تحقیق در مورد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان - دانلود کامل
تحقیق در مورد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان
تحقیق در مورد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان

تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان

         نوع فایل: wordقابل ویرایش 28 صفحه مقدمه:مردم بدون اينکه خود متوجه باشند، به طور مداوم به ارزشيابي امور مشغول هستند. آنها در مورد               پديده هاي اطراف خود اظهار نظر و داوري مي کنند. به عنوان مثال: چه کارمند وقت شناسي؟ چه بازيکن ماهري؟ البته اينگونه ارزيابي ها بر اساس اطلاعات محدود صورت مي گيرد.مديران براي تحقق اهداف سازماني  بايد ارزيابي دقيق تر و کاملتري از کار خويش و عملکرد کارکنان به عمل آورند.ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد در تعاليم اسلامي1.سوره ملک آيه 3:خدايي که مرگ و زندگاني را آفريد که شما بندگان را بيازمايد تا کدام نيکوکارتر و خلوص اعمال بيشتر است و او مقتدر و آمرزنده گناه بندگان است.2.فرازي از نامه حضرت علي (ع) به مالک اشتر:نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکي کردن بي رغبت مي سازد و بدکاران را به بدي کردن وادارد، هر يک از ايشان را به آنچه گزيده، جزا ده.تعريف ارزيابي عملكرد(1)به منظور درك صحيح هر پديده يا موضوع، لازم است آن پديده تعريف و برداشت و فهم مشترك حاصل شود. موضوع ارزيابي عملكرد از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه تعاريف رايج از نظر برخي صاحبنظران اين رشته مطرح و در نهايت تعريف مورد نظر ارائه خواهد شد.ارزيابي عملكرد، فرايندي...

تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان تحقیق در مورد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان

دانلود          نوع فایل: wordقابل ویرایش 28 صفحه مقدمه:مردم بدون اينکه خود متوجه باشند، به طور مداوم به ارزشيابي امور مشغول هستند. آنها در مورد               پديده هاي اطراف خود اظهار نظر و داوري مي کنند. به عنوان مثال: چه کارمند وقت شناسي؟ چه بازيکن ماهري؟ البته اينگونه ارزيابي ها بر اساس اطلاعات محدود صورت مي گيرد.مديران براي تحقق اهداف سازماني  بايد ارزيابي دقيق تر و کاملتري از کار خويش و عملکرد کارکنان به عمل آورند.ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد در تعاليم اسلامي1.سوره ملک آيه 3:خدايي که مرگ و زندگاني را آفريد که شما بندگان را بيازمايد تا کدام نيکوکارتر و خلوص اعمال بيشتر است و او مقتدر و آمرزنده گناه بندگان است.2.فرازي از نامه حضرت علي (ع) به مالک اشتر:نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکي کردن بي رغبت مي سازد و بدکاران را به بدي کردن وادارد، هر يک از ايشان را به آنچه گزيده، جزا ده.تعريف ارزيابي عملكرد(1)به منظور درك صحيح هر پديده يا موضوع، لازم است آن پديده تعريف و برداشت و فهم مشترك حاصل شود. موضوع ارزيابي عملكرد از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه تعاريف رايج از نظر برخي صاحبنظران اين رشته مطرح و در نهايت تعريف مورد نظر ارائه خواهد شد.ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. محقق ديگر ارزيابي عملكرد را به عنوان مرور و توصيف نظام‌مند عملكرد فرد در شغل مورد نظر تعريف مي‌كند. از نظر وردر و ديوس ارزيابي عملكرد فرايندي است كه عملكرد شاغل با آن اندازه‌گيري مي‌شود و هنگامي كه درست انجام شود كاركنان، سرپرستان، مديران و در نهايت سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. كاسيو ارزيابي عملكرد را توصيف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملكرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي كند. واژه فرايند در تعاريف بالا بر مجموعه‌اي از اقدامات با ترتيب و توالي خاص به منظور تحقق اهداف دلالت دارد. به عبارت ديگر نظام‌مند بودن تمامي فعاليتها در فرايند ارزيابي منجر به اثر بخشي نظام ارزيابي مي‌شود. شكل صفحه بعد نشانگر فرايند عمومي ارزيابي است.با توجه به توضيحات بالا تعريف مورد نظر به شرح زير ارائه مي شود: به فرايند سنجش واندازه‌گيري عملكرد شاغل در دوره‌اي مشخص، به گونه‌اي كه انتظارات و شاخصهاي مورد قضاوت براي ارزيابي شونده شفاف و مشخص و به او ابلاغ شده باشد ]توافق شده باشد[، ارزيابي عملكرد اطلاق مي‌شود. نگاه به ارزيابي به عنوان فرايند و جريان مستمر، روشن و شفاف بودن انتظارات و ابلاغ آنها پيش از ارزيابي به ارزيابي شونده از نكات برجسته اين تعريف است. لازم به ذكر است استنباط و مراد از ارزيابي عملكرد اين مقاله تعريف بالاست.هدفهاي ارزيابي عملكرد(2)هدف اصلي ارزيابي عملكرد عبارتست از ارائه اطلاعات صحيح و دقيق درباره عملكرد شغلي اعضا سازمان. هر چه اين اطلاعات دقيق‌تر و موثق‌تر باشد ارزش بالقوه آن براي سازمان بيشتر است به بيان ديگر هدف ارزيابي عملكرد، شناسايي ميزان اثربخشي و كارآمدي كاركنان سازماني به وسيله ايجاد و توسعه اطلاعات حياتي منابع انساني است.ارزيابي عملكرد نه تنها اطلاعات معتبر و صحيح در اختيار مديران قرار مي‌دهد بلكه اطلاعات مناسبي هم در اختيار كاركنان قرار مي‌دهد. آنان نسبت به عملكرد و رفتارهاي شغلي خود آگاه مي‌شوند و به نقاط  قوت و ضعف عملكردي خود پي مي‌برند. اين اطلاعات پايه مناسبي...

در این تحقیق در مورد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان بحث شده است تحقیق در مورد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان

         نوع فایل: wordقابل ویرایش 28 صفحه مقدمه:مردم بدون اينکه خود متوجه باشند، به طور مداوم به ارزشيابي امور مشغول هستند. آنها در مورد               پديده هاي اطراف خود اظهار نظر و داوري مي کنند. به عنوان مثال: چه کارمند وقت شناسي؟ چه بازيکن ماهري؟ البته اينگونه ارزيابي ها بر اساس اطلاعات محدود صورت مي گيرد.مديران براي تحقق اهداف سازماني  بايد ارزيابي دقيق تر و کاملتري از کار خويش و عملکرد کارکنان به عمل آورند.ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد در تعاليم اسلامي1.سوره ملک آيه 3:خدايي که مرگ و زندگاني را آفريد که شما بندگان را بيازمايد تا کدام نيکوکارتر و خلوص اعمال بيشتر است و او مقتدر و آمرزنده گناه بندگان است.2.فرازي از نامه حضرت علي (ع) به مالک اشتر:نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکي کردن بي رغبت مي سازد و بدکاران را به بدي کردن وادارد، هر يک از ايشان را به آنچه گزيده، جزا ده.تعريف ارزيابي عملكرد(1)به منظور درك صحيح هر پديده يا موضوع، لازم است آن پديده تعريف و برداشت و فهم مشترك حاصل شود. موضوع ارزيابي عملكرد از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه تعاريف رايج از نظر برخي صاحبنظران اين رشته مطرح و در نهايت تعريف مورد نظر ارائه خواهد شد.ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. محقق ديگر ارزيابي عملكرد را به عنوان مرور و توصيف نظام‌مند عملكرد فرد در شغل مورد نظر تعريف مي‌كند. از نظر وردر و ديوس ارزيابي عملكرد فرايندي است كه عملكرد شاغل با آن اندازه‌گيري مي‌شود و هنگامي كه درست انجام شود كاركنان، سرپرستان، مديران و در نهايت سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. كاسيو ارزيابي عملكرد را توصيف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملكرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي كند. واژه فرايند در تعاريف بالا بر مجموعه‌اي از اقدامات با ترتيب و توالي خاص به منظور تحقق اهداف دلالت دارد. به عبارت ديگر نظام‌مند بودن تمامي فعاليتها در فرايند ارزيابي منجر به اثر بخشي نظام ارزيابي مي‌شود. شكل صفحه بعد نشانگر فرايند عمومي ارزيابي است.با توجه به توضيحات بالا تعريف مورد نظر به شرح زير ارائه مي شود: به فرايند سنجش واندازه‌گيري عملكرد شاغل در دوره‌اي مشخص، به گونه‌اي كه انتظارات و شاخصهاي مورد قضاوت براي ارزيابي شونده شفاف و مشخص و به او ابلاغ شده باشد ]توافق شده باشد[، ارزيابي عملكرد اطلاق مي‌شود. نگاه به ارزيابي به عنوان فرايند و جريان مستمر، روشن و شفاف بودن انتظارات و ابلاغ آنها پيش از ارزيابي به ارزيابي شونده از نكات برجسته اين تعريف است. لازم به ذكر است استنباط و مراد از ارزيابي عملكرد اين مقاله تعريف بالاست.هدفهاي ارزيابي عملكرد(2)هدف اصلي ارزيابي عملكرد عبارتست از ارائه اطلاعات صحيح و دقيق درباره عملكرد شغلي اعضا سازمان. هر چه اين اطلاعات دقيق‌تر و موثق‌تر باشد ارزش بالقوه آن براي سازمان بيشتر است به بيان ديگر هدف ارزيابي عملكرد، شناسايي ميزان اثربخشي و كارآمدي كاركنان سازماني به وسيله ايجاد و توسعه اطلاعات حياتي منابع انساني است.ارزيابي عملكرد نه تنها اطلاعات معتبر و صحيح در اختيار مديران قرار مي‌دهد بلكه اطلاعات مناسبي هم در اختيار كاركنان قرار مي‌دهد. آنان نسبت به عملكرد و رفتارهاي شغلي خود آگاه مي‌شوند و به نقاط  قوت و ضعف عملكردي خود پي مي‌برند. اين اطلاعات پايه مناسبي براي اصلاح و بهبود رفتاراي شغلي و رشد و پرورش شخصيت كاركنان خواهد بود. علاوه بر بهبودي...

پاورپوینت در نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت تحقیق کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت سازمان امولسيون هاي غذايي پاورپوینت مورد EXTRACTION پاورپوینت در سفره سلامت پاورپوینت تحقیق پخت و پزصحيح پاورپوینت نظام HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت تحقیق دریافت شیر خام پاورپوینت سازمان بخش پنیر UF پاورپوینت مورد دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت مورد مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت نظام عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت مورد حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت انساني جام جهاني فوتبال پاورپوینت نظام تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت ارزيابي بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت در آناتومي انساني پاورپوینت انساني آسيب هاي مچ پا پاورپوینت عملکرد چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت ارزيابي مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت نظام اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت در آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت عملکرد برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت ارزيابي تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت سازمان آزمایشگاه بیو شیمی کسب نيروي درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت نيروي روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت عملکرد توانبخشی پاور در پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت در طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت سازمان پنیر و انواع آن پاورپوینت در انواع خشک کن ها پاورپوینت ارزيابي توليد شكلات و تافي پاورپوینت نيروي مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت نظام شیرین کننده های غذایی پاورپوینت عملکرد نظریه گشتالت پاورپوینت در سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت تحقیق آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت ارزيابي میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت مورد راه سازی پاورپوینت عملکرد چارچوب معلمی پاورپوینت انساني طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ارزيابي آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت نظام داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت ارزيابي کودک آزاری پاورپوینت نظام طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت در تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق در در مورد فرار مالیاتی تحقیق در در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق انساني در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق انساني در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق در در مورد سازمان تحقیق سازمان در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق در در مورد حسابداري دولتي تحقیق نيروي در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق در در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود تحقیق نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب ارزيابي درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت نظام شیرین کننده های غذایی پاورپوینت سازمان طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت در آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت عملکرد روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت نظام توانبخشی پاورپوینت سازمان طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت در كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت در انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت ارزيابي انواع خشک کن ها پاورپوینت در تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت سازمان طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت نظام طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سازمان کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت نظام معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت سازمان رادیولوژی پاورپوینت عملکرد نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت در مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت تحقیق آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت انساني داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت انساني فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت در قهوه پاورپوینت در عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت عملکرد اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت تحقیق حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت در كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان

 

 

 

 

 

 

   

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

مردم بدون اينکه خود متوجه باشند، به طور مداوم به ارزشيابي امور مشغول هستند. آنها در مورد               پديده هاي اطراف خود اظهار نظر و داوري مي کنند. به عنوان مثال: چه کارمند وقت شناسي؟ چه بازيکن ماهري؟ البته اينگونه ارزيابي ها بر اساس اطلاعات محدود صورت مي گيرد.

مديران براي تحقق اهداف سازماني  بايد ارزيابي دقيق تر و کاملتري از کار خويش و عملکرد کارکنان به عمل آورند.

ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد در تعاليم اسلامي

1.سوره ملک آيه 3:

خدايي که مرگ و زندگاني را آفريد که شما بندگان را بيازمايد تا کدام نيکوکارتر و خلوص اعمال بيشتر است و او مقتدر و آمرزنده گناه بندگان است.

2.فرازي از نامه حضرت علي (ع) به مالک اشتر:

نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکي کردن بي رغبت مي سازد و بدکاران را به بدي کردن وادارد، هر يک از ايشان را به آنچه گزيده، جزا ده.

تعريف ارزيابي عملكرد(1)

به منظور درك صحيح هر پديده يا موضوع، لازم است آن پديده تعريف و برداشت و فهم مشترك حاصل شود. موضوع ارزيابي عملكرد از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه تعاريف رايج از نظر برخي صاحبنظران اين رشته مطرح و در نهايت تعريف مورد نظر ارائه خواهد شد.

ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. محقق ديگر ارزيابي عملكرد را به عنوان مرور و توصيف نظام‌مند عملكرد فرد در شغل مورد نظر تعريف مي‌كند. از نظر وردر و ديوس ارزيابي عملكرد فرايندي است كه عملكرد شاغل با آن اندازه‌گيري مي‌شود و هنگامي كه درست انجام شود كاركنان، سرپرستان، مديران و در نهايت سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. كاسيو ارزيابي عملكرد را توصيف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملكرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي كند. واژه فرايند در تعاريف بالا بر مجموعه‌اي از اقدامات با ترتيب و توالي خاص به منظور تحقق اهداف دلالت دارد. به عبارت ديگر نظام‌مند بودن تمامي فعاليتها در فرايند ارزيابي منجر به اثر بخشي نظام ارزيابي مي‌شود. شكل صفحه بعد نشانگر فرايند عمومي ارزيابي است.

با توجه به توضيحات بالا تعريف مورد نظر به شرح زير ارائه مي شود: به فرايند سنجش واندازه‌گيري عملكرد شاغل در دوره‌اي مشخص، به گونه‌اي كه انتظارات و شاخصهاي مورد قضاوت براي ارزيابي شونده شفاف و مشخص و به او ابلاغ شده باشد ]توافق شده باشد[، ارزيابي عملكرد اطلاق مي‌شود. نگاه به ارزيابي به عنوان فرايند و جريان مستمر، روشن و شفاف بودن انتظارات و ابلاغ آنها پيش از ارزيابي به ارزيابي شونده از نكات برجسته اين تعريف است. لازم به ذكر است استنباط و مراد از ارزيابي عملكرد اين مقاله تعريف بالاست.

هدفهاي ارزيابي عملكرد(2)

هدف اصلي ارزيابي عملكرد عبارتست از ارائه اطلاعات صحيح و دقيق درباره عملكرد شغلي اعضا سازمان. هر چه اين اطلاعات دقيق‌تر و موثق‌تر باشد ارزش بالقوه آن براي سازمان بيشتر است به بيان ديگر هدف ارزيابي عملكرد، شناسايي ميزان اثربخشي و كارآمدي كاركنان سازماني به وسيله ايجاد و توسعه اطلاعات حياتي منابع انساني است.

ارزيابي عملكرد نه تنها اطلاعات معتبر و صحيح در اختيار مديران قرار مي‌دهد بلكه اطلاعات مناسبي هم در اختيار كاركنان قرار مي‌دهد. آنان نسبت به عملكرد و رفتارهاي شغلي خود آگاه مي‌شوند و به نقاط  قوت و ضعف عملكردي خود پي مي‌برند. اين اطلاعات پايه مناسبي براي اصلاح و بهبود رفتاراي شغلي و رشد و پرورش شخصيت كاركنان خواهد بود. علاوه بر بهبودي عماكرد كاركنان، موجب بهبودي  كيفيت محصولات و خدمات سازمان و در نهايت رضايت مشتري و تضمين منافع سهامداران خواهد شد.

به طور كلي هدفهاي ارزيابي عملكرد را مي‌توان به شرح ذيل دسته‌بندي كرد:

پاداش‌دهي و ايجاد انگيزه در افراد؛

تعيين بازدهي، كارآيي و اثربخشي كار؛

طرح‌ريزي تمهيداتي براي آموزش و بهسازي منابع انساني؛

برنامه‌ريزي نيروي انساني؛

اقدامات پرسنلي مانند كارمنديابي، انتخاب و انتصاب؛

طبقه‌بندي عادلانه كاركنان؛

شناسايي استعدادهاي فردي و رشد شخصيت كاركنان؛

تشويق و تنبيه.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد در تعاليم اسلامي        

تعريف ارزيابي عملكرد       

هدفهاي ارزيابي عملكرد       

فوايد ارزيابي كاركنان          

كاركردهاي ارزيابي

ويژگيهاي نظام ارزيابي اثربخش         

فرآيند ارزيابي عملکرد        

مراحل اجراي ارزيابي         

نظريه هاي ارزيابي

نگاهي نوين به ارزيابي        

اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي           

شاخصهاي سازماني

روشهاي ارزيابي   

منابع ارزيابي عملكرد          

محدوديتهاي ارزيابي           

ضرورت ارزيابي  

ارزيابي عملکرد در عمل      

نتيجه‌گيري

فهرست منابع و مآخذ          

 

منابع و مأخذ:

غلامعلي طبرسا و دكتر احمد علي خائف، «نگاهي جديد به نظام ارزيابي عملكرد، ماهيت، محتوي و كاركردها»، مدرس، شماره 6،( بهار 1377) صص180-179.

2. سيد احمد بزاز جزايري، «ضرورت ارزيابي عملكرد در سازمانها»، تدبير، شماره 97 ,(آذر 78) صص 37-36.

3. منبع 2، ص 37.

4. منبع 1، صص 185 -184

5. منبع پيشين، صص 184-180

6. منبع پيشين ص 182

7. منبع پيشين صص 181-180

8. ناصر مير سپاسي، مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار، چاپ هجدهم، انتشارات مير، صص 228-225

9. منبع 1، صص 189 –185

10. ايوب اسماعيلي، «اهميت تدوين شاخص‌ها در سيستم ارزيابي»، تدبير شماره 148، (شهريور 83) ص 32-30

11. اسفنديار سعادت، مديريت منابع انساني، انتشارات سمت، صص 238- 227

12. منبع 2، صص 39- 38

13. منبع پيشين، صص 40- 39

14. منبع پيشين، صص 41 –40

15. آئين‌نامه رتبه‌بندي مشاغل كمك‌ كارشناسي و كارداني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

16. طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان، مشاوران و مديران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.


nbsp nbsp nbsp ارزيابيnbsp nbsp nbsp ارزيابي عملكردnbsp nbsp عملكردnbsp nbsp nbsp هدفهاي ارزيابي عملكرد ارزيابي عملكرد فرايندي nbsp nbsp ارزيابي عملكرد ارزيابيnbsp nbsp منبع پيشين نظام ارزيابي ارزيابي عملکرد ميzwnj شود عملكردnbsp nbsp هدفهاي ارزيابي ارزيابي عملكرد ميzwnj تعريف اطلاعات منابع


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp ارزيابيnbsp nbsp nbsp ارزيابي عملكردnbsp nbsp عملكردnbsp nbsp nbsp هدفهاي ارزيابي عملكرد ارزيابي عملكرد فرايندي nbsp nbsp ارزيابي عملكرد ارزيابيnbsp nbsp منبع پيشين نظام ارزيابي ارزيابي عملکرد ميzwnj شود عملكردnbsp nbsp هدفهاي ارزيابي ارزيابي عملكرد ميzwnj تعريف اطلاعات منابع
سایر محصولات