پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور - دانلود کامل
پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور
پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش: 42 اسلایدقابل ویرایش: 9 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها:•ایجاد مخازن دانش واطلاعات وداده  زیر بنای یک سیستم هوشمند است•تا وقتی دانش ضمنی که حاصل خرد وتجربه انسان است ودانش تصریحی که در مستندات حاصل تلاشهای وی ترکیب نشوند سازمان ها به تصمیم گیری هوشمندانه نمی رسند.•باید از سامانه های دبیرخانه ای ساده به سامانه های اطلاعاتی هوشمند ترکیب شده با کسب وکار سازمان  حرکت کنیم•اتصال سازمان به مخاطبانش واخذ اطلاعات حاصل از تعامل با آنها وایجاد مخزن دانش حاصل از این یکپارچگی ها شرط موفقیت سازمان ها است  فهرست مطالب و اسلایدها:قطب‌های اقتصاد ایرانمسیر تحول بخش‌های سه‌گانه اقتصادینسبت هزینه‌کرد فناوری اطلاعات به توليد ناخالص مليکوتاه شدن چرخه‌ی عمر محصولظرفيت مورد نياز مطابق قانون برنامه پنجمنمودار امتیاز ایران بر اساس شاخص فاوا - 2015شبکه ملي اطلاعات: نسبت ترافيک داخل به خارجنسبت ميزباني وب‌سايت‌ها در داخل به خارجشبکه‌ی ملی اطلاعاتهم‌بندی هسته‌ی شبکههم‌بندی کلانساختار شبکه‌ی ملی اطلاعاتهم‌بندی دولت الكترونيكیماتریس خدمات خوشه‌بندی شدهخوشه‌بندی پیشنهادی قلمرو خدمات دولت الکترونیکیe-GIF کلید در گنج حکیمتصویر کلان دولت الکترونیکیوضعیت فعلی تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتیشماتیکوضعیت تبادل اطلاعات بین دستگاه ها پس از اتصال به GSBنحوه عملکرد GSBمکانیزم ایجاد خدمت در GSBتاثیر اتلاف وقت شهروندان در مراجعات اداری بر اقتصاد کشورمسئله كليدي: ارتباط مردم با دولتتفاوت دولت الکترونیکی با دولت سنتی12 پایگاه اصلی پایه کشور زیر ساخت اصلی دولت الکترونیکی  ایجاد پنجره‌های واحد خدماتنیاز های اطلاعاتی وسطوح مؤثر در تصمیم گیری های سازمان هاWisdom – Knowledge triangleیکپارچگی اطلاعات خارجی با سامانه های اطلاعات داخلیسیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعهچشم‌انداز ضریب نفوذ دسترسی باند پهن کشورمنابع تامین رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم ارتباطات  ...

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور پاورپوینت فناوری اطلاعات ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور

دانلود         نوع فایل: power pointقابل ویرایش: 42 اسلایدقابل ویرایش: 9 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها:•ایجاد مخازن دانش واطلاعات وداده  زیر بنای یک سیستم هوشمند است•تا وقتی دانش ضمنی که حاصل خرد وتجربه انسان است ودانش تصریحی که در مستندات حاصل تلاشهای وی ترکیب نشوند سازمان ها به تصمیم گیری هوشمندانه نمی رسند.•باید از سامانه های دبیرخانه ای ساده به سامانه های اطلاعاتی هوشمند ترکیب شده با کسب وکار سازمان  حرکت کنیم•اتصال سازمان به مخاطبانش واخذ اطلاعات حاصل از تعامل با آنها وایجاد مخزن دانش حاصل از این یکپارچگی ها شرط موفقیت سازمان ها است  فهرست مطالب و اسلایدها:قطب‌های اقتصاد ایرانمسیر تحول بخش‌های سه‌گانه اقتصادینسبت هزینه‌کرد فناوری اطلاعات به توليد ناخالص مليکوتاه شدن چرخه‌ی عمر محصولظرفيت مورد نياز مطابق قانون برنامه پنجمنمودار امتیاز ایران بر اساس شاخص فاوا - 2015شبکه ملي اطلاعات: نسبت ترافيک داخل به خارجنسبت ميزباني وب‌سايت‌ها در داخل به خارجشبکه‌ی ملی اطلاعاتهم‌بندی هسته‌ی شبکههم‌بندی کلانساختار شبکه‌ی ملی اطلاعاتهم‌بندی دولت الكترونيكیماتریس خدمات خوشه‌بندی شدهخوشه‌بندی پیشنهادی قلمرو خدمات دولت الکترونیکیe-GIF کلید در گنج حکیمتصویر کلان دولت الکترونیکیوضعیت فعلی تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتیشماتیکوضعیت تبادل اطلاعات بین دستگاه ها پس از اتصال به GSBنحوه عملکرد GSBمکانیزم ایجاد خدمت در GSBتاثیر اتلاف وقت شهروندان در مراجعات اداری بر اقتصاد کشورمسئله كليدي: ارتباط مردم با دولتتفاوت دولت الکترونیکی با دولت سنتی12 پایگاه اصلی پایه کشور زیر ساخت اصلی دولت الکترونیکی  ایجاد پنجره‌های واحد خدماتنیاز های اطلاعاتی وسطوح مؤثر در تصمیم گیری های سازمان هاWisdom – Knowledge triangleیکپارچگی اطلاعات خارجی با سامانه های اطلاعات داخلیسیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعهچشم‌انداز ضریب نفوذ دسترسی باند پهن کشورمنابع تامین رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم ارتباطات  ...

در این پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور بررسی می شود پاورپوینت فناوری اطلاعات ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش: 42 اسلایدقابل ویرایش: 9 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها:•ایجاد مخازن دانش واطلاعات وداده  زیر بنای یک سیستم هوشمند است•تا وقتی دانش ضمنی که حاصل خرد وتجربه انسان است ودانش تصریحی که در مستندات حاصل تلاشهای وی ترکیب نشوند سازمان ها به تصمیم گیری هوشمندانه نمی رسند.•باید از سامانه های دبیرخانه ای ساده به سامانه های اطلاعاتی هوشمند ترکیب شده با کسب وکار سازمان  حرکت کنیم•اتصال سازمان به مخاطبانش واخذ اطلاعات حاصل از تعامل با آنها وایجاد مخزن دانش حاصل از این یکپارچگی ها شرط موفقیت سازمان ها است  فهرست مطالب و اسلایدها:قطب‌های اقتصاد ایرانمسیر تحول بخش‌های سه‌گانه اقتصادینسبت هزینه‌کرد فناوری اطلاعات به توليد ناخالص مليکوتاه شدن چرخه‌ی عمر محصولظرفيت مورد نياز مطابق قانون برنامه پنجمنمودار امتیاز ایران بر اساس شاخص فاوا - 2015شبکه ملي اطلاعات: نسبت ترافيک داخل به خارجنسبت ميزباني وب‌سايت‌ها در داخل به خارجشبکه‌ی ملی اطلاعاتهم‌بندی هسته‌ی شبکههم‌بندی کلانساختار شبکه‌ی ملی اطلاعاتهم‌بندی دولت الكترونيكیماتریس خدمات خوشه‌بندی شدهخوشه‌بندی پیشنهادی قلمرو خدمات دولت الکترونیکیe-GIF کلید در گنج حکیمتصویر کلان دولت الکترونیکیوضعیت فعلی تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتیشماتیکوضعیت تبادل اطلاعات بین دستگاه ها پس از اتصال به GSBنحوه عملکرد GSBمکانیزم ایجاد خدمت در GSBتاثیر اتلاف وقت شهروندان در مراجعات اداری بر اقتصاد کشورمسئله كليدي: ارتباط مردم با دولتتفاوت دولت الکترونیکی با دولت سنتی12 پایگاه اصلی پایه کشور زیر ساخت اصلی دولت الکترونیکی  ایجاد پنجره‌های واحد خدماتنیاز های اطلاعاتی وسطوح مؤثر در تصمیم گیری های سازمان هاWisdom – Knowledge triangleیکپارچگی اطلاعات خارجی با سامانه های اطلاعات داخلیسیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعهچشم‌انداز ضریب نفوذ دسترسی باند پهن کشورمنابع تامین رشد اقتصادی 8...

پاورپوینت پیشران دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه پاورپوینت اطلاعات جنبه بهداشتی پرتوهای یونساز پاورپوینت فناوری کشور سنگاپور پاورپوینت پیشران رانه قاره‌ای پاورپوینت فناوری جغرافيا پاورپوینت و بندر امام خميني پاورپوینت ارتباطات اوضاع طبیعی وجغرافیایی ایران پاورپوینت اطلاعات پیش بینی عددی وضع هوا پاورپوینت پاورپوینت پخش سیلاب پاورپوینت دانایی نواحی کوهستانی و مرتفع فلات پاورپوینت اطلاعات خاورشناسی و برخی نظریات خاورشناسان در رابطه  با اسلام پاورپوینت محور مصر(تاریخ,فرهنگ و جغرافیا) پاورپوینت و اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز پاورپوینت فناوری اشعه ماورا بنفش پاورپوینت فناوری موج پاورپوینت و اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان پاورپوینت توسعه تولید نانو به روش پاشش حرارتی پاورپوینت پیشران فیزیک پایه پاورپوینت ارتباطات ماشین آتوود پاورپوینت اطلاعات مدارهای ترتیبی همزمان پاورپوینت ارتباطات نور پاورپوینت پیشران کاني شناسي Mineralogy پاورپوینت محور کارگاه آموزشي سنگ شناسي رسوبي پاورپوینت و مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله پاورپوینت دانایی Polymer Flooding پاورپوینت پیشران توانبخشی پاورپوینت ارتباطات روانشناسی احساس و ادراک پاور دانایی پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت ارتباطات طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت اطلاعات پنیر و انواع آن پاورپوینت دانایی سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت پیشران طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت توسعه آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پیشران مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت محور نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت و چارچوب معلمی پاورپوینت محور میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت ارتباطات توليد شكلات و تافي پاورپوینت توسعه آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت توسعه داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت توسعه اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت فناوری شیرین کننده های غذایی پاورپوینت دانایی راه سازی پاورپوینت فناوری کودک آزاری پاورپوینت پاورپوینت نظریه گشتالت پاورپوینت ارتباطات کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت توسعه خلاقیت و نوآوری در مدیریت کسب و درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) کسب فناوری درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت ارتباطات طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت فناوری توانبخشی پاورپوینت اطلاعات طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت و كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت پیشران انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت محور آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پیشران طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت و کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت محور روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت محور معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت محور رادیولوژی پاورپوینت پیشران نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت ارتباطات مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت و آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت و داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت توسعه فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت ارتباطات قهوه پاورپوینت اطلاعات عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت محور حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت ارتباطات كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت ارتباطات توليد شكلات و تافي

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 42 اسلاید

قابل ویرایش: 9 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

•ایجاد مخازن دانش واطلاعات وداده  زیر بنای یک سیستم هوشمند است
•تا وقتی دانش ضمنی که حاصل خرد وتجربه انسان است ودانش تصریحی که در مستندات حاصل تلاشهای وی ترکیب نشوند سازمان ها به تصمیم گیری هوشمندانه نمی رسند.
•باید از سامانه های دبیرخانه ای ساده به سامانه های اطلاعاتی هوشمند ترکیب شده با کسب وکار سازمان  حرکت کنیم
•اتصال سازمان به مخاطبانش واخذ اطلاعات حاصل از تعامل با آنها وایجاد مخزن دانش حاصل از این یکپارچگی ها شرط موفقیت سازمان ها است
 
 

فهرست مطالب و اسلایدها:

قطب‌های اقتصاد ایران

مسیر تحول بخش‌های سه‌گانه اقتصادی

نسبت هزینه‌کرد فناوری اطلاعات به توليد ناخالص ملي

کوتاه شدن چرخه‌ی عمر محصول

ظرفيت مورد نياز مطابق قانون برنامه پنجم

نمودار امتیاز ایران بر اساس شاخص فاوا - 2015

شبکه ملي اطلاعات: نسبت ترافيک داخل به خارج

نسبت ميزباني وب‌سايت‌ها در داخل به خارج

شبکه‌ی ملی اطلاعات

هم‌بندی هسته‌ی شبکه

هم‌بندی کلان

ساختار شبکه‌ی ملی اطلاعات

هم‌بندی دولت الكترونيكی

ماتریس خدمات خوشه‌بندی شده

خوشه‌بندی پیشنهادی قلمرو خدمات دولت الکترونیکی

e-GIF کلید در گنج حکیم

تصویر کلان دولت الکترونیکی

وضعیت فعلی تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتی

شماتیک

وضعیت تبادل اطلاعات بین دستگاه ها پس از اتصال به GSB

نحوه عملکرد GSB

مکانیزم ایجاد خدمت در GSB

تاثیر اتلاف وقت شهروندان در مراجعات اداری بر اقتصاد کشور

مسئله كليدي: ارتباط مردم با دولت

تفاوت دولت الکترونیکی با دولت سنتی

12 پایگاه اصلی پایه کشور زیر ساخت اصلی دولت الکترونیکی 

ایجاد پنجره‌های واحد خدمات

نیاز های اطلاعاتی وسطوح مؤثر در تصمیم گیری های سازمان ها

Wisdom – Knowledge triangle

یکپارچگی اطلاعات خارجی با سامانه های اطلاعات داخلی

سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه

چشم‌انداز ضریب نفوذ دسترسی باند پهن کشور

منابع تامین رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم

ارتباطات

 


nbsp nbsp nbsp ملی اطلاعاتهمzwnj بندی دولت الکترونیکیوضعیت فعلی الکترونیکیوضعیت فعلی تبادل کلان دولت الکترونیکیوضعیت فعلی تبادل اطلاعات خدمات دولت الکترونیکیe nbsp nbsp سامانه های تصمیم گیری های اطلاعاتی بین دستگاه اطلاعات بین تبادل اطلاعات اطلاعاتهمzwnj بندی برنامه ششم ملی اطلاعاتهمzwnj اطلاعات سازمان ایجاد سامانه برنامه اقتصاد


سایر محصولات :

پاورپوینت دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه


پاورپوینت جنبه بهداشتی پرتوهای یونساز


پاورپوینت کشور سنگاپور


پاورپوینت رانه قاره‌ای


پاورپوینت جغرافيا


پاورپوینت بندر امام خميني


پاورپوینت اوضاع طبیعی وجغرافیایی ایران


پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا


پاورپوینت پخش سیلاب


پاورپوینت نواحی کوهستانی و مرتفع فلات


پاورپوینت خاورشناسی و برخی نظریات خاورشناسان در رابطه  با اسلام


پاورپوینت مصر(تاریخ,فرهنگ و جغرافیا)


پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز


پاورپوینت اشعه ماورا بنفش


پاورپوینت موج


پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان


پاورپوینت تولید نانو به روش پاشش حرارتی


پاورپوینت فیزیک پایه


پاورپوینت ماشین آتوود


پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان


پاورپوینت نور


پاورپوینت کاني شناسي Mineralogy


پاورپوینت کارگاه آموزشي سنگ شناسي رسوبي


پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله


پاورپوینت Polymer Flooding


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافيتگ ها :nbsp nbsp nbsp ملی اطلاعاتهمzwnj بندی دولت الکترونیکیوضعیت فعلی الکترونیکیوضعیت فعلی تبادل کلان دولت الکترونیکیوضعیت فعلی تبادل اطلاعات خدمات دولت الکترونیکیe nbsp nbsp سامانه های تصمیم گیری های اطلاعاتی بین دستگاه اطلاعات بین تبادل اطلاعات اطلاعاتهمzwnj بندی برنامه ششم ملی اطلاعاتهمzwnj اطلاعات سازمان ایجاد سامانه برنامه اقتصاد
سایر محصولات