تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی - دانلود کامل
تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 16 صفحه چکیده:اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه م يتواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد. اين عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يا صادارت، تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تكنولوژي . از طرف ديگر تأثير صادرات بخش هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج حاصله نشان مي دهد كه رشد بخش كشاورزي از يك طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت از رشد بخش كشاورزي كه مّتكي به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهايي مانند صنايع غذايي و نساجي است. مقدمه:عوامل تعيين كننده ي رشد بخش كشاورزي يا هر بخش ديگري را مي توان به عوامل طرف عرضه و تقاضا تقسيم بندي كرد كه در اين مقاله اثر تغييرات طرف تقاضا بر رشد بخش كشاورزي بررسي خواهد شد. تقاضا و تغييرات آن از جمله ي عوامل مهمي هستند كه منجر به شك ل گيري الگوي توليد و رشد بخش هاي توليدي مي شوند.طرف تقاضا را مي توان به عوامل مختلفي تجزيه كر د. يكي از تقسيم بندي هايي كه مي تواند مبناي مناسبي نيز براي بررسي سياست هاي اقتصادي كشور باشد، عبارت است از : ١- تغيير در تقاضاي نهايي داخلي يا تغيير در ظرفيت بازار داخلي براي محصولات نهايي ؛ ٢- گسترش صادرات يا گسترش بازارهاي خارجي، ٣- تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات توليدي داخل و محصولات وارداتي كه موسوم به سياست جانشيني واردات است ؛ و ٤- تغيير در تكنولوژي توليد كه به صورت تغيير در مبادلات بين بخشي يا به صورت تغيير در تقاضاي واسط هاي بيان مي گردد.در بخش دوم اين مقاله به بررسي مدلي مي پردازيم كه بر اساس آن مي توان در چهارچوب جداول داده - ستاده اثرات اجزاي تقاضا را بر رشد بخش هاي توليدي بررسي كرد. در بخش سوم، مدل مذكور را براي اقتصاد ايران با تأكيد بر بخش كشاورزي به كار مي بريم. در اين بخش نتايج مربوط به بخش كشاورزي را با نتايجِ كل كشور مقايسه م يكنيم. هم چنين اثر صادارت محصولات مختلف را بر رشد بخش كشاورزي محاسبه خواهيم كرد. از آن جايي كه در اين مطالعه از جدول داده – ستاده استفاده مي شود، از جداول داده - ستاده ي سال هاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ استفاده مي كنيم كه داراي ساختار مشابهي هستند. هم چنين توجه شود آخرين جدول قابل دسترس كشور مربوط به سال ۱۳۷۳ مي باشد. از طرف ديگر اغلب مطالعاتي كه در كشورراجع به رشد صورت م يگيرد، عمدتًا مبتني بر رو شهاي اقتصاد سنجي هستند ومعمو ً لا از جدول داده - ستاده و به ويژه شيوه اي كه در اين مقاله به كار گرفته شده است، كمتر استفاده مي شود. در حالي كه استفاده از جدول داده - ستاده براي تجزيه ي عوامل تعيين كننده ي رشد، در مطالعات خارجي بسيار چشم گير است. از جمله ي مهم ترين،(Albala, كارهايي كه م يتوان به آ نها اشاره كرد، مطالعاتي از قبيل البالا ) 1991هستند (Fujita, و فوجيتا ( 1991 )Duchin, دوچين ( 1988 )Fotela, فوتلا ( 1989 فهرست مطالب:نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی      چكيده     واژه هاي كليدي     مقدمه     گزارش استاديار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا مدل       رشد بخش كشاورزي ايران   نقش عوامل طرف تقاضا در الگوي رشد بخش كشاورزي    اثر بخش كشاورزي بر رشد صادرات   خلاصه و نتيجه گيري         منابع و مآخذ منابع و مأخذ:انتشارات نورعلم، همدان، ۱۳۸4 ،« تحليل...

تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 16 صفحه چکیده:اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه م يتواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد. اين عوامل عبارتند...

در این تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی بحث شده است تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 16 صفحه چکیده:اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه م يتواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد. اين عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يا صادارت، تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تكنولوژي . از طرف ديگر تأثير صادرات بخش هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج حاصله نشان مي دهد كه رشد بخش كشاورزي از يك طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت از رشد بخش كشاورزي كه مّتكي به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهايي مانند صنايع غذايي و نساجي است. مقدمه:عوامل تعيين كننده ي رشد بخش كشاورزي يا هر بخش ديگري را مي توان به عوامل طرف عرضه و تقاضا تقسيم بندي كرد كه در اين مقاله اثر تغييرات طرف تقاضا بر رشد بخش كشاورزي بررسي خواهد شد. تقاضا و تغييرات آن از جمله ي عوامل مهمي هستند كه منجر به شك ل گيري الگوي توليد و رشد بخش هاي توليدي مي شوند.طرف تقاضا را مي توان به عوامل مختلفي تجزيه كر د. يكي از تقسيم بندي هايي كه مي تواند مبناي مناسبي نيز براي بررسي سياست هاي اقتصادي كشور باشد، عبارت است از :...

پاورپوینت بخش نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت تاکید کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت در امولسيون هاي غذايي پاورپوینت کشاورزی EXTRACTION پاورپوینت الگوی سفره سلامت پاورپوینت تحقیق پخت و پزصحيح پاورپوینت بخش HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت بر دریافت شیر خام پاورپوینت در بخش پنیر UF پاورپوینت صادرات دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت بر مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت بر عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت الگوی حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت ایران جام جهاني فوتبال پاورپوینت صادرات تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت اقتصاد بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت با آناتومي انساني پاورپوینت ایران آسيب هاي مچ پا پاورپوینت ایران چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت تحقیق مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت بر اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت ایران آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت تاکید برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت کشاورزی تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت بخش تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت کشاورزی آزمایشگاه بیو شیمی کسب صادرات درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت تحقیق روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت الگوی توانبخشی پاور صادرات پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت اقتصاد طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت اقتصاد پنیر و انواع آن پاورپوینت اقتصاد انواع خشک کن ها پاورپوینت صادرات توليد شكلات و تافي پاورپوینت کشاورزی مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت صادرات نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت الگوی شیرین کننده های غذایی پاورپوینت تحقیق نظریه گشتالت پاورپوینت ایران آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت در سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت تاکید راه سازی پاورپوینت در میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت با چارچوب معلمی پاورپوینت تحقیق اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت الگوی آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تاکید طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت نقش کودک آزاری پاورپوینت تاکید تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت اقتصاد طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) تحقیق نقش در مورد فرار مالیاتی تحقیق در در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق بخش در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق نقش در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق مورد در مورد سازمان تحقیق الگوی در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق در در مورد حسابداري دولتي تحقیق مورد در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق الگوی در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود بخش نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب بخش درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت کشاورزی شیرین کننده های غذایی پاورپوینت ایران طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت بخش آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت ایران توانبخشی پاورپوینت الگوی طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت اقتصاد كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت در انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت بر انواع خشک کن ها پاورپوینت بخش تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت الگوی طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت ایران طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت الگوی کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تاکید معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت در رادیولوژی پاورپوینت تاکید نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت کشاورزی مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت در آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت کشاورزی داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت اقتصاد فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت ایران قهوه پاورپوینت الگوی عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت مورد اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت ایران حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت نقش كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

 

چکیده:

اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه م يتواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد. اين عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يا صادارت، تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تكنولوژي . از طرف ديگر تأثير صادرات بخش هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج حاصله نشان مي دهد كه رشد بخش كشاورزي از يك طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت از رشد بخش كشاورزي كه مّتكي به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهايي مانند صنايع غذايي و نساجي است.

 

مقدمه:

عوامل تعيين كننده ي رشد بخش كشاورزي يا هر بخش ديگري را مي توان به عوامل طرف عرضه و تقاضا تقسيم بندي كرد كه در اين مقاله اثر تغييرات طرف تقاضا بر رشد بخش كشاورزي بررسي خواهد شد. تقاضا و تغييرات آن از جمله ي عوامل مهمي هستند كه منجر به شك ل گيري الگوي توليد و رشد بخش هاي توليدي مي شوند.

طرف تقاضا را مي توان به عوامل مختلفي تجزيه كر د. يكي از تقسيم بندي هايي كه مي تواند مبناي مناسبي نيز براي بررسي سياست هاي اقتصادي كشور باشد، عبارت است از : ١- تغيير در تقاضاي نهايي داخلي يا تغيير در ظرفيت بازار داخلي براي محصولات نهايي ؛ ٢- گسترش صادرات يا گسترش بازارهاي خارجي، ٣- تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات توليدي داخل و محصولات وارداتي كه موسوم به سياست جانشيني واردات است ؛ و ٤- تغيير در تكنولوژي توليد كه به صورت تغيير در مبادلات بين بخشي يا به صورت تغيير در تقاضاي واسط هاي بيان مي گردد.

در بخش دوم اين مقاله به بررسي مدلي مي پردازيم كه بر اساس آن مي توان در چهارچوب جداول داده - ستاده اثرات اجزاي تقاضا را بر رشد بخش هاي توليدي بررسي كرد. در بخش سوم، مدل مذكور را براي اقتصاد ايران با تأكيد بر بخش كشاورزي به كار مي بريم. در اين بخش نتايج مربوط به بخش كشاورزي را با نتايجِ كل كشور مقايسه م يكنيم. هم چنين اثر صادارت محصولات مختلف را بر رشد بخش كشاورزي محاسبه خواهيم كرد. از آن جايي كه در اين مطالعه از جدول داده – ستاده استفاده مي شود، از جداول داده - ستاده ي سال هاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ استفاده مي كنيم كه داراي ساختار مشابهي هستند. هم چنين توجه شود آخرين جدول قابل دسترس كشور مربوط به سال ۱۳۷۳ مي باشد. از طرف ديگر اغلب مطالعاتي كه در كشورراجع به رشد صورت م يگيرد، عمدتًا مبتني بر رو شهاي اقتصاد سنجي هستند ومعمو ً لا از جدول داده - ستاده و به ويژه شيوه اي كه در اين مقاله به كار گرفته شده است، كمتر استفاده مي شود. در حالي كه استفاده از جدول داده - ستاده براي تجزيه ي عوامل تعيين كننده ي رشد، در مطالعات خارجي بسيار چشم گير است. از جمله ي مهم ترين،(Albala, كارهايي كه م يتوان به آ نها اشاره كرد، مطالعاتي از قبيل البالا ) 1991هستند (Fujita, و فوجيتا ( 1991 )Duchin, دوچين ( 1988 )Fotela, فوتلا ( 1989

 

فهرست مطالب:

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی      

چكيده     

واژه هاي كليدي     

مقدمه     

گزارش استاديار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا 

مدل       

رشد بخش كشاورزي ايران   

نقش عوامل طرف تقاضا در الگوي رشد بخش كشاورزي    

اثر بخش كشاورزي بر رشد صادرات   

خلاصه و نتيجه گيري         

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

انتشارات نورعلم، همدان، ۱۳۸4 ،« تحليل داده - ستاده » : ۱- سوري، علي

رحیمی بروجردی، علیرضا، روابط بین الملل معاصر، تئوریهاو سیاستها، تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1374.

سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی-اجتماعی، سالهای مختلف، تهران مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی وانتشارات.

کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان77.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، سالهای مختلف.

اسدی، مرتضی و قره‌باغیان مرتضی، تجارت و توسعه، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1375.

جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان75.

.۱۳۶۵ ،« جدول داده – ستاده » : ۲ - مركز آمار ايران

.۱۳۷۳ ،« جدول داد ه- ستاده » : ۳ - وزارت نيرو، معاونت امور انرژي

4- Albala-Bertrand, J.M. (1991),“Structural Change in Chile: 1960-90”,

Economic system Research, Vol. 11, No. 13, PP. 301-320.

5- Duchin, F. (1988), “Analysis Structural Change in the Economy”, in:

Mourizio ciachini (ed) Input-Output Analysis (Lonodon, Chapman

and Hall).

6- Fotela, E. (1989), “Industrial Structures and Economic Growth: An

Input –Output Perspective”, Economic System Research, Vol.1,

  1. 45-52.

7- Fujita, N. and James, W.W. (1991), “Growth Patterns of the

Japanese Economy in the 1980s: Before and After the Appreciation of

the Yen”, Economic System Research, Vol. 3, No. 4, PP. 399-412.

8- Rose, A. and Casler, S., (1996), “Input-Output Structural

Decomposition Analysis: A Critical Appraisal”, Economic System

Research, Vol. 8, No. 1, PP. 33-62.


nbsp nbsp nbsp economic system research تقاضا براي محصولات جدول داده ndash جدول داده ستاده داده ndash ستاده جداول داده ستاده تركيب تقاضا براي nbsp nbsp بخش كشاورزي رشد بخش طرف تقاضا داده ستاده اين مقاله كشاورزي تقاضا صادرات عوامل ستاده تغيير اقتصاد اقتصادی


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp economic system research تقاضا براي محصولات جدول داده ndash جدول داده ستاده داده ndash ستاده جداول داده ستاده تركيب تقاضا براي nbsp nbsp بخش كشاورزي رشد بخش طرف تقاضا داده ستاده اين مقاله كشاورزي تقاضا صادرات عوامل ستاده تغيير اقتصاد اقتصادی
سایر محصولات