پاورپوینت دریافت شیر خام - دانلود کامل
پاورپوینت دریافت شیر خام
پاورپوینت دریافت شیر خام

پاورپوینت دریافت شیر خام

       نوع فایل power point قابل ویرایش 30 اسلاید قسمتی از اسلایدهاتوضيحات كليشير خام، توسط تانكرهاي حمل شير(road tanker)  از مراكز جمع آوري شير و دامداريها به كارخانــه حمـــل  مي گردد.پس از بررسي وضعيت كيفي شير مطابق با طرح كيفيت شير خام ،  شير جهت تخليه به  قسمت دريافت شير ارسال مي گردد.در اين بخش شير دريافت شده و بعد از عبور از يك مبدل حرارتي ، دماي آن به زير 6 درجة سانتيگراد رسانده شده و در تانكهاي بزرگ ذخيره مي گردد.دماي شير خروجي از سرد كننده ،همچنين PH سيلوها توسط اپراتور دريافت شير كنترل شده ودر فرم كنترل دريافت وشناسايي شير خام ثبت مي شود.- مسير حركت شير خام از تانكر حمل شير به طرف سيلوي شيرخام را مي بنديم.- تانكر حمل شير را  از طريق شيلنگ مخصوص به قسمت دريافت وصل مي كنيم .- cooling valve را روشن مي كنيم .شرايط تحت سيستم فوق اتوماتيك بوده،شير تحت سنگيني خود وارد مي شودو شير با عبور از شيلنگ دريافت از مسير نمونه گيري به منظورنمونه برداري از شيرهاي دريافتي عبور كرده وسپس با عبور از ميان فيلتر صافي ضمن جداسازي اجرام خارجي وارد بالانس دريافت مي شود كه ضمن دريافت در همان بالانس نيز هوا گيري مي شود .سپس از طريق پمپ به ظرفيت 45000ليتر در ساعت عبور كرده بعد از رسيدن به حجم كامل در بالانس تانك فلو شير عبوري از مسير توسط فلومتر Flow meterاندازه گيري مي شود كه تابلو نشاندهنده فلومتر (دما و فلوي شير عبوري )در اتاق دريافت تحت كنترل اپراتور مي باشد .دو والو پشت سر هم در ادامه مسير وجود دارد كه والو اول در صورت پايين بودن حجم شير بسته مي شود (جهت كنترل حجم در بالانس دريافت ). والو دوم در ضمن دريافت هميشه باز است .شير خام بعد از عبور از والو ها وارد پليت كولر به ظرفيت 25000ليتر در ساعت شده و تا دماي پايين تر از 6درجه سانتي گراد خنك شده وارد تانك هاي 105 تني خام مي شود- بعد از اتمام شير تانكر ، مقدار آنرا از روي پانل خوانده و يادداشت مي كنيم.- جهت تخلية مسير در پايان مرحلة دريافت ، از پانل به مسير آب مي دهيم تا بقاياي شير به داخل تانكهاي ذخيره هدايت شود.- در نهايت مسير دريافت را به CIP مي بنديم .CIP اين بخش از طريق سيستم CIP مركزي طبق برنامة ارائه شده از طرف كارخانة سازنده انجام مي گيرد.(دستورالعمل CIP )تذكر1:قبل از آنكه شير خام به سيلوهاي ذخيرة شير خام دريافت شود، تانكها يا سيلوهاي ذخيره كاملا شستشو شده و CIP مي شوند. بعد از اتمام CIP   ، طبق دستورالعمل كاري آزمايشگاه از آب CIP نمونه برداري وآزمايشات بر روي آنها انجام مي گيرد.تذكر 2:بعد از پايان عمليات دريافت شير، شير خام موجود در تانكها طرح كيفيت نمونه برداري ومورد آزمايش قرار مي گيرند. فهرست مطالب و اسلایدهاتوضيحات كليآماده سازي و بهره برداري از قسمت دريافت شيرهواگیری (Deaerator)بخش پاستوریزاسیوناصطلاحات و تعاریفپاستوريزاسيون:ولو دايورت( Flow Revers Valve يا Divertion Valve ) :دماي دايورت: دماي پاستوريزه :مبدل حرارت صفحه اي(Plate Heat Exchanger):قسمت گرمايش اصلي(Section  Heating):قسمت سردكن (Section  Cooling):لوله هولدينگ( (Holding Tubes:روي تابلوي كنترل دماي پاستوريزه و دماي دايورت را تنظيم كنيدبه تدريج دستگاه هموژنايزر را زير بار ببريداقدامات لازم در طول كاركرد خطوط  تولید پاستوریزه اقدامات لازم در پايان كار دستگاهشستشوي دستگاه:استريليزاسيونشیر پاستوریزهانواع شیر پاستوریزه از نظر مقدار چربی شیر پاستوریزه پرچرب:شیر پاستوریزه ی نیم چرب:شیر پاستوریزه ی بدون چربی:روشهاي پاستوريزاسيونروش صفحه‏ايروش لوله‏اياساس روش تولید شیر پاستوریزهبسته بندیبسته بندی پری پکويژگي‏ها ی بطری ...

پاورپوینت دریافت شیر خام پاورپوینت دریافت شیر خام

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 30 اسلاید قسمتی از اسلایدهاتوضيحات كليشير خام، توسط تانكرهاي حمل شير(road tanker)  از مراكز جمع آوري شير و دامداريها به كارخانــه حمـــل  مي گردد.پس از بررسي وضعيت كيفي شير مطابق با طرح كيفيت شير خام ،  شير جهت تخليه به  قسمت دريافت شير ارسال مي گردد.در اين بخش شير دريافت شده و بعد از عبور از يك مبدل حرارتي ، دماي آن به زير 6 درجة سانتيگراد رسانده شده و در تانكهاي بزرگ ذخيره مي گردد.دماي شير خروجي از سرد كننده ،همچنين PH سيلوها توسط اپراتور دريافت شير كنترل شده ودر فرم كنترل دريافت وشناسايي شير خام ثبت مي شود.- مسير حركت شير خام از تانكر حمل شير به طرف سيلوي شيرخام را مي بنديم.- تانكر حمل شير را  از طريق شيلنگ مخصوص به قسمت دريافت وصل مي كنيم .- cooling valve را روشن مي كنيم .شرايط تحت سيستم فوق اتوماتيك بوده،شير تحت سنگيني خود وارد مي شودو شير با عبور از شيلنگ دريافت از مسير نمونه گيري به منظورنمونه برداري از شيرهاي دريافتي عبور كرده وسپس با عبور از ميان فيلتر صافي ضمن جداسازي اجرام خارجي وارد بالانس دريافت مي شود كه ضمن دريافت در همان بالانس نيز هوا گيري مي شود .سپس از طريق پمپ به ظرفيت 45000ليتر در ساعت عبور كرده بعد از رسيدن به حجم كامل در بالانس تانك فلو شير عبوري از مسير توسط فلومتر Flow meterاندازه گيري مي شود كه تابلو نشاندهنده فلومتر (دما و فلوي شير عبوري )در اتاق دريافت تحت كنترل اپراتور مي باشد .دو والو پشت سر هم در ادامه مسير وجود دارد كه والو اول در صورت پايين بودن حجم شير بسته مي شود (جهت كنترل حجم در بالانس دريافت ). والو دوم در ضمن دريافت هميشه باز است .شير خام بعد از عبور از والو ها وارد پليت كولر به ظرفيت 25000ليتر در ساعت شده و تا دماي پايين تر از 6درجه سانتي گراد خنك شده وارد تانك هاي 105 تني خام مي شود- بعد از اتمام شير تانكر ، مقدار آنرا از روي پانل خوانده و يادداشت مي كنيم.- جهت تخلية مسير در پايان مرحلة دريافت ، از پانل به مسير آب مي دهيم تا بقاياي شير به داخل تانكهاي ذخيره هدايت شود.- در نهايت مسير دريافت را به CIP مي بنديم .CIP اين بخش از طريق سيستم CIP مركزي طبق برنامة ارائه شده از طرف كارخانة سازنده انجام مي گيرد.(دستورالعمل CIP )تذكر1:قبل از آنكه شير خام به سيلوهاي ذخيرة شير خام دريافت شود، تانكها يا سيلوهاي ذخيره كاملا شستشو شده و CIP مي شوند. بعد از اتمام CIP   ، طبق دستورالعمل كاري آزمايشگاه از آب CIP نمونه برداري وآزمايشات بر روي آنها انجام مي گيرد.تذكر 2:بعد از پايان عمليات دريافت شير، شير خام موجود در تانكها طرح كيفيت نمونه برداري ومورد آزمايش قرار مي گيرند. فهرست مطالب و اسلایدهاتوضيحات كليآماده سازي و بهره برداري از قسمت دريافت شيرهواگیری (Deaerator)بخش پاستوریزاسیوناصطلاحات و تعاریفپاستوريزاسيون:ولو دايورت( Flow Revers Valve يا Divertion Valve ) :دماي دايورت: دماي پاستوريزه :مبدل حرارت صفحه اي(Plate Heat Exchanger):قسمت گرمايش اصلي(Section  Heating):قسمت سردكن (Section  Cooling):لوله هولدينگ( (Holding Tubes:روي تابلوي كنترل دماي پاستوريزه و دماي دايورت را تنظيم كنيدبه تدريج دستگاه هموژنايزر را زير بار ببريداقدامات لازم در طول كاركرد خطوط  تولید پاستوریزه اقدامات لازم در پايان كار دستگاهشستشوي دستگاه:استريليزاسيونشیر پاستوریزهانواع شیر پاستوریزه از نظر مقدار چربی شیر پاستوریزه پرچرب:شیر پاستوریزه ی نیم چرب:شیر پاستوریزه ی بدون چربی:روشهاي پاستوريزاسيونروش صفحه‏ايروش لوله‏اياساس روش تولید شیر پاستوریزهبسته بندیبسته بندی پری پکويژگي‏ها ی بطری ...

در این پاورپوینت به دریافت شیر خام پرداخته شده است پاورپوینت دریافت شیر خام

       نوع فایل power point قابل ویرایش 30 اسلاید قسمتی از اسلایدهاتوضيحات كليشير خام، توسط تانكرهاي حمل شير(road tanker)  از مراكز جمع آوري شير و دامداريها به كارخانــه حمـــل  مي گردد.پس از بررسي وضعيت كيفي شير مطابق با طرح كيفيت شير خام ،  شير جهت تخليه به  قسمت دريافت شير ارسال مي گردد.در اين بخش شير دريافت شده و بعد از عبور از يك مبدل حرارتي ، دماي آن به زير 6 درجة سانتيگراد رسانده شده و در تانكهاي بزرگ ذخيره مي گردد.دماي شير خروجي از سرد كننده ،همچنين PH سيلوها توسط اپراتور دريافت شير كنترل شده ودر فرم كنترل دريافت وشناسايي شير خام ثبت مي شود.- مسير حركت شير خام از تانكر حمل شير به طرف سيلوي شيرخام را مي بنديم.- تانكر حمل شير را  از طريق شيلنگ مخصوص به قسمت دريافت وصل مي كنيم .- cooling valve را روشن مي كنيم .شرايط تحت سيستم فوق اتوماتيك بوده،شير تحت سنگيني خود وارد مي شودو شير با عبور از شيلنگ دريافت از مسير نمونه گيري به منظورنمونه برداري از شيرهاي دريافتي عبور كرده وسپس با عبور از ميان فيلتر صافي ضمن جداسازي اجرام خارجي وارد بالانس دريافت مي شود كه ضمن دريافت در همان بالانس نيز هوا گيري مي شود .سپس از طريق پمپ به ظرفيت 45000ليتر در ساعت عبور كرده بعد از رسيدن به حجم كامل در بالانس تانك فلو شير عبوري از مسير توسط فلومتر Flow meterاندازه گيري مي شود كه تابلو نشاندهنده فلومتر (دما و فلوي شير عبوري )در اتاق دريافت تحت كنترل اپراتور مي باشد .دو والو پشت سر هم در ادامه مسير وجود دارد كه والو اول در صورت پايين بودن حجم شير بسته مي شود (جهت كنترل حجم در بالانس دريافت ). والو دوم در ضمن دريافت هميشه باز است .شير خام بعد از عبور از والو ها وارد پليت كولر به ظرفيت 25000ليتر در ساعت شده و تا دماي پايين...

پاورپوینت خام روستای عنصرود پاورپوینت روستای دریافت سار پاورپوینت دریافت روستای جوقان بزرگ پاورپوینت خام روستای امند پاورپوینت دریافت روستای کلجاه پاورپوینت خام روستای جیغه پاورپوینت پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه پاورپوینت پاورپوینت روستای سفید کمر پاورپوینت شیر شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد) پاورپوینت دریافت طرح هادي روستاي کتبان پاورپوینت دریافت روستاي ساتللو پاورپوینت شیر طرح هادی روستای قاضی جهان پاورپوینت خام روستا شادآباد پاورپوینت شیر روستای دین آباد پاورپوینت پاورپوینت روستای پارام پاورپوینت دریافت روستای بیرق پاورپوینت پاورپوینت روستای بنیس      پاورپوینت شیر روستای اوشتبین پاورپوینت خام روستای اشتبین پاورپوینت خام روستای شانجان پاورپوینت پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه پاورپوینت دریافت مورچه (انسان،طبیعت،معماری) پاورپوینت پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری) پاورپوینت خام کوه (انسان طبیعت معماری)  پاورپوینت دریافت آزمایشگاه بیو شیمی کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت دریافت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت شیر توانبخشی پاورپوینت خام توليد شكلات و تافي پاور پاورپوینت پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت شیر طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت دریافت پنیر و انواع آن پاورپوینت خام نظریه گشتالت پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت دریافت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شیر آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت شیر راه سازی پاورپوینت پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت خام طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شیر داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت شیر سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شیر طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت خام کودک آزاری پاورپوینت شیر كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت دریافت مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت خام عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت دریافت حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت خام جام جهاني فوتبال پاورپوینت دریافت تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت شیر بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت شیر آناتومي انساني پاورپوینت دریافت آسيب هاي مچ پا پاورپوینت پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت شیر مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) دانلود خام نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب دریافت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت شیر شیرین کننده های غذایی پاورپوینت خام آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شیر روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت خام طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت خام توانبخشی پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت شیر بیودیزل (Bio diesel) پاورپوینت پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت خام انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت دریافت انواع خشک کن ها پاورپوینت پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت خام طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت شیر طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت دریافت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت خام تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام پاورپوینت خام سیاه چاله های فضایی پاورپوینت شیر رادیولوژی پاورپوینت خام نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت خام مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت دریافت قهوه پاورپوینت شیر عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن

پاورپوینت دریافت شیر خام

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 30 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

توضيحات كلي

شير خام، توسط تانكرهاي حمل شير(road tanker)  از مراكز جمع آوري شير و دامداريها به كارخانــه حمـــل  مي گردد.پس از بررسي وضعيت كيفي شير مطابق با طرح كيفيت شير خام ،  شير جهت تخليه به  قسمت دريافت شير ارسال مي گردد.

در اين بخش شير دريافت شده و بعد از عبور از يك مبدل حرارتي ، دماي آن به زير 6 درجة سانتيگراد رسانده شده و در تانكهاي بزرگ ذخيره مي گردد.دماي شير خروجي از سرد كننده ،همچنين PH سيلوها توسط اپراتور دريافت شير كنترل شده ودر فرم كنترل دريافت وشناسايي شير خام ثبت مي شود.

- مسير حركت شير خام از تانكر حمل شير به طرف سيلوي شيرخام را مي بنديم.

- تانكر حمل شير را  از طريق شيلنگ مخصوص به قسمت دريافت وصل مي كنيم .

- cooling valve را روشن مي كنيم .

شرايط تحت سيستم فوق اتوماتيك بوده،شير تحت سنگيني خود وارد مي شودو شير با عبور از شيلنگ دريافت از مسير نمونه گيري به منظورنمونه برداري از شيرهاي دريافتي عبور كرده وسپس با عبور از ميان فيلتر صافي ضمن جداسازي اجرام خارجي وارد بالانس دريافت مي شود كه ضمن دريافت در همان بالانس نيز هوا گيري مي شود .

سپس از طريق پمپ به ظرفيت 45000ليتر در ساعت عبور كرده بعد از رسيدن به حجم كامل در بالانس تانك فلو شير عبوري از مسير توسط فلومتر Flow meterاندازه گيري مي شود كه تابلو نشاندهنده فلومتر (دما و فلوي شير عبوري )در اتاق دريافت تحت كنترل اپراتور مي باشد .

دو والو پشت سر هم در ادامه مسير وجود دارد كه والو اول در صورت پايين بودن حجم شير بسته مي شود (جهت كنترل حجم در بالانس دريافت ). والو دوم در ضمن دريافت هميشه باز است .

شير خام بعد از عبور از والو ها وارد پليت كولر به ظرفيت 25000ليتر در ساعت شده و تا دماي پايين تر از 6درجه سانتي گراد خنك شده وارد تانك هاي 105 تني خام مي شود

- بعد از اتمام شير تانكر ، مقدار آنرا از روي پانل خوانده و يادداشت مي كنيم.

- جهت تخلية مسير در پايان مرحلة دريافت ، از پانل به مسير آب مي دهيم تا بقاياي شير به داخل تانكهاي ذخيره هدايت شود.

- در نهايت مسير دريافت را به CIP مي بنديم .CIP اين بخش از طريق سيستم CIP مركزي طبق برنامة ارائه شده از طرف كارخانة سازنده انجام مي گيرد.(دستورالعمل CIP )

تذكر1:

قبل از آنكه شير خام به سيلوهاي ذخيرة شير خام دريافت شود، تانكها يا سيلوهاي ذخيره كاملا شستشو شده و CIP مي شوند. بعد از اتمام CIP   ، طبق دستورالعمل كاري آزمايشگاه از آب CIP نمونه برداري وآزمايشات بر روي آنها انجام مي گيرد.

تذكر 2:

بعد از پايان عمليات دريافت شير، شير خام موجود در تانكها طرح كيفيت نمونه برداري ومورد آزمايش قرار مي گيرند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

توضيحات كلي

آماده سازي و بهره برداري از قسمت دريافت شير

هواگیری (Deaerator)

بخش پاستوریزاسیون

اصطلاحات و تعاریف

پاستوريزاسيون:

ولو دايورت( Flow Revers Valve يا Divertion Valve ) :

دماي دايورت: 

دماي پاستوريزه :

مبدل حرارت صفحه اي(Plate Heat Exchanger):

قسمت گرمايش اصلي(Section  Heating):

قسمت سردكن (Section  Cooling):

لوله هولدينگ( (Holding Tubes:

روي تابلوي كنترل دماي پاستوريزه و دماي دايورت را تنظيم كنيد

به تدريج دستگاه هموژنايزر را زير بار ببريد

اقدامات لازم در طول كاركرد خطوط  تولید پاستوریزه

 اقدامات لازم در پايان كار دستگاه

شستشوي دستگاه:

استريليزاسيون

شیر پاستوریزه

انواع شیر پاستوریزه از نظر مقدار چربی

 شیر پاستوریزه پرچرب:

شیر پاستوریزه ی نیم چرب:

شیر پاستوریزه ی بدون چربی:

روشهاي پاستوريزاسيون

روش صفحه‏اي

روش لوله‏اي

اساس روش تولید شیر پاستوریزه

بسته بندی

بسته بندی پری پک

ويژگي‏ها ی بطری


nbsp nbsp nbsp nbsp دماي پاستوريزه دماي پاستوريزه مبدل دايورت nbsp دماي valve دماي دايورت divertion valve دماي پاستوريزه مبدل حرارت دماي دايورت nbsp شير خام nbsp nbsp شیر پاستوریزه حمل شير قسمت دريافت دريافت شير ضمن دريافت دريافت كنترل برداري پاستوریزه بالانس دايورت نمونه پايان تانكر ذخيره


سایر محصولات :

پاورپوینت روستای عنصرود


پاورپوینت روستای سار


پاورپوینت روستای جوقان بزرگ


پاورپوینت روستای امند


پاورپوینت روستای کلجاه


پاورپوینت روستای جیغه


پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه


پاورپوینت روستای سفید کمر


پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد)


پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان


پاورپوینت روستاي ساتللو


پاورپوینت طرح هادی روستای قاضی جهان


پاورپوینت روستا شادآباد


پاورپوینت روستای دین آباد


پاورپوینت روستای پارام


پاورپوینت روستای بیرق


پاورپوینت روستای بنیس     


پاورپوینت روستای اوشتبین


پاورپوینت روستای اشتبین


پاورپوینت روستای شانجان


پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه


پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری)


پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری)


پاورپوینت کوه (انسان طبیعت معماری) 


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردنتگ ها :nbsp nbsp nbsp nbsp دماي پاستوريزه دماي پاستوريزه مبدل دايورت nbsp دماي valve دماي دايورت divertion valve دماي پاستوريزه مبدل حرارت دماي دايورت nbsp شير خام nbsp nbsp شیر پاستوریزه حمل شير قسمت دريافت دريافت شير ضمن دريافت دريافت كنترل برداري پاستوریزه بالانس دايورت نمونه پايان تانكر ذخيره
سایر محصولات