تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن - دانلود کامل
تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن
تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 40 صفحه مقدمه:حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد.   وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است .   این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند.  وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید.  بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند. این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد. بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است :۱  عوامل خارج از بورس  خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله     انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره ۲  عوامل خارج از بورس  داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس،انتخابات ریاست جمهوری و ... ۳  عوامل داخلی بورس در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است.   در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به  این دو گروه از عوامل اشاره شده است.  این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس،  گویا مطلب قابل گزارش و توجهی  در خصوص عوامل مشکل زای  داخلی بورس وجود ندارد.   لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن  می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود.  ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است.  روند شاخص و قیمتها عمدتآ  متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است.  بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد.  در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان  می دهند،  حرکت و روند در سوی  دیگر است.  ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده  بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است.  در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها  و رانتهایی است ...

تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 40 صفحه مقدمه:حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه...

در این تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن بحث شده است تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 40 صفحه مقدمه:حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد.   وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است .   این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند.  وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید.  بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند. این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد. بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است :۱  عوامل خارج از بورس  خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله     انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره ۲  عوامل خارج از بورس  داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس،انتخابات ریاست جمهوری و ... ۳  عوامل داخلی بورس در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است.   در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به  این دو گروه از عوامل اشاره شده است.  این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس،  گویا مطلب قابل گزارش و توجهی  در خصوص عوامل مشکل زای  داخلی بورس وجود ندارد.   لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن  می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود.  ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است.  روند شاخص و قیمتها عمدتآ  متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است.  بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد.  در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان  می دهند،  حرکت و روند در سوی  دیگر است.  ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده  بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است.  در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها  و رانتهایی است  که نارسایی و عقب ماندگی  سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذاشته است.   کم توجهی به اصلاح و روز آمدی  این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار ﭘول ساز برای اقلیت صا حب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست،  شده  و این خود موجد فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.   در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی...

پاورپوینت آن روستای عنصرود پاورپوینت روستای ای سار پاورپوینت اطلاعات روستای جوقان بزرگ پاورپوینت در روستای امند پاورپوینت مورد روستای کلجاه پاورپوینت پاره روستای جیغه پاورپوینت اطلاعات مونوگرافی روستای یاسه چاه پاورپوینت و روستای سفید کمر پاورپوینت بورس شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد) پاورپوینت و طرح هادي روستاي کتبان پاورپوینت ای روستاي ساتللو پاورپوینت ای طرح هادی روستای قاضی جهان پاورپوینت مورد روستا شادآباد پاورپوینت ای روستای دین آباد پاورپوینت و روستای پارام پاورپوینت و روستای بیرق پاورپوینت مسائل روستای بنیس      پاورپوینت و روستای اوشتبین پاورپوینت ای روستای اشتبین پاورپوینت پاره روستای شانجان پاورپوینت تحقیق بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه پاورپوینت اطلاعات مورچه (انسان،طبیعت،معماری) پاورپوینت پاره مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری) پاورپوینت بورس کوه (انسان طبیعت معماری)  پاورپوینت اطلاعات آزمایشگاه بیو شیمی کسب در درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت در روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت تحقیق توانبخشی پاورپوینت بورس توليد شكلات و تافي پاور و پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت اطلاعات طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت بورس انواع خشک کن ها پاورپوینت اطلاعات پنیر و انواع آن پاورپوینت مورد نظریه گشتالت پاورپوینت و شیرین کننده های غذایی پاورپوینت تحقیق مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت اطلاعات آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مورد راه سازی پاورپوینت مورد نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت آن طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت و داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت تحقیق سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت ای چارچوب معلمی پاورپوینت تحقیق اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت و آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت آن طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت در میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت ای کودک آزاری پاورپوینت مورد كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت تحقیق وضعيت موجود شاخص هاي اقتصادي مسكن پاورپوینت تحقیق تعمیرات سخت افزار پاورپوینت تحقیق طرح کسب و کار پاورپوینت اطلاعات نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي پاورپوینت و آشنايي با شرکت بين المللي راز تجارت آريا (سهامي خاص) تحقیق مسائل در مورد مديريت در پهنه فرهنگ‌ها تحقیق و در مورد مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن تحقیق بورس در مورد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه) تحقیق بورس در مورد کندل تحقیق و در مورد ثبت نام اینترنتی و کارت سوخت تحقیق مورد در مورد عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي تحقیق پاره در مورد سيستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد دانلود بورس نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب پاره درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت اطلاعات شیرین کننده های غذایی پاورپوینت ای آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مسائل روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت بورس طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت و توانبخشی پاورپوینت آن طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت در بیودیزل (Bio diesel) پاورپوینت و كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت بورس انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت اطلاعات انواع خشک کن ها پاورپوینت و تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت و طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مورد طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مسائل کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت بورس معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت پاره تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام پاورپوینت آن سیاه چاله های فضایی پاورپوینت و رادیولوژی پاورپوینت پاره نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت تحقیق مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت تحقیق آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت تحقیق داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مورد فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت بورس قهوه پاورپوینت تحقیق عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن

تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد.   وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است .   این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند.  وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید.  بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند. این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد.

 بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است :

۱  عوامل خارج از بورس  خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله

     انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره 

۲  عوامل خارج از بورس  داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس،

انتخابات ریاست جمهوری و ...

 ۳  عوامل داخلی بورس

 در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است.   در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به  این دو گروه از عوامل اشاره شده است.  این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس،  گویا مطلب قابل گزارش و توجهی  در خصوص عوامل مشکل زای  داخلی بورس وجود ندارد.   لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن  می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود.  ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.

به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است.  روند شاخص و قیمتها عمدتآ  متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است.  بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد.  در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان  می دهند،  حرکت و روند در سوی  دیگر است. 

 ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده  بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است.  در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها  و رانتهایی است  که نارسایی و عقب ماندگی  سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذاشته است.   کم توجهی به اصلاح و روز آمدی  این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار ﭘول ساز برای اقلیت صا حب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست،  شده  و این خود موجد فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.   

در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی بورس مورد توجه بوده است،  بعد نرم افزاری توسعه و اصلاح ساختاری  و رفع نابرابریهای اشاره شده گرفتار کم توجهی است.  مدیران بورس اصلاحات ساختاری در دو زمینه بنیادی سیستم معاملات سهام و اطلاع رسانی یعنی دو رکن اصلی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سهام ایران را، در اولویتهای آخر قرارداده اند.  در زمینه گسترش بازارهای محلی در شهرهای مختلف و ایجاد سالنهای جدید بورس در تهران کارهای زیادی انجام شده است،  ولی درخصوص رفع تنگناهای مربوط به الزامات ساختاری و بنیادی یاد شده که بدون توجه به آنها بازارها و سالنهای جدید هم  گرفتار نارساییهای موجود خواهند بود، اقدام و پیشرفت موثری به چشم  نمی خورد.    من بعنوان    یک مهندس سیستم با بیش از ربع فرن تجربه بسیار خوشحال شدم که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بازدید اخیر از بورس علت نا هماهنگی ها در ارتباط با بازار سرمایه را ناشی از فقدان دید گاه سیستمی در دولت و مجلس دانست.  واقعیت اینست که اقدام موثر در خصوص اصلاحات ساختاری در دو رکن بنیادی اشاره شده در بورس  بدون برخورداری از نگرش سیستمی ممکن نخواهد بود. 

 

فهرست مطالب:

بورس ما و مشکلات آن

تنها شرکتهاي موج سومي در ايران امکان بقادارند

پيش بيني 4 زمين لرزه در اقتصاد ايران

بودجه عمراني

نتيجه گيري

ارزش بازار سهام

آشنایی با برخی از واژه های بورس


nbsp nbsp nbsp است nbsp nbsp بورس سهام ایران وضع بازار سرمایه سیستم اطلاع رسانی آنها رعایت نوبت nbsp nbsp بازار سرمایه است nbsp عوامل خارج بورس سهام وضع بازار بازار سرمایه عوامل سیستم بورسnbsp تقاضا


سایر محصولات :

پاورپوینت روستای عنصرود


پاورپوینت روستای سار


پاورپوینت روستای جوقان بزرگ


پاورپوینت روستای امند


پاورپوینت روستای کلجاه


پاورپوینت روستای جیغه


پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه


پاورپوینت روستای سفید کمر


پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد)


پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان


پاورپوینت روستاي ساتللو


پاورپوینت طرح هادی روستای قاضی جهان


پاورپوینت روستا شادآباد


پاورپوینت روستای دین آباد


پاورپوینت روستای پارام


پاورپوینت روستای بیرق


پاورپوینت روستای بنیس     


پاورپوینت روستای اوشتبین


پاورپوینت روستای اشتبین


پاورپوینت روستای شانجان


پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه


پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری)


پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری)


پاورپوینت کوه (انسان طبیعت معماری) 


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت وضعيت موجود شاخص هاي اقتصادي مسكن


پاورپوینت تعمیرات سخت افزار


پاورپوینت طرح کسب و کار


پاورپوینت نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي


پاورپوینت آشنايي با شرکت بين المللي راز تجارت آريا (سهامي خاص)


تحقیق در مورد مديريت در پهنه فرهنگ‌ها


تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن


تحقیق در مورد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه)


تحقیق در مورد کندل


تحقیق در مورد ثبت نام اینترنتی و کارت سوخت


تحقیق در مورد عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي


تحقیق در مورد سيستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردنتگ ها :nbsp nbsp nbsp است nbsp nbsp بورس سهام ایران وضع بازار سرمایه سیستم اطلاع رسانی آنها رعایت نوبت nbsp nbsp بازار سرمایه است nbsp عوامل خارج بورس سهام وضع بازار بازار سرمایه عوامل سیستم بورسnbsp تقاضا
سایر محصولات