تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها - دانلود کامل
تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها
تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها

تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 58 صفحه مقدمه:معمولا سود سهام هنگامي توسط واحد سرمايه گذار به عنوان در آمد شناسائي و در حسابها ثبت مي‌شود كه توسط  واحد سرمايه پذير اعلام و پرداخت مي‌گردد . در صورتي كه ميزان سود سهام پرداختي توسط سهام سرمايه پذير بيش از منابعي باشد كه واحد مزبور براي اعلام سود سهام در اختيار دارد ، مبلغ اضافي بايد به عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم محسوب شود . به عبارت ديگر سود سهام مازاد بر سواد قابل تقسيم بيانگر برگشت بخشي از حقوق صاحبان سهام واحد سرمايه پذير به استثناي سود انباشته ، است . واحد سرمايه پذير موظف است اين موضوع را به نحو مناسب به اطلاع سلرمايه گذاران برساند . نظر به اين كه سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم به عنوان برگشت سرمايه گذاري تلقي مي‌شود ، واحد سرمايه گذار بايد اين مبلغ را به حساب سرمايه گذاراي بستانكار و حسابهاي دريافتي يا بانك را حسب مورد ، بدهكار كند .مثال : شركت الف 15 درصد سهام عادي شركت « ب » را در سال   است ، شركت الف سود سهام دريافتي را بايد به شرح زير در حسابها ثبت كندبانك                                                                   500/22 در آمد سود سهام                                       000/15سرمايه گذاري در سهام شركت «ب »               500/7ثبت سود سهام دريافتي بر مبناي 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده  .2 كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري :زيانهاي عملياتي واحد سرمايه پذير كه به كاهش خالص دارائيهاي آن منجر و دورنماي اقتصادي آن را به طور جدي خدشه دار مي‌سازد ، توسط واحد سرمايه گذار در حسابها ثبت مي‌شود .در چنين وضعيتهايي بخشي...

تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 58 صفحه مقدمه:معمولا سود سهام هنگامي توسط واحد سرمايه گذار به عنوان در آمد شناسائي و در حسابها ثبت مي‌شود كه توسط  واحد سرمايه پذير اعلام و پرداخت مي‌گردد . در صورتي كه ميزان سود سهام پرداختي توسط سهام سرمايه پذير بيش از منابعي باشد كه واحد مزبور براي اعلام سود سهام در اختيار دارد ، مبلغ اضافي بايد به عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم محسوب شود . به عبارت ديگر سود سهام مازاد بر سواد قابل تقسيم بيانگر برگشت بخشي از حقوق صاحبان سهام واحد سرمايه پذير به استثناي سود انباشته ، است . واحد سرمايه پذير موظف است اين موضوع را به نحو مناسب به اطلاع سلرمايه گذاران برساند . نظر به اين كه سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم به عنوان برگشت سرمايه گذاري تلقي مي‌شود ، واحد سرمايه گذار بايد اين مبلغ را به حساب سرمايه گذاراي بستانكار و حسابهاي دريافتي يا بانك را حسب مورد ، بدهكار كند .مثال : شركت الف 15 درصد سهام عادي شركت « ب » را در سال   است ، شركت الف سود سهام دريافتي را بايد به شرح زير در حسابها ثبت كندبانك                                                                   500/22 در آمد سود سهام                                       000/15سرمايه گذاري در سهام شركت «ب »               500/7ثبت سود سهام دريافتي بر مبناي 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده  .2 كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري :زيانهاي عملياتي واحد سرمايه پذير كه به كاهش خالص دارائيهاي آن منجر و دورنماي اقتصادي آن را به طور جدي خدشه دار مي‌سازد ، توسط واحد سرمايه گذار در حسابها ثبت مي‌شود .در چنين وضعيتهايي بخشي از سرمايه گذاري بلند مدت از بين رفته  قلمداد مي‌گردد . واين واقعيت از طريق كاهش دادن ارزش سرمايه گذاري در حسابهاي واحد سرمايه گذار نشان داده مي‌شود . اين نحوه عمل از...

در این تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها بحث شده است تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 58 صفحه مقدمه:معمولا سود سهام هنگامي توسط واحد سرمايه گذار به عنوان در آمد شناسائي و در حسابها ثبت مي‌شود كه توسط  واحد سرمايه پذير اعلام و پرداخت مي‌گردد . در صورتي كه ميزان سود سهام پرداختي توسط سهام سرمايه پذير بيش از منابعي باشد كه واحد مزبور براي اعلام سود سهام در اختيار دارد ، مبلغ اضافي بايد به عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم محسوب شود . به عبارت ديگر سود سهام مازاد بر سواد قابل تقسيم بيانگر برگشت بخشي از حقوق صاحبان سهام واحد سرمايه پذير به استثناي سود انباشته ، است . واحد سرمايه پذير موظف است اين موضوع را به نحو مناسب به اطلاع سلرمايه گذاران برساند . نظر به اين كه سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم به عنوان برگشت سرمايه گذاري تلقي مي‌شود ، واحد سرمايه گذار بايد اين مبلغ را به حساب سرمايه گذاراي بستانكار و حسابهاي دريافتي يا بانك را حسب مورد ، بدهكار كند .مثال : شركت الف 15 درصد سهام عادي شركت « ب » را در سال   است ، شركت الف سود سهام دريافتي را بايد به شرح زير در حسابها ثبت كندبانك                                                                   500/22 در آمد سود سهام                                       000/15سرمايه گذاري در سهام شركت «ب »               500/7ثبت سود سهام دريافتي بر مبناي 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده  .2 كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري :زيانهاي عملياتي واحد سرمايه پذير كه به كاهش خالص دارائيهاي آن منجر و دورنماي اقتصادي آن را به طور جدي خدشه دار مي‌سازد ، توسط واحد سرمايه گذار در حسابها ثبت مي‌شود .در چنين وضعيتهايي بخشي از سرمايه گذاري بلند مدت از بين رفته  قلمداد مي‌گردد . واين واقعيت از طريق كاهش دادن ارزش سرمايه گذاري در حسابهاي واحد سرمايه گذار نشان داده مي‌شود . اين نحوه عمل از نظر استانداردهاي حسابداري نيز مورد تائيد است .« اگر كاهش در ارزش سرمايه گذاري دائمي باشد ، بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها بايد به ارزش جديد كاهش داده شود ، مبلغ كاهش يافته بايد به عنوان زيان تحقق يافته در حساب ثبت شود . ارزش جديد نبايد در نتيجه افزايشهاي بعدي در قيمت سرمايه گذاري ، تغيير كند »ثبت حسابداري مربوط به زيان ناشي از كاهش دائمي ارزش سرمايه گذاريها به شرح زير است :زيان تحقيق يافته ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاريهابلند مدت                                      ***سرمايه گذاري در سهام عادي شركت ....                       ***ثبت كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام عاديزيان ناشي از كاهش دائمي ارزش سرمايه گذاريها در محاسبه سود قبل از اقلام غير مترقبه و آثار انباشته تغييرات حسابداري در صورت حساب سود زيان منظور مي‌شود . اگر چه استانداردهاي حسابداري رهنمودي جزئي در ارتباط با تعيين وجود  كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت ارائه داده است اما، براي شناسائي اين كاهش موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد :1          تاريخ سرمايه گذاري در سهام2          مبلغ كاهش در ارزش سرمايه گذاري و مدت زماني كه قيمت بازار سهام از بهاي تمام شده آن كمتر بوده است .3          وضعيت مالي ( وضعيت نقدينگي ) و آينده واحد سرمايه پذير .4          وضعيت مالي ( وضعيت نقدينگي ) واحد سرمايه گذار .5          اهميت مبلغ كاهش در ارزش سرمايه گذاري در مقايسه با سود خالص و حقوق صاحبان سهام واحد سرمايه گذار . فهرست مطالب:سرمايه گذاريها :بخشي از صورتهاي مالي شركت گيلانحقوق صاحبان سهام :روش ارزش ويژه :پيش فرض نفوذ قابل ملاحظه :تشريح روش ارزش ويژهثبت سود سهام دريافتي از شركت تهرانحل : الف – محاسبه سرقفلي خريداري شده :سرمايه گذاري در سهام عادي شركت الفتغيير به روش ارزش ويژه :ضرورتهاي افشاء هنگام استفاده از روش ويژهروش ارزش بازار :   حسابداري سود سهامسود نقدي سهامسود غير نقدي سهامثبت صدور سهميمواردي در رابطه با سرمايه گذاري در سهامسرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل تبديل به سهام  ...

پاورپوینت مورد مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت تحقیق عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت شرکت حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت ها جام جهاني فوتبال پاورپوینت مورد تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت سود بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت زیان آناتومي انساني پاورپوینت زیان آسيب هاي مچ پا پاورپوینت مورد چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت سود مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت مورد اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت در آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت ها برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت و تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت شرکت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت سود روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی پاورپوینت زیان آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش) زیان پاورپوینت حرکات اصلاحی پاورپوینت تحقیق محوطه سازی مکانهای ورزشی پاورپوینت و مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت تحقیق اصول عمومي ماساژ پاورپوینت تحقیق مباني تغذيه ورزشي پاورپوینت مورد مباني كنترل تمرين ورزشكاران پاورپوینت در ژيمناستيـك 1 پاورپوینت تحقیق تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست از مفصل شانه پاورپوینت ها آزمایشگاه بیو شیمی کسب ها درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت در روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت در توانبخشی پاور شرکت پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت سود طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت و انواع خشک کن ها پاورپوینت شرکت پنیر و انواع آن پاورپوینت در توليد شكلات و تافي پاورپوینت مورد مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت و نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت زیان شیرین کننده های غذایی پاورپوینت زیان سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت در نظریه گشتالت پاورپوینت سود آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت در راه سازی پاورپوینت تحقیق چارچوب معلمی پاورپوینت در میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت تحقیق آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ها طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شرکت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت و داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت و کودک آزاری پاورپوینت تحقیق طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت ها تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق در در مورد پروژه مالی  شرکت  کنسرو کرج شوبران تحقیق و در مورد بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز تحقیق سود در مورد پروژه انبارداری تحقیق سود در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن تحقیق ها در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  ) تحقیق شرکت در مورد بانکداری تحقیق در در مورد انبارداری تحقیق در در مورد اقتصاد هند تحقیق مورد در مورد نظريه سرمايه گذاري و عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه گذاري دانلود و نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب مورد درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت در شیرین کننده های غذایی پاورپوینت ها طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت ها آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت زیان روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت در توانبخشی پاورپوینت و طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت ها كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت مورد انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت ها انواع خشک کن ها پاورپوینت زیان تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت و طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت زیان طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شرکت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت زیان رادیولوژی پاورپوینت سود نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت زیان مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت ها آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت زیان داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت شرکت فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت و قهوه پاورپوینت شرکت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت شرکت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت زیان حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت شرکت كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

 

مقدمه:

معمولا سود سهام هنگامي توسط واحد سرمايه گذار به عنوان در آمد شناسائي و در حسابها ثبت مي‌شود كه توسط  واحد سرمايه پذير اعلام و پرداخت مي‌گردد . در صورتي كه ميزان سود سهام پرداختي توسط سهام سرمايه پذير بيش از منابعي باشد كه واحد مزبور براي اعلام سود سهام در اختيار دارد ، مبلغ اضافي بايد به عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم محسوب شود . به عبارت ديگر سود سهام مازاد بر سواد قابل تقسيم بيانگر برگشت بخشي از حقوق صاحبان سهام واحد سرمايه پذير به استثناي سود انباشته ، است . واحد سرمايه پذير موظف است اين موضوع را به نحو مناسب به اطلاع سلرمايه گذاران برساند . نظر به اين كه سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم به عنوان برگشت سرمايه گذاري تلقي مي‌شود ، واحد سرمايه گذار بايد اين مبلغ را به حساب سرمايه گذاراي بستانكار و حسابهاي دريافتي يا بانك را حسب مورد ، بدهكار كند .

مثال : شركت الف 15 درصد سهام عادي شركت « ب » را در سال   است ، شركت الف سود سهام دريافتي را بايد به شرح زير در حسابها ثبت كند

بانك                                                                   500/22

 در آمد سود سهام                                       000/15

سرمايه گذاري در سهام شركت «ب »               500/7

ثبت سود سهام دريافتي بر مبناي 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده  .

2 كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري :

زيانهاي عملياتي واحد سرمايه پذير كه به كاهش خالص دارائيهاي آن منجر و دورنماي اقتصادي آن را به طور جدي خدشه دار مي‌سازد ، توسط واحد سرمايه گذار در حسابها ثبت مي‌شود .

در چنين وضعيتهايي بخشي از سرمايه گذاري بلند مدت از بين رفته  قلمداد مي‌گردد . واين واقعيت از طريق كاهش دادن ارزش سرمايه گذاري در حسابهاي واحد سرمايه گذار نشان داده مي‌شود . اين نحوه عمل از نظر استانداردهاي حسابداري نيز مورد تائيد است .

« اگر كاهش در ارزش سرمايه گذاري دائمي باشد ، بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها بايد به ارزش جديد كاهش داده شود ، مبلغ كاهش يافته بايد به عنوان زيان تحقق يافته در حساب ثبت شود . ارزش جديد نبايد در نتيجه افزايشهاي بعدي در قيمت سرمايه گذاري ، تغيير كند »

ثبت حسابداري مربوط به زيان ناشي از كاهش دائمي ارزش سرمايه گذاريها به شرح زير است :

زيان تحقيق يافته ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاريها

بلند مدت                                      ***

سرمايه گذاري در سهام عادي شركت ....                       ***

ثبت كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام عادي

زيان ناشي از كاهش دائمي ارزش سرمايه گذاريها در محاسبه سود قبل از اقلام غير مترقبه و آثار انباشته تغييرات حسابداري در صورت حساب سود زيان منظور مي‌شود . اگر چه استانداردهاي حسابداري رهنمودي جزئي در ارتباط با تعيين وجود  كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت ارائه داده است اما، براي شناسائي اين كاهش موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد :

1          تاريخ سرمايه گذاري در سهام

2          مبلغ كاهش در ارزش سرمايه گذاري و مدت زماني كه قيمت بازار سهام از بهاي تمام شده آن كمتر بوده است .

3          وضعيت مالي ( وضعيت نقدينگي ) و آينده واحد سرمايه پذير .

4          وضعيت مالي ( وضعيت نقدينگي ) واحد سرمايه گذار .

5          اهميت مبلغ كاهش در ارزش سرمايه گذاري در مقايسه با سود خالص و حقوق صاحبان سهام واحد سرمايه گذار .

 

فهرست مطالب:

سرمايه گذاريها :

بخشي از صورتهاي مالي شركت گيلان

حقوق صاحبان سهام :

روش ارزش ويژه :

پيش فرض نفوذ قابل ملاحظه :

تشريح روش ارزش ويژه

ثبت سود سهام دريافتي از شركت تهران

حل : الف – محاسبه سرقفلي خريداري شده :

سرمايه گذاري در سهام عادي شركت الف

تغيير به روش ارزش ويژه :

ضرورتهاي افشاء هنگام استفاده از روش ويژه

روش ارزش بازار :

   حسابداري سود سهام

سود نقدي سهام

سود غير نقدي سهام

ثبت صدور سهمي

مواردي در رابطه با سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل تبديل به سهام

 


nbsp nbsp nbsp واحد سرمايه گذار واحد سرمايه پذير ارزش سرمايه گذاري سود سهام مازاد سهام عادي شركت سود سهام دريافتي توسط واحد سرمايه شده سرمايه گذاري nbsp nbsp سرمايه گذاري واحد سرمايه سود سهام ارزش سرمايه سرمايه گذار سرمايه گذاري ميzwnj دائمي حسابداري وضعيت دريافتي






سایر محصولات :

پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی


پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش)


پاورپوینت حرکات اصلاحی


پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی


پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


پاورپوینت مباني تغذيه ورزشي


پاورپوینت مباني كنترل تمرين ورزشكاران


پاورپوینت ژيمناستيـك 1


پاورپوینت تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست از مفصل شانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد پروژه مالی  شرکت  کنسرو کرج شوبران


تحقیق در مورد بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز


تحقیق در مورد پروژه انبارداری


تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن


تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )


تحقیق در مورد بانکداری


تحقیق در مورد انبارداری


تحقیق در مورد اقتصاد هند


تحقیق در مورد نظريه سرمايه گذاري و عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه گذاري


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي



تگ ها :nbsp nbsp nbsp واحد سرمايه گذار واحد سرمايه پذير ارزش سرمايه گذاري سود سهام مازاد سهام عادي شركت سود سهام دريافتي توسط واحد سرمايه شده سرمايه گذاري nbsp nbsp سرمايه گذاري واحد سرمايه سود سهام ارزش سرمايه سرمايه گذار سرمايه گذاري ميzwnj دائمي حسابداري وضعيت دريافتي
سایر محصولات