پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی - دانلود کامل
پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی
پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 36 اسلاید قسمتی از اسلایدها:خط کشی زمین های ورزشیزمین های سرپوشیدهقبل از خط کشی باید طرح ان به دقت در نظر گرفته شود تا از نزدیک شدن بیش از حد خطوط به هم جلوگیری شود.نحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشیقبل از ترسیم خطوط ابتدا لازم است مرکز زمین ( کادر) مشخص شود.این کار با قرار دادن 2 طناب در قطر زمین صورت میگیرد.سپس قطر زمین ورزشی مورد نظر توسط فرمول تععین قطر محاسبه میشود.حال باید دو طناب به اندازه ی قطر این زمین انتخاب شود و با زدن نقطه میانی انها را بدست اورد. سپس نقطه میانی هر دو طناب را باید طوری بر هم منطبق کرد که به شکل ضربدر بر روی نقطه مرکزی ( کل زمین ) قرار گیرد. فاصله دو سر طناب باید طوری تنظیم شود که با یک عرض یا یک طول از زمین ورزشی مورد نظر مساوی شود. در این هنگام چهار نقطه مشخص شده قطرها نشانه گذاری میشود.حال با اتصال این چهار نقطه به هم میتوان چهار ضلع زمین ورزش را بدست اورد.ترکیب رنگ های مناسب با توجه به نوع ورزشی که در زمین های رو باز صورت میگیرد از اهمیت زیادی برخوردار است.معمولآ در ورزش های مختلف از رنگ سفید و سپس به ترتیب از رنگ های زرد،ابی و قرمز استفاده میشودجهت یابی زمین های ورزشی روبازتعیین چهت ساخت ورزشگاه های روباز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زمان انجام فعالیت و زمان انجام سال در این امر نقش دارند.با جهت یابی دقیق مکان های ورزشی میتوان تاثیر عواملی چون نور خورشید یا باد را به حداقل رساند.پیشنهاد میشود که زمین ها در جهت شمال به جنوب ساخته شوند.مشکلات ایجاد شده در زمین های ورزشی توسط باد ، بدتر از تابش مستقیم خورشید است. این امر در ورزشهایی مانند پرتاب نیزه و دیسک،به طور کل ورزشهای دو میدانی باعث اخلال و یا تاثیر در نتیجه ورزشکاران میشود. فهرست مطالب و اسلایدها:خط کشی زمین های ورزشینحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشیزمین های روبازجهت یابی زمین های ورزشی روبازاستاندارد رشته های مختلف ورزشیفضای اطراف میدان بازیبسکتبالمنطقه محدود شده (سه ثانیه )حلقه و تورتنیسسطح زمینملاحظات محیطی ویژه ورزشدوچرخه سواری در پیستفوتبالمشخصات کلی زمینملاحظات ویژه ورزشفوتسالابعاد دروازه فوتسالوالیبال ...

پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

دانلود        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 36 اسلاید قسمتی از اسلایدها:خط کشی زمین های ورزشیزمین های سرپوشیدهقبل از خط کشی باید طرح ان به دقت در نظر گرفته شود تا از نزدیک شدن بیش از حد خطوط به هم جلوگیری شود.نحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشیقبل از ترسیم خطوط ابتدا لازم است مرکز زمین ( کادر) مشخص شود.این کار با قرار دادن 2 طناب در قطر زمین صورت میگیرد.سپس قطر زمین ورزشی مورد نظر توسط فرمول تععین قطر محاسبه میشود.حال باید دو طناب به اندازه ی قطر این زمین انتخاب شود و با زدن نقطه میانی انها را بدست اورد. سپس نقطه میانی هر دو طناب را باید طوری بر هم منطبق کرد که به شکل ضربدر بر روی نقطه مرکزی ( کل زمین ) قرار گیرد. فاصله دو سر طناب باید طوری تنظیم شود که با یک عرض یا یک طول از زمین ورزشی مورد نظر مساوی شود. در این هنگام چهار نقطه مشخص شده قطرها نشانه گذاری میشود.حال با اتصال این چهار نقطه به هم میتوان چهار ضلع زمین ورزش را بدست اورد.ترکیب رنگ های مناسب با توجه به نوع ورزشی که در زمین های رو باز صورت میگیرد از اهمیت زیادی برخوردار است.معمولآ در ورزش های مختلف از رنگ سفید و سپس به ترتیب از رنگ های زرد،ابی و قرمز استفاده میشودجهت یابی زمین های ورزشی روبازتعیین چهت ساخت ورزشگاه های روباز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زمان انجام فعالیت و زمان انجام سال در این امر نقش دارند.با جهت یابی دقیق مکان های ورزشی میتوان تاثیر عواملی چون نور خورشید یا باد را به حداقل رساند.پیشنهاد میشود که زمین ها در جهت شمال به جنوب ساخته شوند.مشکلات ایجاد شده در زمین های ورزشی توسط باد ، بدتر از تابش مستقیم خورشید است. این امر در ورزشهایی مانند پرتاب نیزه و دیسک،به طور کل ورزشهای دو میدانی باعث اخلال و یا تاثیر در نتیجه ورزشکاران میشود. فهرست مطالب و اسلایدها:خط کشی زمین های ورزشینحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشیزمین های روبازجهت یابی زمین های ورزشی روبازاستاندارد رشته های مختلف ورزشیفضای اطراف میدان بازیبسکتبالمنطقه محدود شده (سه ثانیه )حلقه و تورتنیسسطح زمینملاحظات محیطی ویژه ورزشدوچرخه سواری در پیستفوتبالمشخصات کلی زمینملاحظات ویژه ورزشفوتسالابعاد دروازه فوتسالوالیبال ...

در این پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی پرداخته شده است . پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 36 اسلاید قسمتی از اسلایدها:خط کشی زمین های ورزشیزمین های سرپوشیدهقبل از خط کشی باید طرح ان به دقت در نظر گرفته شود تا از نزدیک شدن بیش از حد خطوط به هم جلوگیری شود.نحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشیقبل از ترسیم خطوط ابتدا لازم است مرکز زمین ( کادر) مشخص شود.این کار با قرار دادن 2 طناب در قطر زمین صورت میگیرد.سپس قطر زمین ورزشی مورد نظر توسط فرمول تععین قطر محاسبه میشود.حال باید دو طناب به اندازه ی قطر این زمین انتخاب شود و با زدن نقطه میانی انها را بدست اورد. سپس نقطه میانی هر دو طناب را باید طوری بر هم منطبق کرد که به شکل ضربدر بر روی نقطه مرکزی ( کل زمین ) قرار گیرد. فاصله دو سر طناب باید طوری تنظیم شود که با یک عرض یا یک طول از زمین ورزشی مورد نظر مساوی شود. در این هنگام چهار نقطه مشخص شده قطرها نشانه گذاری میشود.حال با اتصال این چهار نقطه به هم میتوان چهار ضلع زمین ورزش را بدست اورد.ترکیب رنگ های مناسب با توجه به نوع ورزشی که در زمین های رو باز صورت میگیرد از اهمیت زیادی برخوردار است.معمولآ در ورزش های مختلف از رنگ سفید و سپس به ترتیب از رنگ های زرد،ابی و قرمز استفاده میشودجهت یابی زمین های ورزشی روبازتعیین چهت ساخت ورزشگاه های روباز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زمان انجام فعالیت و زمان انجام سال در این امر نقش دارند.با جهت یابی دقیق مکان های ورزشی میتوان تاثیر عواملی چون نور خورشید یا باد را به حداقل رساند.پیشنهاد میشود که زمین ها در جهت شمال به جنوب ساخته شوند.مشکلات ایجاد شده در زمین های ورزشی توسط باد ، بدتر از تابش مستقیم خورشید است. این امر در ورزشهایی مانند پرتاب نیزه و دیسک،به طور کل ورزشهای دو میدانی باعث اخلال و یا تاثیر در نتیجه ورزشکاران میشود. فهرست مطالب و اسلایدها:خط کشی زمین های ورزشینحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشیزمین های روبازجهت یابی زمین های ورزشی روبازاستاندارد رشته های مختلف ورزشیفضای اطراف میدان بازیبسکتبالمنطقه محدود شده (سه ثانیه )حلقه و تورتنیسسطح زمینملاحظات محیطی ویژه ورزشدوچرخه سواری در پیستفوتبالمشخصات کلی زمینملاحظات ویژه ورزشفوتسالابعاد دروازه فوتسالوالیبال ...

پاورپوینت محوطه مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت محوطه عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت سازی جام جهاني فوتبال پاورپوینت مکانهای تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت مکانهای بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت پاورپوینت آناتومي انساني پاورپوینت ورزشی آسيب هاي مچ پا پاورپوینت پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت ورزشی اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت مکانهای آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت ورزشی تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت محوطه روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی پاورپوینت ورزشی آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش) مکانهای پاورپوینت حرکات اصلاحی پاورپوینت مکانهای محوطه سازی مکانهای ورزشی پاورپوینت محوطه مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت مکانهای اصول عمومي ماساژ پاورپوینت سازی مباني تغذيه ورزشي پاورپوینت پاورپوینت مباني كنترل تمرين ورزشكاران پاورپوینت ورزشی ژيمناستيـك 1 پاورپوینت سازی تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست از مفصل شانه پاورپوینت مکانهای آزمایشگاه بیو شیمی کسب محوطه درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مکانهای روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت محوطه توانبخشی پاور محوطه پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت سازی انواع خشک کن ها پاورپوینت مکانهای پنیر و انواع آن پاورپوینت ورزشی توليد شكلات و تافي پاورپوینت پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ورزشی نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت ورزشی شیرین کننده های غذایی پاورپوینت مکانهای سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت مکانهای نظریه گشتالت پاورپوینت ورزشی آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت محوطه راه سازی پاورپوینت پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ورزشی طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت سازی داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت ورزشی طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت ورزشی تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت مکانهای اصول عمومي ماساژ تحقیق مکانهای در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند تحقیق سازی در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار تحقیق مکانهای در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی تحقیق محوطه در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان تحقیق محوطه در مورد موانع توسعه بهره وري در ايران تحقیق مکانهای در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ تحقیق ورزشی در مورد مشاهیر حسابداری ایران تحقیق مکانهای در مورد مديريت دانش تحقیق محوطه در مورد گزارش كارآموزش حسابداري بيمارستان شهيد رجايي كرج تحقیق پاورپوینت در مورد کنترل کیفیت تحقیق سازی در مورد معرفي كارخانه ايران كاوه سايپا تحقیق محوطه در مورد بودجه ایران تحقیق پاورپوینت در مورد بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي تحقیق محوطه در مورد فرار مالیاتی تحقیق پاورپوینت در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs دانلود ورزشی نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب مکانهای درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت سازی شیرین کننده های غذایی پاورپوینت سازی طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مکانهای روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت مکانهای توانبخشی پاورپوینت محوطه طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مکانهای كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت مکانهای انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت ورزشی انواع خشک کن ها پاورپوینت مکانهای تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت محوطه طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت سازی طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت پاورپوینت رادیولوژی پاورپوینت ورزشی نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت مکانهای مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت مکانهای آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت محوطه داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مکانهای فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت مکانهای قهوه پاورپوینت ورزشی عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت سازی اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت ورزشی حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت مکانهای كنترل نشت در سدهاي خاكي

پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 36 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

خط کشی زمین های ورزشی

زمین های سرپوشیده

قبل از خط کشی باید طرح ان به دقت در نظر گرفته شود تا از نزدیک شدن بیش از حد خطوط به هم جلوگیری شود.

نحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشی

قبل از ترسیم خطوط ابتدا لازم است مرکز زمین ( کادر) مشخص شود.این کار با قرار دادن 2 طناب در قطر زمین صورت میگیرد.

سپس قطر زمین ورزشی مورد نظر توسط فرمول تععین قطر محاسبه میشود.حال باید دو طناب به اندازه ی قطر این زمین انتخاب شود و با زدن نقطه میانی انها را بدست اورد. سپس نقطه میانی هر دو طناب را باید طوری بر هم منطبق کرد که به شکل ضربدر بر روی نقطه مرکزی ( کل زمین ) قرار گیرد. فاصله دو سر طناب باید طوری تنظیم شود که با یک عرض یا یک طول از زمین ورزشی مورد نظر مساوی شود. در این هنگام چهار نقطه مشخص شده قطرها نشانه گذاری میشود.حال با اتصال این چهار نقطه به هم میتوان چهار ضلع زمین ورزش را بدست اورد.

ترکیب رنگ های مناسب با توجه به نوع ورزشی که در زمین های رو باز صورت میگیرد از اهمیت زیادی برخوردار است.

معمولآ در ورزش های مختلف از رنگ سفید و سپس به ترتیب از رنگ های زرد،ابی و قرمز استفاده میشود

جهت یابی زمین های ورزشی روباز

تعیین چهت ساخت ورزشگاه های روباز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زمان انجام فعالیت و زمان انجام سال در این امر نقش دارند.

با جهت یابی دقیق مکان های ورزشی میتوان تاثیر عواملی چون نور خورشید یا باد را به حداقل رساند.پیشنهاد میشود که زمین ها در جهت شمال به جنوب ساخته شوند.مشکلات ایجاد شده در زمین های ورزشی توسط باد ، بدتر از تابش مستقیم خورشید است. این امر در ورزشهایی مانند پرتاب نیزه و دیسک،به طور کل ورزشهای دو میدانی باعث اخلال و یا تاثیر در نتیجه ورزشکاران میشود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

خط کشی زمین های ورزشی

نحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشی

زمین های روباز

جهت یابی زمین های ورزشی روباز

استاندارد رشته های مختلف ورزشی

فضای اطراف میدان بازی

بسکتبال

منطقه محدود شده (سه ثانیه )

حلقه و تور

تنیس

سطح زمین

ملاحظات محیطی ویژه ورزش

دوچرخه سواری در پیست

فوتبال

مشخصات کلی زمین

ملاحظات ویژه ورزش

فوتسال

ابعاد دروازه فوتسال

والیبال


nbsp nbsp nbsp ترسیم خطوط زمین زمین ورزشی مورد های ورزشی توسط شوند مشکلات ایجاد ساخته شوند مشکلات ورزشهایی مانند پرتاب نتیجه ورزشکاران میشود میدانی باعث اخلال مانند پرتاب نیزه nbsp nbsp زمین های های ورزشی ترسیم خطوط صورت میگیرد های مختلف چهار نقطه باید طوری ورزشی میشود ترسیم انجام زمینملاحظات خورشید تاثیر برخوردار میانی اسلایدها


سایر محصولات :

پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی


پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش)


پاورپوینت حرکات اصلاحی


پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی


پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


پاورپوینت مباني تغذيه ورزشي


پاورپوینت مباني كنترل تمرين ورزشكاران


پاورپوینت ژيمناستيـك 1


پاورپوینت تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست از مفصل شانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند


تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار


تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی


تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان


تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وري در ايران


تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌


تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران


تحقیق در مورد مديريت دانش


تحقیق در مورد گزارش كارآموزش حسابداري بيمارستان شهيد رجايي كرج


تحقیق در مورد کنترل کیفیت


تحقیق در مورد معرفي كارخانه ايران كاوه سايپا


تحقیق در مورد بودجه ایران


تحقیق در مورد بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp ترسیم خطوط زمین زمین ورزشی مورد های ورزشی توسط شوند مشکلات ایجاد ساخته شوند مشکلات ورزشهایی مانند پرتاب نتیجه ورزشکاران میشود میدانی باعث اخلال مانند پرتاب نیزه nbsp nbsp زمین های های ورزشی ترسیم خطوط صورت میگیرد های مختلف چهار نقطه باید طوری ورزشی میشود ترسیم انجام زمینملاحظات خورشید تاثیر برخوردار میانی اسلایدها
سایر محصولات