پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید - دانلود کامل
پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید
پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید

پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید

       نوع فایل power point قابل ویرایش 173 اسلاید قسمتی از اسلایدها- قسمتهای تشکیل دهندۀ لامپ تصویر عبارت است از :1- فیلامان (رشته گرم کننده) – بوسیله ولتاژ D.C یا AC جریانی از فیلامان لامپ  عبور مینماید و موجب گرم شدن کاتد می گردد.2-کاتد (منتشرکننده الکترون) – وظیفه ی آن انتشار الکترون پس از گرم شدن به روش ترموپونیک می باشد.3- شبکه کنترل (فرمان)- برای کنترل الکترون های عبوری و شدت نور صفحه به کار می رود. (( هرچه ولتاژ آند به کاتد مثبت تر باشد، الکترون های بیشتری از کاتد کنده می شود و بالعکس ))4- شبکه پرده (آند شتاب دهنده اول ):برای کنترل سرعت حرکت الکترون ها تعبیه گردیده است.5- آند کانونی کننده – به منظور جلوگیری از پراکندگی الکترون ها به کار می رود.6- صفحه تلوزیون – که از ذرات فسفر پوشانده شده و به همین دلیل آن را فسفر سانس می گویند. این ذرات دارای خاصیت پس ماند ه های نوری هستند.7- دیوارۀ کناری لامپ تصویر : که از ماده گرافیتی پوشانیده نشده است و ولتاژ زیاد (H.V) یکسو شده به آن وصل می گردد ((جهت شتاب بیشتر به الکترون ها))-باند محافظ : محدوده ای است که جهت جلوگیری از تداخل بین ایستگاه ها  در نظر گرفته می شود . باند محافظ در FM و AM برابر است با : KHz 25/1 =AM و KHz 50=FM (در رادیو) معادله موج مدوله شده AM و طیف فرکانسی آن را در زیرمشاهده می کنید. -بمنظور کم کردن تلفات توان و عرض پهنای باند ارسالی از AM کامل استفاده نمی کنند و فرکانس حامل را حذف کرده و تنها دو باند جانبی بالایی و پایینی را ارسال می کنند به این روش مدولاسیون AM نوع D.S.B می گویند .(Duble Side Band ) پهنای باند ارسالی در این روش دو برابر فرکانس موج پیام است و تنها از تلفات توان جلوگیری شده است. در مدولاسیون منفی شکل (الف) ،افزایش دامنه موج حامل در جهت سطح سیاه است. به این معنی که موج حامل یا دامنه های بیشتر مربوط به اجزای تایکنز صحنه است .چنانچه دیده می شود سطح همزمانی حداکثر دامنه (100% ) و سطح محو 75درصد دامنه را ایجاد می کند حداقل دامنه موج حامل در سطح سفید بوده که ده درصد دامنه ماکزیمم است .مدولاسیون مثبت (شکل ب) عکس مدولاسیون منفی است به این معنی که افزایش دامنه موج حامل در جهت سطح سفید می باشد . یعنی موج حامل با دامنه های بیشتر ، مربوط به اجزای روشن تر صحنه است . حداکثر دامنه 100 درصد مربوط به سطح سفید بوده  حداقل دامنه موج حامل به ازاء پالس های همزمانی ایجاد می شود که 10 درصد مقدار ماکزیمم است . در اکثر استانداردهای از جمله ccIR-B از مدولاسیون منفی استفاده می شود و علت آن در سهولت جداسازی سیگنالهای ناخواسته از موج مزبور است . توضیح که اینکه چون موج حامل سیگنال مرکب تصویر توسط آنتن فرستنده ارسال می گردد، در بین راه امواج ناخواسته ای که در اثر عوامل طبیعی (رعد و برق و...) و یا عوامل مصنوعی (کارکرد موتورهای احتراقی و...) ایجاد می شوند به روی موج مزبور سوار شده به صورت جهشهای ناگهانی (با فرکانسهای زیاد ) باعث افزایش دامنه آن می گردد . در گیرنده چون هرگونه تغییر دامنه بعنوان اطلاع تلقی می شود تغییرات ناخواسته مزبور در کار گیرنده اشکال ایجاد می کند. فهرست مطالب و اسلایدها1- لامپ اشعه کاتدی یا لامپ پروان CRT2- نور و رنگ3- اصول سه رنگی4- اصول مدولاسیون رنگ5- سیستم N.T.S.C6- سیستم سکام و پال7- مدارات همزمانی (سنکرونیزاسیون)8- سیگنال مرکب تصویر (ویدئو)9- سیستم ارسال سطر در میانی تصویر10- چگونی جریان بوبین های انحراف افقی و عمودی درگیرنده11- مدولاسیون12- اصول مدولاسیون رنگ13- مدولاسیون با باند جانبی اضافی14- ساختمان لامپها15- باندهای فرکانسی و آنتن ها16- بررسی مدارات گیرندۀ تلویزیون17- تیونر و بررسی چگونگی  کار آن18- طبقه It تصویر19- طبقه آشکار ساز تصویر20- طبقه آشکارساز صوت21- تقویت صوت و بلندگو22- سیستم کنترل بهره AGC23- طبقه جدا کننده علائم همزمانی ...

پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 173 اسلاید قسمتی از اسلایدها- قسمتهای تشکیل دهندۀ لامپ تصویر عبارت است از :1- فیلامان (رشته گرم کننده) – بوسیله ولتاژ D.C یا AC جریانی از فیلامان لامپ  عبور مینماید و موجب گرم شدن کاتد می گردد.2-کاتد (منتشرکننده الکترون) – وظیفه ی آن انتشار الکترون پس از گرم شدن به روش ترموپونیک می باشد.3- شبکه کنترل (فرمان)- برای کنترل الکترون های عبوری و شدت نور صفحه به کار می رود. (( هرچه ولتاژ آند به کاتد مثبت تر باشد، الکترون های بیشتری از کاتد کنده می شود و بالعکس ))4- شبکه پرده (آند شتاب دهنده اول ):برای کنترل سرعت حرکت الکترون ها تعبیه گردیده است.5- آند کانونی کننده – به منظور جلوگیری از پراکندگی الکترون ها به کار می رود.6- صفحه تلوزیون – که از ذرات فسفر پوشانده شده و به همین دلیل آن را فسفر سانس می گویند. این ذرات دارای خاصیت پس ماند ه های نوری هستند.7- دیوارۀ کناری لامپ تصویر : که از ماده گرافیتی پوشانیده نشده است و ولتاژ زیاد (H.V) یکسو شده به آن وصل می گردد ((جهت شتاب بیشتر به الکترون ها))-باند محافظ : محدوده ای است که جهت جلوگیری از تداخل بین ایستگاه ها  در نظر گرفته می شود . باند محافظ در FM و AM برابر است با : KHz 25/1 =AM و KHz 50=FM (در رادیو) معادله موج مدوله شده AM و طیف فرکانسی آن را در زیرمشاهده می کنید. -بمنظور کم کردن تلفات توان و عرض پهنای باند ارسالی از AM کامل استفاده نمی کنند و فرکانس حامل را حذف کرده و تنها دو باند جانبی بالایی و پایینی را ارسال می کنند به این روش مدولاسیون AM نوع D.S.B می گویند .(Duble Side Band ) پهنای باند ارسالی در این روش دو برابر فرکانس موج پیام است و تنها از تلفات توان جلوگیری شده است. در مدولاسیون منفی شکل (الف) ،افزایش دامنه موج حامل در جهت سطح سیاه است. به این معنی که موج حامل یا دامنه های بیشتر مربوط به اجزای تایکنز صحنه است .چنانچه دیده می شود سطح همزمانی حداکثر دامنه (100% ) و سطح...

در این پاورپوینت به سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید پرداخته شده است پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید

       نوع فایل power point قابل ویرایش 173 اسلاید قسمتی از اسلایدها- قسمتهای تشکیل دهندۀ لامپ تصویر عبارت است از :1- فیلامان (رشته گرم کننده) – بوسیله ولتاژ D.C یا AC جریانی از فیلامان لامپ  عبور مینماید و موجب گرم شدن کاتد می گردد.2-کاتد (منتشرکننده الکترون) – وظیفه ی آن انتشار الکترون پس از گرم شدن به روش ترموپونیک می باشد.3- شبکه کنترل (فرمان)- برای کنترل الکترون های عبوری و شدت نور صفحه به کار می رود. (( هرچه ولتاژ آند به کاتد مثبت تر باشد، الکترون های بیشتری از کاتد کنده می شود و بالعکس ))4- شبکه پرده (آند شتاب دهنده اول ):برای کنترل سرعت حرکت الکترون ها تعبیه گردیده است.5- آند کانونی کننده – به منظور جلوگیری از پراکندگی الکترون ها به کار می رود.6- صفحه تلوزیون – که از ذرات فسفر پوشانده شده و به همین دلیل آن را فسفر سانس می گویند. این ذرات دارای خاصیت پس ماند ه های نوری هستند.7- دیوارۀ کناری لامپ تصویر : که از ماده گرافیتی پوشانیده نشده است و ولتاژ زیاد (H.V) یکسو شده به آن وصل می گردد ((جهت شتاب بیشتر به الکترون ها))-باند محافظ : محدوده ای است که جهت جلوگیری از تداخل بین ایستگاه ها  در نظر گرفته می شود . باند محافظ در FM و AM برابر است با : KHz 25/1 =AM و KHz 50=FM (در رادیو) معادله موج مدوله شده AM و طیف فرکانسی آن را در زیرمشاهده می کنید. -بمنظور کم کردن تلفات توان و عرض پهنای باند ارسالی از AM کامل استفاده نمی کنند و فرکانس حامل را حذف کرده و تنها دو باند جانبی بالایی و پایینی را ارسال می کنند به این روش مدولاسیون AM نوع D.S.B می گویند .(Duble Side Band ) پهنای باند ارسالی در این روش دو برابر فرکانس موج پیام است و تنها از تلفات توان جلوگیری شده است. در مدولاسیون منفی شکل (الف) ،افزایش دامنه موج حامل در جهت سطح سیاه است. به این معنی که موج حامل یا دامنه های بیشتر مربوط به اجزای تایکنز صحنه است .چنانچه دیده می شود سطح همزمانی حداکثر دامنه (100% ) و سطح محو 75درصد دامنه را ایجاد می کند حداقل دامنه موج حامل در سطح سفید بوده که ده درصد دامنه ماکزیمم است .مدولاسیون مثبت (شکل ب) عکس مدولاسیون منفی است به این معنی که افزایش دامنه موج حامل در جهت سطح سفید می باشد . یعنی موج حامل با دامنه های بیشتر ، مربوط به اجزای روشن تر صحنه است . حداکثر دامنه 100 درصد مربوط به سطح سفید بوده  حداقل دامنه موج حامل به ازاء پالس های همزمانی ایجاد می شود که 10 درصد مقدار ماکزیمم است . در اکثر استانداردهای از جمله ccIR-B از مدولاسیون منفی استفاده می شود و علت آن در سهولت جداسازی سیگنالهای ناخواسته از موج مزبور است . توضیح که اینکه چون موج حامل سیگنال مرکب تصویر توسط آنتن فرستنده ارسال می گردد، در بین راه...

پاورپوینت سیستم کارآفرینی و انواع آن پاورپوینت پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی پاورپوینت و کارآفرینی سازمانی پاورپوینت سفید کار آفرینی و دولت الکترونیک پاورپوینت سیستم طرح توجيهي پرورش قارچ خوراکی پاورپوینت سفید تولیدی فرش دستباف   پاورپوینت تلویزیون طرح كارآفريني كشت زعفران پاورپوینت رنگی طرح کسب و کار پاورپوینت سفید پرورش شترمرغ پاورپوینت و طرح توجیهی احداث مهد کودک پاورپوینت پاورپوینت طرح توجيهي طراحي نرم افزار و صفحات وب پاورپوینت پاورپوینت طرح توجيهي كارخانه شالي كوبي شاليدشت پاورپوینت پاورپوینت تاسیس کارخانه ماکارانی پاورپوینت سیاه زنبور داري و پرورش زنبور عسل پاورپوینت و روش نگارش وتدوين مقالات علمي پاورپوینت رنگی رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي پاورپوینت و دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391     پاورپوینت و  چونگي ساخت وبلاگ و وبلاگ نويسي پاورپوینت تلویزیون تحلیل کسب و کار در سطح صنعت پاورپوینت تلویزیون خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی پاورپوینت و تجزیه و تحلیل شغل (J.A.) پاورپوینت تلویزیون بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام پاورپوینت تلویزیون پلی استایرن پاورپوینت تلویزیون برند يا مارک تجاري پاورپوینت رنگی بازیافت انواع زباله های پلاستیکی پاورپوینت سیستم توانبخشی پاورپوینت سیاه روانشناسی احساس و ادراک پاور رنگی پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت سفید طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت سیستم انواع خشک کن ها پاورپوینت و پنیر و انواع آن پاورپوینت و سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت سیستم نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت سیستم طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سیاه مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سفید آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سفید میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت رنگی آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت و توليد شكلات و تافي پاورپوینت تلویزیون داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت سیستم اهمیت و نقش جنگل ها کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت سیستم نظریه گشتالت پاورپوینت سیاه راه سازی پاورپوینت پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت سفید خلاقیت و نوآوری در مدیریت پاورپوینت رنگی کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت رنگی نظام های اقتصادی 3 پاورپوینت سفید نظام های اقتصادی پاورپوینت سیاه نظام های اقتصادی پاورپوینت تلویزیون کارگاه اقتصاد مقاومتی پاورپوینت سیاه خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی پاورپوینت سفید صنعت نفت و گاز پاورپوینت تلویزیون شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر پاورپوینت سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور پاورپوینت و طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم پاورپوینت تلویزیون کنترل ديجيتال کسب سیستم درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت سیاه طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت و توانبخشی پاورپوینت سفید طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت سیستم كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت سیاه انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت و انواع خشک کن ها پاورپوینت و تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت سفید آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سفید طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت و کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سفید روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت تلویزیون معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت سفید رادیولوژی پاورپوینت سیستم نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت سفید مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت رنگی آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت و داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت سیستم فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت تلویزیون قهوه پاورپوینت سیستم عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت و اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت رنگی حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت رنگی كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت سیستم توليد شكلات و تافي

پاورپوینت سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 173 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

- قسمتهای تشکیل دهندۀ لامپ تصویر عبارت است از :

1- فیلامان (رشته گرم کننده) – بوسیله ولتاژ D.C یا AC جریانی از فیلامان لامپ  عبور مینماید و موجب گرم شدن کاتد می گردد.

2-کاتد (منتشرکننده الکترون) – وظیفه ی آن انتشار الکترون پس از گرم شدن به روش ترموپونیک می باشد.

3- شبکه کنترل (فرمان)- برای کنترل الکترون های عبوری و شدت نور صفحه به کار می رود. (( هرچه ولتاژ آند به کاتد مثبت تر باشد، الکترون های بیشتری از کاتد کنده می شود و بالعکس ))

4- شبکه پرده (آند شتاب دهنده اول ):

برای کنترل سرعت حرکت الکترون ها تعبیه گردیده است.

5- آند کانونی کننده – به منظور جلوگیری از پراکندگی الکترون ها به کار می رود.

6- صفحه تلوزیون – که از ذرات فسفر پوشانده شده و به همین دلیل آن را فسفر سانس می گویند. این ذرات دارای خاصیت پس ماند ه های نوری هستند.

7- دیوارۀ کناری لامپ تصویر : که از ماده گرافیتی پوشانیده نشده است و ولتاژ زیاد (H.V) یکسو شده به آن وصل می گردد ((جهت شتاب بیشتر به الکترون ها))

-باند محافظ : محدوده ای است که جهت جلوگیری از تداخل بین ایستگاه ها  در نظر گرفته می شود . باند محافظ در FM و AM برابر است با : KHz 25/1 =AM و KHz 50=FM (در رادیو)
معادله موج مدوله شده AM و طیف فرکانسی آن را در زیرمشاهده می کنید.
-بمنظور کم کردن تلفات توان و عرض پهنای باند ارسالی از AM کامل استفاده نمی کنند و فرکانس حامل را حذف کرده و تنها دو باند جانبی بالایی و پایینی را ارسال می کنند به این روش مدولاسیون AM نوع D.S.B می گویند .(Duble Side Band ) پهنای باند ارسالی در این روش دو برابر فرکانس موج پیام است و تنها از تلفات توان جلوگیری شده است.
در مدولاسیون منفی شکل (الف) ،افزایش دامنه موج حامل در جهت سطح سیاه است. به این معنی که موج حامل یا دامنه های بیشتر مربوط به اجزای تایکنز صحنه است .چنانچه دیده می شود سطح همزمانی حداکثر دامنه (100% ) و سطح محو 75درصد دامنه را ایجاد می کند حداقل دامنه موج حامل در سطح سفید بوده که ده درصد دامنه ماکزیمم است .

مدولاسیون مثبت (شکل ب) عکس مدولاسیون منفی است به این معنی که افزایش دامنه موج حامل در جهت سطح سفید می باشد . یعنی موج حامل با دامنه های بیشتر ، مربوط به اجزای روشن تر صحنه است . حداکثر دامنه 100 درصد مربوط به سطح سفید بوده  حداقل دامنه موج حامل به ازاء پالس های همزمانی ایجاد می شود که 10 درصد مقدار ماکزیمم است . در اکثر استانداردهای از جمله ccIR-B از مدولاسیون منفی استفاده می شود و علت آن در سهولت جداسازی سیگنالهای ناخواسته از موج مزبور است . توضیح که اینکه چون موج حامل سیگنال مرکب تصویر توسط آنتن فرستنده ارسال می گردد، در بین راه امواج ناخواسته ای که در اثر عوامل طبیعی (رعد و برق و...) و یا عوامل مصنوعی (کارکرد موتورهای احتراقی و...) ایجاد می شوند به روی موج مزبور سوار شده به صورت جهشهای ناگهانی (با فرکانسهای زیاد ) باعث افزایش دامنه آن می گردد . در گیرنده چون هرگونه تغییر دامنه بعنوان اطلاع تلقی می شود تغییرات ناخواسته مزبور در کار گیرنده اشکال ایجاد می کند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

1- لامپ اشعه کاتدی یا لامپ پروان CRT

2- نور و رنگ

3- اصول سه رنگی

4- اصول مدولاسیون رنگ

5- سیستم N.T.S.C

6- سیستم سکام و پال

7- مدارات همزمانی (سنکرونیزاسیون)

8- سیگنال مرکب تصویر (ویدئو)

9- سیستم ارسال سطر در میانی تصویر

10- چگونی جریان بوبین های انحراف افقی و عمودی درگیرنده

11- مدولاسیون

12- اصول مدولاسیون رنگ

13- مدولاسیون با باند جانبی اضافی

14- ساختمان لامپها

15- باندهای فرکانسی و آنتن ها

16- بررسی مدارات گیرندۀ تلویزیون

17- تیونر و بررسی چگونگی  کار آن

18- طبقه It تصویر

19- طبقه آشکار ساز تصویر

20- طبقه آشکارساز صوت

21- تقویت صوت و بلندگو

22- سیستم کنترل بهره AGC

23- طبقه جدا کننده علائم همزمانی


nbsp nbsp nbsp سیگنال مرکب تصویر پهنای باند ارسالی های بیشتر مربوط دامنه بعنوان اطلاع بعنوان اطلاع تلقی تغییر دامنه بعنوان هرگونه تغییر دامنه باعث افزایش دامنه موج حامل nbsp nbsp دامنه موج افزایش دامنه سطح سفید مدولاسیون منفی برای کنترل گرم شدن الکترون های دامنه مدولاسیون الکترون سیستم کنترل ndash تصویر ایجاد همزمانی


سایر محصولات :

پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن


پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی


پاورپوینت کارآفرینی سازمانی


پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک


پاورپوینت طرح توجيهي پرورش قارچ خوراکی


پاورپوینت تولیدی فرش دستباف  


پاورپوینت طرح كارآفريني كشت زعفران


پاورپوینت طرح کسب و کار


پاورپوینت پرورش شترمرغ


پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودک


پاورپوینت طرح توجيهي طراحي نرم افزار و صفحات وب


پاورپوینت طرح توجيهي كارخانه شالي كوبي شاليدشت


پاورپوینت تاسیس کارخانه ماکارانی


پاورپوینت زنبور داري و پرورش زنبور عسل


پاورپوینت روش نگارش وتدوين مقالات علمي


پاورپوینت رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي


پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391    


پاورپوینت  چونگي ساخت وبلاگ و وبلاگ نويسي


پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت


پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی


پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.)


پاورپوینت بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام


پاورپوینت پلی استایرن


پاورپوینت برند يا مارک تجاري


پاورپوینت بازیافت انواع زباله های پلاستیکی


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نظام های اقتصادی 3


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت کارگاه اقتصاد مقاومتی


پاورپوینت خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی


پاورپوینت صنعت نفت و گاز


پاورپوینت شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر


پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور


پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم


پاورپوینت کنترل ديجيتال


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافيتگ ها :nbsp nbsp nbsp سیگنال مرکب تصویر پهنای باند ارسالی های بیشتر مربوط دامنه بعنوان اطلاع بعنوان اطلاع تلقی تغییر دامنه بعنوان هرگونه تغییر دامنه باعث افزایش دامنه موج حامل nbsp nbsp دامنه موج افزایش دامنه سطح سفید مدولاسیون منفی برای کنترل گرم شدن الکترون های دامنه مدولاسیون الکترون سیستم کنترل ndash تصویر ایجاد همزمانی
سایر محصولات