تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  GFS  - دانلود کامل
تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  GFS 
تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  GFS 

تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 55 صفحه چکیده:سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است . در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است .پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است . مقدمه:حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام  1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها  اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شوداز جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS  و نظام حساب های ملی ( SNA   ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشودهدف نظام آمارهای مالی دولت GFS  تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز...

تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  ) تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 55 صفحه چکیده:سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است . در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است .پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است . مقدمه:حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام  1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها  اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شوداز جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS  و نظام حساب های ملی (...

در این تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  ) بحث شده است تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 55 صفحه چکیده:سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی...

پاورپوینت در روستای عنصرود پاورپوینت روستای موانع سار پاورپوینت GFS  روستای جوقان بزرگ پاورپوینت ) روستای امند پاورپوینت ( روستای کلجاه پاورپوینت سیستم روستای جیغه پاورپوینت موانع مونوگرافی روستای یاسه چاه پاورپوینت های روستای سفید کمر پاورپوینت استقرار شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد) پاورپوینت استقرار طرح هادي روستاي کتبان پاورپوینت مورد روستاي ساتللو پاورپوینت های طرح هادی روستای قاضی جهان پاورپوینت بررسی روستا شادآباد پاورپوینت استقرار روستای دین آباد پاورپوینت GFS  روستای پارام پاورپوینت تحقیق روستای بیرق پاورپوینت سیستم روستای بنیس      پاورپوینت تحقیق روستای اوشتبین پاورپوینت ( روستای اشتبین پاورپوینت GFS  روستای شانجان پاورپوینت مورد بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه پاورپوینت در مورچه (انسان،طبیعت،معماری) پاورپوینت بررسی مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری) پاورپوینت ) کوه (انسان طبیعت معماری)  پاورپوینت ) آزمایشگاه بیو شیمی کسب تحقیق درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مورد روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت تحقیق توانبخشی پاورپوینت در توليد شكلات و تافي پاور تحقیق پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت تحقیق طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت استقرار انواع خشک کن ها پاورپوینت GFS  پنیر و انواع آن پاورپوینت استقرار نظریه گشتالت پاورپوینت تحقیق مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت GFS  شیرین کننده های غذایی پاورپوینت GFS  آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت موانع راه سازی پاورپوینت بررسی نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت ) طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت بررسی سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت در داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت بررسی چارچوب معلمی پاورپوینت ) اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت آمار طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تحقیق آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت استقرار میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت استقرار کودک آزاری پاورپوینت استقرار كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت سیستم وضعيت موجود شاخص هاي اقتصادي مسكن پاورپوینت در تعمیرات سخت افزار پاورپوینت های طرح کسب و کار پاورپوینت بررسی نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي پاورپوینت موانع آشنايي با شرکت بين المللي راز تجارت آريا (سهامي خاص) تحقیق مورد در مورد مديريت در پهنه فرهنگ‌ها تحقیق سیستم در مورد مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن تحقیق GFS  در مورد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه) تحقیق آمار در مورد کندل تحقیق دولت  در مورد ثبت نام اینترنتی و کارت سوخت تحقیق ) در مورد عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي تحقیق سیستم در مورد سيستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد دانلود GFS  نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب سیستم درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت های شیرین کننده های غذایی پاورپوینت ( آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ( روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت ) طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت GFS  توانبخشی پاورپوینت دولت  طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت ( بیودیزل (Bio diesel) پاورپوینت سیستم كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت بررسی انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت دولت  انواع خشک کن ها پاورپوینت تحقیق تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت آمار طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت بررسی طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تحقیق کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ( معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت موانع تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام پاورپوینت مورد سیاه چاله های فضایی پاورپوینت ( رادیولوژی پاورپوینت استقرار نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت های مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت سیستم آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت دولت  داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت ( فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت آمار قهوه پاورپوینت دولت  عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن

تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

 

چکیده:

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

  1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
  2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
  3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

 

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

 

مقدمه:

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام  1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها  اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS  و نظام حساب های ملی ( SNA   ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS  تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ،  تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی  سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

 

فهرست مطالب:

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS 

مفاهیم مالی :

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :

صورت وضعیت عملیات دولت :

خالص / ناخالص تراز عملیاتی

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی

ترازنامه :

الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :

طلای پولی و حق برداشت مخصوص

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

این موارد بر دو دسته اند :

معیارهای تخلیلی GFS 

ترازها

تراز عملیاتی خالص / ناخالص :

خالص وام دهی / وام گیری :

مازاد / کسری نقدی :

ترالی مالی کلی :

تراز کلی مقدماتی :

تراز عملیاتی مقدماتی :

تراز مالی کلی تعدیل شده :

پس انداز ناخالص :

وضعیت ثروت و بدهی :

بدهی های مشروط :

سایر متغیرهای اقتصاد کلان

ترکیب مخارج کل :

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :

مروری بر تحقیقات انجام شده

فرضیه پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

جمع آوری اطلاعات

ابراز اندازه گیری اطلاعات

تجزیه وتحلیل نتایج

نتیجه گیری و پیشنهاد

آزمون فریدمن نشان میدهد ترتیب اولویت متغیرهای موثر بر انگیزه بدین شرح است :

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بدین شرح است :

تجزینه و تخلیل ها نشان میدهد ترتیب اولویت تاثیر مغایرت مقررات مالی دولتی با سیستم GSF بشرح زیر است :

پیشنهاد های کاربردی

2ـ کسری بودجه و فرایند تورمی : مبانی تئوریکی و چند تجربه عملی

2ـ2ـ تجربیات عمومی

3ـ تحلیلی بر وضع مالی دولت و متغیرهای پولی

4ـ متدلوژی

5ـ برآورد الگو و تفسیر نتایج

6ـ جمع بندی و بهره سخن

فاوا و سازمان لایه های یک تحول

پدیده دولت الکترونیک ـ دیدگاههای مختلف

پارادایم دولت الکترونیک

نتیجه گیری


nbsp nbsp nbsp های مالی دولتی مالی دولت gfsnbsp آمارهای مالی دولت های مالی اساسی میدهد ترتیب اولویت nbsp nbsp های مالی مالی دولتی شده است مورد نیاز مالی دولت سیستم gfs سیستم های بررسی های بین المللی سیستم دولتی اقتصادی حسابداری تحلیل اطلاعات بررسی


سایر محصولات :

پاورپوینت روستای عنصرود


پاورپوینت روستای سار


پاورپوینت روستای جوقان بزرگ


پاورپوینت روستای امند


پاورپوینت روستای کلجاه


پاورپوینت روستای جیغه


پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه


پاورپوینت روستای سفید کمر


پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد)


پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان


پاورپوینت روستاي ساتللو


پاورپوینت طرح هادی روستای قاضی جهان


پاورپوینت روستا شادآباد


پاورپوینت روستای دین آباد


پاورپوینت روستای پارام


پاورپوینت روستای بیرق


پاورپوینت روستای بنیس     


پاورپوینت روستای اوشتبین


پاورپوینت روستای اشتبین


پاورپوینت روستای شانجان


پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه


پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری)


پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری)


پاورپوینت کوه (انسان طبیعت معماری) 


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت وضعيت موجود شاخص هاي اقتصادي مسكن


پاورپوینت تعمیرات سخت افزار


پاورپوینت طرح کسب و کار


پاورپوینت نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي


پاورپوینت آشنايي با شرکت بين المللي راز تجارت آريا (سهامي خاص)


تحقیق در مورد مديريت در پهنه فرهنگ‌ها


تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن


تحقیق در مورد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه)


تحقیق در مورد کندل


تحقیق در مورد ثبت نام اینترنتی و کارت سوخت


تحقیق در مورد عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي


تحقیق در مورد سيستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردنتگ ها :nbsp nbsp nbsp های مالی دولتی مالی دولت gfsnbsp آمارهای مالی دولت های مالی اساسی میدهد ترتیب اولویت nbsp nbsp های مالی مالی دولتی شده است مورد نیاز مالی دولت سیستم gfs سیستم های بررسی های بین المللی سیستم دولتی اقتصادی حسابداری تحلیل اطلاعات بررسی
سایر محصولات