پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات - دانلود کامل
پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات
پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات

پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 213 اسلاید قسمتی از اسلایدها:انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید :ارائه تعریف جامعی از مدیریت کنید.ارائه تعاریف مختلف از مدیریت کنید.وظایف مدیران ورزشی را تعریف کنید.جنبه‌های مدیریت عمومی اجرای مسابقات را توضیح دهید.دستورالعمل اجرایی مسابقات را تعریف کنید.دستورالعمل داوری مسابقات را تعریف کنید.دستورالعمل انضباطی مسابقات را تعریف کنید.اهداف کلی مسابقات داخلی و خارجی را توضیح دهید.کلیات مدیریت اجرایی سمینارها و جلسات ورزشی را بیان کنید.مدیریتمدیریت یعنی هنر انجام کارها توسط دیگران (ماری پارکر مالت، 1924)مدیریت عبارتست از استفاده مؤثر از منابع محدود در جهت رسیدن به هدفهای مطلوبمدیریت یعنی اتخاذ تصمیم مناسب برای پیشبرد امور (جی. فورستر، 1962)مدیریت یعنی کنترل عناصر مسئول و زیردست (آرتانن بوم، 1961)مدیریت هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت رسیدن به هدفهای سازمان است (برونرویک و گاست، 1974).مدیریت ورزشی عبارتست از فرایند تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار لازم جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل به منظور دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی.مدیریت ورزشی علم و هنر بکارگیری امکانات و منابع انسانی، مادی و مالی در جهت اجرای مقاصد تربیت بدنی و ورزش است.1- برنامه‌ریزی مدیر تربیت بدنی و ورزش نیز همانند سایر مدیران باید امور سازمانی خود را جهت اجرا برنامه‌ریزی کند و بدین وسیله نقش‌ عملیاتی را که با اجرای آن هدفهای سازمان در آینده برآورد می‌شود، ترسیم نماید.2- سازماندهی   سازماندهی تقسیم کارهای ضروری بین واحدها و تعیین وظایف مشخص افراد برای تحقق هدفهای معین و نیز ایجاد هماهنگی لازم برای اطمینان از هماهنگی واحدها و مشاغل است.   به عبارت دیگر،  تقسیم کار افراد و تعیین وظایف آنان در یک تشکیلات، سازماندهی نامیده می‌شود.نکات اساسی که در سازماندهی باید مورد توجه قرار گیرد:   الف – پرهزینه نباشد.   ب – شرح وظایف افراد واضح و مشخص باشد. فهرست مطالب و اسلایدها:نحوه اجرای مسابقاتفصل اولهدف کلیهدف های رفتاریمدیریتمدیریت ورزشی وظایف مدیران تربیت بدنی و ورزشپیش‌بینیهدایت و رهبریایجاد روحیهاجرای صحیح مقرراتتشکیل جلسهنظارت و ارزشیابیتصمیم‌گیریمراحل تصمیم‌گیری عبارتند از :مهارتهای اساسی مدیرمهارت فنی   مهارت انسانیمهارت ادراکیدستورالعمل اجرایی مسابقاتدستورالعمل داوری و فعالیتهای مسئول داوراندستورالعمل انضباطیاهداف مسابقات داخلی و خارجیضوابط اجرای جلسات و سمینارهامواد لازم الاجرا در طول جلسهفصل دومطرح و تنظیم برنامه مسابقاتهدف کلیهدفهای رفتاریاقدامات لازم برای اجرای مسابقات ورزشیاقدامات پیش از اجرای مسابقات ورزشیاقدامات ضمن اجرای مسابقات ورزشیاقدامات پس از اجرای مسابقات ورزشیسازماندهی مسابقات ورزشیوظایف واحد پذیرش و تشریفاتوظایف واحد امور مالی و اداریوظایف واحد تدارکاتوظایف واحد روابط عمومیوظایف واحد فنیتقویم ورزشی چیست؟مراحل تنظیم یک تقویم ورزشیعوامل مهم در طراحی و برنامه‌ریزی مسابقات ورزشیفصل سومهدف کلیهدفهای رفتاریانواع جدول مسابقاتجدول یک حذفیمحاسن جدول یک حذفیمعایب جدول یک حذفیجدول مسابقات یک حذفیجدول دو حذفیتعداد بازیها در جدول دو حذفیمحاسن جدول دو حذفیمعایب جدول دو حذفیجدول مسابقات دو حذفیجدول مسابقات دوره‌ایجدول مسابقات دوره‌ای ـ در دو گروهجدول مسابقات دوره‌ای ـ در سه گروهجدول مسابقات دوره‌ای در چهار گروهمسابقات گستردهتعیین جدول مسابقات دوره‌ایتعداد شرکت‌کنندگان زوجتعداد شرکت‌کنندگان فردتعداد مسابقات جدول دوره‌ایجدول دو دوره‌ایجدول دوره‌ای با روش ضربدریجدول المپیکجدول رده‌بندی مستقیمجدول نیمه حذفیمسابقات با روش بگنال وایلدجدول ربه شارژفصل چهارمهدف کلیهدف های رفتاریآیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌هاقوانین و مقررات اختصاصی مسابقات ورزشیقوانین و مقررات فنی مسابقات دو و میدانی برادرانراهنمای فنی مسابقات دو و میدانی خواهرانقوانین و مقررات فنی ژیمناستیک خواهرانآیین نامه فنی مسابقات شنای دانشجویان برادرانمواد مسابقاتقوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون خواهرانقوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون برادرانراهنمای عمومی و فنی مسابقات بسکتبال برادرانراهنمای عمومی و فنی مسابقات تکواندومقررات فنی مسابقات تنیس روی میز خواهرانراهنمای فنی مسابقات فوتبال ...

پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات

دانلود         نوع فایل: power pointقابل ویرایش 213 اسلاید قسمتی از اسلایدها:انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید :ارائه تعریف جامعی از مدیریت کنید.ارائه تعاریف مختلف از مدیریت کنید.وظایف مدیران ورزشی را تعریف کنید.جنبه‌های مدیریت عمومی اجرای مسابقات را توضیح دهید.دستورالعمل اجرایی مسابقات را تعریف کنید.دستورالعمل داوری مسابقات را تعریف کنید.دستورالعمل انضباطی مسابقات را تعریف کنید.اهداف کلی مسابقات داخلی و خارجی را توضیح دهید.کلیات مدیریت اجرایی سمینارها و جلسات ورزشی را بیان کنید.مدیریتمدیریت یعنی هنر انجام کارها توسط دیگران (ماری پارکر مالت، 1924)مدیریت عبارتست از استفاده مؤثر از منابع محدود در جهت رسیدن به هدفهای مطلوبمدیریت یعنی اتخاذ تصمیم مناسب برای پیشبرد امور (جی. فورستر، 1962)مدیریت یعنی کنترل عناصر مسئول و زیردست (آرتانن بوم، 1961)مدیریت هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت رسیدن به هدفهای سازمان است (برونرویک و گاست، 1974).مدیریت ورزشی عبارتست از فرایند تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار لازم جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل به منظور دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی.مدیریت ورزشی علم و هنر بکارگیری امکانات و منابع انسانی، مادی و مالی در جهت اجرای مقاصد تربیت بدنی و ورزش است.1- برنامه‌ریزی مدیر تربیت بدنی و ورزش نیز همانند سایر مدیران باید امور سازمانی خود را جهت اجرا برنامه‌ریزی کند و بدین وسیله نقش‌ عملیاتی را که با اجرای آن هدفهای سازمان در آینده برآورد می‌شود، ترسیم نماید.2- سازماندهی   سازماندهی تقسیم کارهای ضروری بین واحدها و تعیین وظایف مشخص افراد برای تحقق هدفهای معین و نیز ایجاد هماهنگی لازم برای اطمینان از هماهنگی واحدها و مشاغل است.   به عبارت دیگر،  تقسیم کار افراد و تعیین وظایف آنان در یک تشکیلات، سازماندهی نامیده می‌شود.نکات اساسی که در سازماندهی باید مورد توجه قرار گیرد:   الف – پرهزینه نباشد.   ب – شرح وظایف افراد واضح و مشخص باشد. فهرست مطالب و اسلایدها:نحوه اجرای مسابقاتفصل اولهدف کلیهدف های رفتاریمدیریتمدیریت ورزشی وظایف مدیران تربیت بدنی و ورزشپیش‌بینیهدایت و رهبریایجاد روحیهاجرای صحیح مقرراتتشکیل جلسهنظارت و ارزشیابیتصمیم‌گیریمراحل تصمیم‌گیری عبارتند از :مهارتهای اساسی مدیرمهارت فنی   مهارت انسانیمهارت ادراکیدستورالعمل اجرایی مسابقاتدستورالعمل داوری و فعالیتهای مسئول داوراندستورالعمل انضباطیاهداف مسابقات داخلی و خارجیضوابط اجرای جلسات و سمینارهامواد لازم الاجرا در طول جلسهفصل دومطرح و تنظیم برنامه مسابقاتهدف کلیهدفهای رفتاریاقدامات لازم برای اجرای مسابقات ورزشیاقدامات پیش از اجرای مسابقات ورزشیاقدامات ضمن اجرای مسابقات ورزشیاقدامات پس از اجرای مسابقات ورزشیسازماندهی مسابقات ورزشیوظایف واحد پذیرش و تشریفاتوظایف واحد امور مالی و اداریوظایف واحد تدارکاتوظایف واحد روابط عمومیوظایف واحد فنیتقویم ورزشی چیست؟مراحل تنظیم یک تقویم ورزشیعوامل مهم در طراحی و برنامه‌ریزی مسابقات ورزشیفصل سومهدف کلیهدفهای رفتاریانواع جدول مسابقاتجدول یک حذفیمحاسن جدول یک حذفیمعایب جدول یک حذفیجدول مسابقات یک حذفیجدول دو حذفیتعداد بازیها در جدول دو حذفیمحاسن جدول دو حذفیمعایب جدول دو حذفیجدول مسابقات دو حذفیجدول مسابقات دوره‌ایجدول مسابقات دوره‌ای ـ در دو گروهجدول مسابقات دوره‌ای ـ در سه گروهجدول مسابقات دوره‌ای در چهار گروهمسابقات گستردهتعیین جدول مسابقات دوره‌ایتعداد شرکت‌کنندگان زوجتعداد شرکت‌کنندگان فردتعداد مسابقات جدول دوره‌ایجدول دو دوره‌ایجدول دوره‌ای با روش ضربدریجدول المپیکجدول رده‌بندی مستقیمجدول نیمه حذفیمسابقات با روش بگنال وایلدجدول ربه شارژفصل چهارمهدف کلیهدف های رفتاریآیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌هاقوانین و مقررات اختصاصی مسابقات ورزشیقوانین و مقررات فنی مسابقات دو و میدانی برادرانراهنمای فنی مسابقات دو و میدانی خواهرانقوانین و مقررات فنی ژیمناستیک خواهرانآیین نامه فنی مسابقات شنای دانشجویان برادرانمواد مسابقاتقوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون خواهرانقوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون برادرانراهنمای عمومی و فنی مسابقات بسکتبال برادرانراهنمای عمومی و فنی مسابقات تکواندومقررات فنی مسابقات تنیس روی میز خواهرانراهنمای فنی مسابقات فوتبال ...

در این پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات پرداخته شده است . پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 213 اسلاید قسمتی از اسلایدها:انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید :ارائه تعریف جامعی از مدیریت کنید.ارائه تعاریف مختلف از مدیریت کنید.وظایف مدیران ورزشی را تعریف کنید.جنبه‌های مدیریت عمومی اجرای مسابقات را توضیح دهید.دستورالعمل اجرایی مسابقات را تعریف کنید.دستورالعمل داوری مسابقات را تعریف کنید.دستورالعمل انضباطی مسابقات را تعریف کنید.اهداف کلی مسابقات داخلی و خارجی را توضیح دهید.کلیات مدیریت اجرایی سمینارها و جلسات ورزشی را بیان کنید.مدیریتمدیریت یعنی هنر انجام کارها توسط دیگران (ماری پارکر مالت، 1924)مدیریت عبارتست از استفاده مؤثر از منابع محدود در جهت رسیدن به هدفهای مطلوبمدیریت یعنی اتخاذ تصمیم مناسب برای پیشبرد امور (جی. فورستر، 1962)مدیریت یعنی کنترل عناصر مسئول و زیردست (آرتانن بوم، 1961)مدیریت هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت رسیدن به هدفهای سازمان است (برونرویک و گاست، 1974).مدیریت ورزشی عبارتست از فرایند تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار لازم جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل به منظور دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی.مدیریت ورزشی علم و هنر بکارگیری امکانات و منابع انسانی، مادی و مالی در جهت اجرای مقاصد تربیت بدنی و ورزش است.1- برنامه‌ریزی مدیر تربیت بدنی و ورزش نیز همانند سایر مدیران باید امور سازمانی خود را جهت اجرا برنامه‌ریزی کند و بدین وسیله نقش‌ عملیاتی را که با اجرای آن هدفهای سازمان در آینده برآورد می‌شود، ترسیم نماید.2- سازماندهی   سازماندهی تقسیم کارهای ضروری بین واحدها و تعیین وظایف مشخص افراد برای تحقق هدفهای معین و نیز ایجاد هماهنگی لازم برای اطمینان از هماهنگی واحدها و مشاغل است.   به عبارت دیگر،  تقسیم کار افراد و تعیین وظایف آنان در یک تشکیلات، سازماندهی نامیده می‌شود.نکات اساسی که در سازماندهی باید مورد توجه قرار گیرد:   الف – پرهزینه نباشد.   ب – شرح وظایف افراد واضح و مشخص باشد. فهرست مطالب و اسلایدها:نحوه اجرای مسابقاتفصل اولهدف کلیهدف های رفتاریمدیریتمدیریت ورزشی وظایف مدیران تربیت بدنی و ورزشپیش‌بینیهدایت و رهبریایجاد روحیهاجرای صحیح مقرراتتشکیل جلسهنظارت و ارزشیابیتصمیم‌گیریمراحل تصمیم‌گیری عبارتند از :مهارتهای اساسی مدیرمهارت فنی   مهارت انسانیمهارت ادراکیدستورالعمل اجرایی مسابقاتدستورالعمل داوری و فعالیتهای مسئول داوراندستورالعمل انضباطیاهداف مسابقات داخلی و خارجیضوابط اجرای جلسات و سمینارهامواد لازم الاجرا در طول جلسهفصل دومطرح و تنظیم برنامه مسابقاتهدف کلیهدفهای رفتاریاقدامات لازم برای اجرای مسابقات ورزشیاقدامات پیش از اجرای مسابقات ورزشیاقدامات ضمن اجرای مسابقات ورزشیاقدامات پس از اجرای مسابقات ورزشیسازماندهی مسابقات ورزشیوظایف واحد پذیرش و تشریفاتوظایف واحد امور مالی و اداریوظایف واحد تدارکاتوظایف واحد روابط عمومیوظایف واحد فنیتقویم ورزشی چیست؟مراحل تنظیم یک تقویم ورزشیعوامل مهم در طراحی و برنامه‌ریزی مسابقات ورزشیفصل سومهدف کلیهدفهای رفتاریانواع جدول مسابقاتجدول یک حذفیمحاسن جدول یک حذفیمعایب جدول یک حذفیجدول مسابقات یک حذفیجدول دو حذفیتعداد بازیها در جدول دو حذفیمحاسن جدول دو حذفیمعایب جدول دو حذفیجدول مسابقات دو حذفیجدول مسابقات دوره‌ایجدول مسابقات دوره‌ای ـ در دو گروهجدول مسابقات دوره‌ای ـ در سه گروهجدول مسابقات دوره‌ای در چهار گروهمسابقات گستردهتعیین جدول مسابقات دوره‌ایتعداد شرکت‌کنندگان زوجتعداد شرکت‌کنندگان فردتعداد مسابقات جدول دوره‌ایجدول دو دوره‌ایجدول دوره‌ای با روش ضربدریجدول المپیکجدول رده‌بندی مستقیمجدول نیمه حذفیمسابقات با روش بگنال وایلدجدول ربه شارژفصل چهارمهدف کلیهدف های رفتاریآیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌هاقوانین و مقررات اختصاصی مسابقات ورزشیقوانین و مقررات فنی مسابقات دو و میدانی برادرانراهنمای فنی مسابقات دو و میدانی خواهرانقوانین و مقررات فنی ژیمناستیک خواهرانآیین نامه فنی مسابقات شنای دانشجویان برادرانمواد مسابقاتقوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون خواهرانقوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون برادرانراهنمای عمومی و فنی مسابقات بسکتبال برادرانراهنمای عمومی و فنی مسابقات تکواندومقررات فنی مسابقات تنیس روی میز خواهرانراهنمای فنی مسابقات فوتبال ...

پاورپوینت طرز نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت مدیریت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت امولسيون هاي غذايي پاورپوینت مسابقات EXTRACTION پاورپوینت طرز سفره سلامت پاورپوینت پخت و پزصحيح پاورپوینت مسابقات HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت پاورپوینت دریافت شیر خام پاورپوینت بخش پنیر UF پاورپوینت پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت و مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت طرز عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت و حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت اجرای جام جهاني فوتبال پاورپوینت و تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت مدیریت آناتومي انساني پاورپوینت پاورپوینت آسيب هاي مچ پا پاورپوینت و چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت طرز مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت اجرای اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت مدیریت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت اجرای برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت طرز تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت مسابقات تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت اجرای آزمایشگاه بیو شیمی کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مدیریت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت توانبخشی پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت اجرای پنیر و انواع آن پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت پاورپوینت توليد شكلات و تافي پاورپوینت طرز مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت طرز شیرین کننده های غذایی پاورپوینت مدیریت نظریه گشتالت پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت مدیریت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مسابقات میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت طرز راه سازی پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مدیریت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت طرز اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت طرز اصول عمومي ماساژ تحقیق و در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار تحقیق طرز در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی تحقیق پاورپوینت در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان تحقیق و در مورد موانع توسعه بهره وري در ايران تحقیق طرز در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ تحقیق طرز در مورد مشاهیر حسابداری ایران تحقیق در مورد مديريت دانش تحقیق اجرای در مورد گزارش كارآموزش حسابداري بيمارستان شهيد رجايي كرج دانلود مدیریت نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب و درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مدیریت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت طرز طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مسابقات آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مسابقات روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت مسابقات توانبخشی پاورپوینت مدیریت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت و كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت طرز تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مدیریت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مدیریت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت طرز رادیولوژی پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت و مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت مسابقات آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت اجرای داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت اجرای فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت قهوه پاورپوینت طرز عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت مسابقات اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت طرز كنترل نشت در سدهاي خاكي

پاورپوینت  مدیریت و طرز اجرای مسابقات

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 213 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید :

ارائه تعریف جامعی از مدیریت کنید.

ارائه تعاریف مختلف از مدیریت کنید.

وظایف مدیران ورزشی را تعریف کنید.

جنبه‌های مدیریت عمومی اجرای مسابقات را توضیح دهید.

دستورالعمل اجرایی مسابقات را تعریف کنید.

دستورالعمل داوری مسابقات را تعریف کنید.

دستورالعمل انضباطی مسابقات را تعریف کنید.

اهداف کلی مسابقات داخلی و خارجی را توضیح دهید.

کلیات مدیریت اجرایی سمینارها و جلسات ورزشی را بیان کنید.

مدیریت

مدیریت یعنی هنر انجام کارها توسط دیگران (ماری پارکر مالت، 1924)

مدیریت عبارتست از استفاده مؤثر از منابع محدود در جهت رسیدن به هدفهای مطلوب

مدیریت یعنی اتخاذ تصمیم مناسب برای پیشبرد امور (جی. فورستر، 1962)

مدیریت یعنی کنترل عناصر مسئول و زیردست (آرتانن بوم، 1961)

مدیریت هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت رسیدن به هدفهای سازمان است (برونرویک و گاست، 1974).

مدیریت ورزشی عبارتست از فرایند تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار لازم جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل به منظور دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی.

مدیریت ورزشی علم و هنر بکارگیری امکانات و منابع انسانی، مادی و مالی در جهت اجرای مقاصد تربیت بدنی و ورزش است.

1- برنامه‌ریزی

 مدیر تربیت بدنی و ورزش نیز همانند سایر مدیران باید امور سازمانی خود را جهت اجرا برنامه‌ریزی کند و بدین وسیله نقش‌ عملیاتی را که با اجرای آن هدفهای سازمان در آینده برآورد می‌شود، ترسیم نماید.

2- سازماندهی

   سازماندهی تقسیم کارهای ضروری بین واحدها و تعیین وظایف مشخص افراد برای تحقق هدفهای معین و نیز ایجاد هماهنگی لازم برای اطمینان از هماهنگی واحدها و مشاغل است.

   به عبارت دیگر،  تقسیم کار افراد و تعیین وظایف آنان در یک تشکیلات، سازماندهی نامیده می‌شود.

نکات اساسی که در سازماندهی باید مورد توجه قرار گیرد:

   الف – پرهزینه نباشد.

   ب – شرح وظایف افراد واضح و مشخص باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

نحوه اجرای مسابقات

فصل اول

هدف کلی

هدف های رفتاری

مدیریت

مدیریت ورزشی
وظایف مدیران تربیت بدنی و ورزش

پیش‌بینی

هدایت و رهبری

ایجاد روحیه

اجرای صحیح مقررات

تشکیل جلسه

نظارت و ارزشیابی

تصمیم‌گیری

مراحل تصمیم‌گیری عبارتند از :

مهارتهای اساسی مدیر

مهارت فنی

   مهارت انسانی

مهارت ادراکی

دستورالعمل اجرایی مسابقات

دستورالعمل داوری و فعالیتهای مسئول داوران

دستورالعمل انضباطی

اهداف مسابقات داخلی و خارجی

ضوابط اجرای جلسات و سمینارها

مواد لازم الاجرا در طول جلسه

فصل دوم

طرح و تنظیم برنامه مسابقات

هدف کلی

هدفهای رفتاری

اقدامات لازم برای اجرای مسابقات ورزشی

اقدامات پیش از اجرای مسابقات ورزشی

اقدامات ضمن اجرای مسابقات ورزشی

اقدامات پس از اجرای مسابقات ورزشی

سازماندهی مسابقات ورزشی

وظایف واحد پذیرش و تشریفات

وظایف واحد امور مالی و اداری

وظایف واحد تدارکات

وظایف واحد روابط عمومی

وظایف واحد فنی

تقویم ورزشی چیست؟

مراحل تنظیم یک تقویم ورزشی

عوامل مهم در طراحی و برنامه‌ریزی مسابقات ورزشی

فصل سوم

هدف کلی

هدفهای رفتاری

انواع جدول مسابقات

جدول یک حذفی

محاسن جدول یک حذفی

معایب جدول یک حذفی

جدول مسابقات یک حذفی

جدول دو حذفی

تعداد بازیها در جدول دو حذفی

محاسن جدول دو حذفی

معایب جدول دو حذفی

جدول مسابقات دو حذفی

جدول مسابقات دوره‌ای

جدول مسابقات دوره‌ای ـ در دو گروه

جدول مسابقات دوره‌ای ـ در سه گروه

جدول مسابقات دوره‌ای در چهار گروه

مسابقات گسترده

تعیین جدول مسابقات دوره‌ای

تعداد شرکت‌کنندگان زوج

تعداد شرکت‌کنندگان فرد

تعداد مسابقات جدول دوره‌ای

جدول دو دوره‌ای

جدول دوره‌ای با روش ضربدری

جدول المپیک

جدول رده‌بندی مستقیم

جدول نیمه حذفی

مسابقات با روش بگنال وایلد

جدول ربه شارژ

فصل چهارم

هدف کلی

هدف های رفتاری

آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها

قوانین و مقررات اختصاصی مسابقات ورزشی

قوانین و مقررات فنی مسابقات دو و میدانی برادران

راهنمای فنی مسابقات دو و میدانی خواهران

قوانین و مقررات فنی ژیمناستیک خواهران

آیین نامه فنی مسابقات شنای دانشجویان برادران

مواد مسابقات

قوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون خواهران

قوانین و مقررات فنی مسابقات بدمینتون برادران

راهنمای عمومی و فنی مسابقات بسکتبال برادران

راهنمای عمومی و فنی مسابقات تکواندو

مقررات فنی مسابقات تنیس روی میز خواهران

راهنمای فنی مسابقات فوتبال


nbsp nbsp nbsp اجرای مسابقات ورزشیاقدامات تعریف کنید دستورالعمل فنی مسابقات بدمینتون گروهجدول مسابقات دورهzwnj برای اجرای مسابقات ضمن اجرای مسابقات nbsp nbsp فنی مسابقات اجرای مسابقات مسابقات دورهzwnj مقررات فنی تربیت بدنی تعریف کنید حذفیجدول مسابقات برنامهzwnj ریزی دورهzwnj ایجدول مسابقات اجرای مدیریت دورهzwnj ورزشی مقررات وظایف تعریف تربیت سازماندهی


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند


تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار


تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی


تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان


تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وري در ايران


تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌


تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران


تحقیق در مورد مديريت دانش


تحقیق در مورد گزارش كارآموزش حسابداري بيمارستان شهيد رجايي كرج


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp اجرای مسابقات ورزشیاقدامات تعریف کنید دستورالعمل فنی مسابقات بدمینتون گروهجدول مسابقات دورهzwnj برای اجرای مسابقات ضمن اجرای مسابقات nbsp nbsp فنی مسابقات اجرای مسابقات مسابقات دورهzwnj مقررات فنی تربیت بدنی تعریف کنید حذفیجدول مسابقات برنامهzwnj ریزی دورهzwnj ایجدول مسابقات اجرای مدیریت دورهzwnj ورزشی مقررات وظایف تعریف تربیت سازماندهی
سایر محصولات