه دانلود درموردطلاق روش اجرايي تكوين محصول دانلود تحقیق روش اجرايي شناسايي و رديابي دانلود تحقیق دستورالعمل تغييرات فني مهندسي پروژه درموردطلاق درس شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر با عنوان تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب دانلود درموردطلاق پاورپوینت اینترنت اشیا دستورالعمل درموردطلاق پايش و اندازه گيري فرآيندها دانلود درموردطلاق روش اجرايي نگهداري و تعميرات پاورپوینت درموردطلاق مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها دستورالعمل درموردطلاق كدينگ انبار دانلود درموردطلاق پروژه رشته حسابداری با عنوان پروژه مالی شرکت ... دانلود تحقیق شرح شغل دانلود تحقیق دستورالعمل کنترل پروژه دانلود درموردطلاق روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق دستورالعمل درموردطلاق تهيه برنامه كنترل Control Plan دانلود تحقیق پاورپوینت آموزش spss دانلود درموردطلاق پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS دانلود تحقیق دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان دانلود درموردطلاق پاورپوینت درباره باکتری دانلود تحقیق پروژه درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات دانلود درموردطلاق پاورپوینت رشته پزشکی درباره انفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی دانلود تحقیق پاورپوینت رشته های عکاسی و هنر با عنوان دوربین های عکاسی دانلود تحقیق پاورپوینت درباره معرفی روش های پیاده سازی ERP پاورپوینت درموردطلاق نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) دانلود تحقیق روش اجرايي فروش دانلود درموردطلاق پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته مدیریت ( اجرایی ، دولتی ، بازرگانی و mba ) دانلود تحقیق دستورالعمل مديريت ابزار دانلود تحقیق روش اجرايي بهبود مستمر دانلود تحقیق دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA ماتریس تحقیق ارتباطات فرایند ها روش های اجرایی دستورالعمل ها با واحد های شرکت دانلود درموردطلاق پاورپوينت درس انقلاب اسلامی ایران دانلود تحقیق پاورپوینت استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري APQC پاورپوینت درموردطلاق نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) مبتنی برقابلیت اطمینان RCM دانلود تحقیق پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمان ERP دانلود تحقیق پاورپوینت مدل تعالی سازمانی EFQM دانلود تحقیق پاورپوینت فصل یازده و دوازده کتاب تئوری سازمان استیفن رابیز دانلود درموردطلاق نرم افزار کنترل کیفیت آماری spc در فرمت اکسل

تحقیق درموردطلاق فرمتword

165صفحه

چکيده محتواي فابل:

طلاق

فصل اول : کلیات                          

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

 • غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
 • اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
 • محکومیت قطعی زوج
 • ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

 • عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
 • اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
 • بی عدالتی در رفتار با همسران
 • ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
 • ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
 • ارتکاب اعمال منافی عفت
 • ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
 • اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
 • سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

 • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
 • ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

 • ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
 • ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
 • عدم تأمین جانی

 

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

 

 


nbsp nbsp nbsp قاعدهالف کتابب سنتج مستندات قاعدهالف کتابب مجرای قاعدهب قلمرو مصادیق طلاق قضایی کتابب سنتج اجماعد جانیnbsp مقدمه خانواده تأمین جانیnbsp مقدمه سلیعدم تأمین جانیnbsp nbsp nbsp سوء استفاده مصادیق عنوان مصادیق طلاق طلاق قضایی عنوان شده مصادیق خانواده قاعده استفاده چهارم نظریه شرایط تعریف


سایر محصولات :

پاورپوینت چاههاي جهت دار و جهت دار/افقي


پاورپوینت بررسی ريشه هاي نزديك انقلاب مخملي در ايران با تأكيد بر حوادث اخير


پاورپوینت تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستکی شرکتها


پاورپوینت سینوزیت


پاورپوینت شیخیه


پاورپوینت شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال (منطقه بومی مازندران)


پاورپوینت میکروفیلتراسیون


پاورپوینت مسجد جامع دمشق


پاورپوینت افزایش وزن و چاقی


پاورپوینت غربالگری ناهنجاری های جنین


پاورپوینت باکتری اشرشیا کلی


پاورپوینت چرخه عمرصنعت


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس


پاورپوینت اختلالات جفت


پاورپوینت ميكروبيولوژي مواد غذايي


پاورپوینت بيماريهاي منتقله از آب و غذا


پاورپوینت کتاب یک دقیقه این چهل فکرسمی راکناربگذارید


پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی


پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی


پاورپوینت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده


پاورپوینت میکروبیولوژی پزشکی


پاورپوینت تجارت الكترونيك جهاني و همكاري


پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشي از پايان‌نامه


پاورپوینت ایمنی کوره ها و بویلرها


پاورپوینت پمپ ها و کنترل کننده های سرم


پاورپوینت آکنه و ولگاریس


پاورپوینت درباره موادشوینده وانواع آن


پاورپوینت مشکلات پمپ


پاورپوینت مستند سازی


پاورپوینت کتاب مديريت مالي رضا شباهنگ


پاورپوینت مدل سازی مالی


پاورپوینت گزارشگری حسابداری تحت وب و XBRL


پاورپوینت مخازن ذخیره Storage Tanks


پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت


پاورپوینت کتاب حسابداري دولتي جعفر باباجاني


پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین سبز


پاورپوینت حسابداري صنعتي يك دكتر محمد عرب مازار يزدي


پاورپوینت حسابداری صنعتی2


پاورپوینت حسابداری میانه1پیام نور


پاورپوینت بیمارستان میلاد


پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس


پاورپوینت اصول آموزش به بيمار


پاورپوینت جداسازهای لرزه ای Base Isolation


پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی


پاورپوینت تفاوت وب کاوی و داده کاوی


دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد


دانلود روش اجرايي تكوين محصول


دانلود روش اجرايي شناسايي و رديابي


دانلود روش اجرايي نگهداري و تعميرات


دانلود دستورالعمل تغييرات فني مهندسي


دانلود روش اجرايي كنترل ابزار پايش و اندازه گيري (كاليبراسيون)


دانلود دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA


دانلود روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق


دستورالعمل تهيه برنامه كنترل Control Plan


دانلود روش اجرايي خريد


پاورپوینت آموزش نرم افزار ونسیم (vensim)


دانلود روش اجرايي بهبود مستمر


دانلود روش اجرايي آموزش


پاورپوینت کامل الگوریتم جهش قورباغه


دانلود روش اجرايي نگهداري كالا


کارآفرینی ایجاد و راه اندازی باشگاه پرورش اندام


تحقیق درمورد سرقت


گزارش کارآموزی رشته عمران


میکروفن چیست وانواع آن


پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم


دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد


پاورپوینت آموزش نرم افزار ونسیم (vensim)


پاورپوینت کامل الگوریتم جهش قورباغه


دانلود فرمهاي پايش شاخص فرايندها


دانلود پاورپوینت رشته روانشناسی درباره زبان بدن Body Language


دانلود شناسنامه فرايندها


دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته های محیط زیست ، ایمنی بهداشت و مدیریت


دانلود روش اجرائی طراحی و توسعه


دانلود روش اجرايي تكوين محصول


دانلود روش اجرايي شناسايي و رديابي


دانلود دستورالعمل تغييرات فني مهندسي


پروژه درس شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر با عنوان تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب


دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا


دستورالعمل پايش و اندازه گيري فرآيندها


دانلود روش اجرايي نگهداري و تعميرات


پاورپوینت مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها


دستورالعمل كدينگ انبار


دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان پروژه مالی شرکت ...


دانلود شرح شغل


دانلود دستورالعمل کنترل پروژه


دانلود روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق


دستورالعمل تهيه برنامه كنترل Control Plan


دانلود پاورپوینت آموزش spss


دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS


دانلود دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان


دانلود پاورپوینت درباره باکتری


دانلود پروژه درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات


دانلود پاورپوینت رشته پزشکی درباره انفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی


دانلود پاورپوینت رشته های عکاسی و هنر با عنوان دوربین های عکاسی


دانلود پاورپوینت درباره معرفی روش های پیاده سازی ERP


پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)


دانلود روش اجرايي فروش


دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته مدیریت ( اجرایی ، دولتی ، بازرگانی و mba )


دانلود دستورالعمل مديريت ابزار


دانلود روش اجرايي بهبود مستمر


دانلود دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA


ماتریس ارتباطات فرایند ها روش های اجرایی دستورالعمل ها با واحد های شرکت


دانلود پاورپوينت درس انقلاب اسلامی ایران


دانلود پاورپوینت استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري APQC


پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) مبتنی برقابلیت اطمینان RCM


دانلود پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمان ERP


دانلود پاورپوینت مدل تعالی سازمانی EFQM


دانلود پاورپوینت فصل یازده و دوازده کتاب تئوری سازمان استیفن رابیز


دانلود نرم افزار کنترل کیفیت آماری spc در فرمت اکسلتگ ها :nbsp nbsp nbsp قاعدهالف کتابب سنتج مستندات قاعدهالف کتابب مجرای قاعدهب قلمرو مصادیق طلاق قضایی کتابب سنتج اجماعد جانیnbsp مقدمه خانواده تأمین جانیnbsp مقدمه سلیعدم تأمین جانیnbsp nbsp nbsp سوء استفاده مصادیق عنوان مصادیق طلاق طلاق قضایی عنوان شده مصادیق خانواده قاعده استفاده چهارم نظریه شرایط تعریف
سایر محصولات