پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع - دانلود کامل
پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع
پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع

       نوع فایل power point قابل ویرایش 26 اسلاید قسمتی از اسلایدهاروشهای نگهداری مواد غذاییالف)روشهای فیزیکیدر نگهداری مواد غذایی به روش فیزیکی از گرما ، سرما و تشعشع استفاده می شود.ب)روشهای شیمیاییاشعه دهی(Irradiation )اشعه دهی مواد غذایی نوعی فرآیند «سرد» برای نگهداری غذا محسوب می شود.اشعه دهی مواد غذایی نوعی روش فیزیکی برای فرآوری محسوب می شود که شامل قرار دادن ماده غذایی بسته بندی شده در برابر اشعه های گاما، اشعه X و الکترون می باشد.مزایای اشعه دهیافزایش زمان نگهداری محصولات ریشه ایضدعفونی کردن ادویه ها، میوه ها و غلاتکاهش میکروارگانیسمهای عامل فسادتاخیر در رسیدن میوه هابهبود خصوصیات حسی مواد غذاییتخریب یا کاهش میکروارگانیسمهای بیماریزای غیرقابل اجتناب به ویژه عوامل آلوده کننده مواد غذایی خام با منشا حیوانیدوز جذب شدهمیزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد شده به هنگام قرار گرفتن مواد غذایی در برابر اشعه پرانرژی از طریق انرژی جذب شده اندازه گیری می شود. فهرست مطالب و اسلایدهاروشهای نگهداری مواد غذاییالف)روشهای فیزیکیب)روشهای شیمیاییاشعه دهی(Irradiation )مزایای اشعه دهیدوز جذب شدهروش های اشعه دهیکاربرد اشعه دهی در مواد غذاییمیوه ها و سبزیجات:گیاهان دارویی و ادویه ها:غلاتمزایای اشعه دهیمحدودیت های اشعه دهیتشعشعات مورد استفاده درصنایع غذاییعوامل مؤثر بر كارایی اشعه ماوراء بنفشاثرات اشعه ماوراء بنفشانواع تشعشعات یونیزهاشعه ایكس:اشعه گاما وكاتدیکارایی:اثرمیكروب كشی دوز مشخصی از اشعه به عوامل زیر وابسته است:بعضی از تغییراتی كه دراثر استریلیزاسیون مواد غذایی با اشعه به وجود می آیند عبارت انداز:موارد استفاده از تکنیک های هسته ایی در حفظ و نگهداری مواد غذایی و افزایش تولید :مایکرو ویو در صنایع غذاییاثرات کلی پرتوهای یونیزهکاربرد پرتوهای یونیزهکاربرد امواج الکترو مغناطیس در پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیربه طور کلی اهم مزیت های الکترومغناطیس را در نابودی میکروارگانیسم ها عبارتند از: ...

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 26 اسلاید قسمتی از اسلایدهاروشهای نگهداری مواد غذاییالف)روشهای فیزیکیدر نگهداری مواد غذایی به روش فیزیکی از گرما ، سرما و تشعشع استفاده می شود.ب)روشهای شیمیاییاشعه دهی(Irradiation )اشعه دهی مواد غذایی نوعی فرآیند «سرد» برای نگهداری غذا محسوب می شود.اشعه دهی مواد غذایی نوعی روش فیزیکی برای فرآوری محسوب می شود که شامل قرار دادن ماده غذایی بسته بندی شده در برابر اشعه های گاما، اشعه X و الکترون می باشد.مزایای اشعه دهیافزایش زمان نگهداری محصولات ریشه ایضدعفونی کردن ادویه ها، میوه ها و غلاتکاهش میکروارگانیسمهای عامل فسادتاخیر در رسیدن میوه هابهبود خصوصیات حسی مواد غذاییتخریب یا کاهش میکروارگانیسمهای بیماریزای غیرقابل اجتناب به ویژه عوامل آلوده کننده مواد غذایی خام با منشا حیوانیدوز جذب شدهمیزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد شده به هنگام قرار گرفتن مواد غذایی در برابر اشعه پرانرژی از طریق انرژی جذب شده اندازه گیری می شود. فهرست مطالب و اسلایدهاروشهای نگهداری مواد غذاییالف)روشهای فیزیکیب)روشهای شیمیاییاشعه دهی(Irradiation )مزایای اشعه دهیدوز جذب شدهروش های اشعه دهیکاربرد اشعه دهی در مواد غذاییمیوه ها و سبزیجات:گیاهان دارویی و ادویه ها:غلاتمزایای اشعه دهیمحدودیت های اشعه دهیتشعشعات مورد استفاده درصنایع غذاییعوامل مؤثر بر كارایی اشعه ماوراء بنفشاثرات اشعه ماوراء بنفشانواع تشعشعات یونیزهاشعه ایكس:اشعه گاما وكاتدیکارایی:اثرمیكروب كشی دوز مشخصی از اشعه به عوامل زیر وابسته است:بعضی از تغییراتی كه دراثر استریلیزاسیون مواد غذایی با اشعه به وجود می آیند عبارت انداز:موارد استفاده از تکنیک های هسته ایی در حفظ و نگهداری مواد غذایی و افزایش تولید :مایکرو ویو در صنایع غذاییاثرات کلی پرتوهای یونیزهکاربرد پرتوهای یونیزهکاربرد امواج الکترو مغناطیس در پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیربه طور کلی اهم مزیت های الکترومغناطیس را در نابودی میکروارگانیسم ها عبارتند از: ...

در این پاورپوینت به نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پرداخته شده است پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع

       نوع فایل power point قابل ویرایش 26 اسلاید قسمتی از اسلایدهاروشهای نگهداری مواد غذاییالف)روشهای فیزیکیدر نگهداری مواد غذایی به روش فیزیکی از گرما ، سرما و تشعشع استفاده می شود.ب)روشهای شیمیاییاشعه دهی(Irradiation )اشعه دهی مواد غذایی نوعی فرآیند «سرد» برای نگهداری غذا محسوب می شود.اشعه دهی مواد غذایی نوعی روش فیزیکی برای فرآوری محسوب می شود که شامل قرار دادن ماده غذایی بسته بندی شده در برابر اشعه های گاما، اشعه X و الکترون می باشد.مزایای اشعه دهیافزایش زمان نگهداری محصولات ریشه ایضدعفونی کردن ادویه ها، میوه ها و غلاتکاهش میکروارگانیسمهای عامل فسادتاخیر در رسیدن میوه هابهبود خصوصیات حسی مواد غذاییتخریب یا کاهش میکروارگانیسمهای بیماریزای غیرقابل اجتناب به ویژه عوامل آلوده کننده مواد غذایی خام با منشا حیوانیدوز جذب شدهمیزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد شده به هنگام قرار گرفتن مواد غذایی در برابر اشعه پرانرژی از طریق انرژی جذب شده اندازه گیری می شود. فهرست مطالب و اسلایدهاروشهای نگهداری مواد غذاییالف)روشهای فیزیکیب)روشهای شیمیاییاشعه دهی(Irradiation )مزایای اشعه دهیدوز جذب شدهروش های اشعه دهیکاربرد اشعه دهی در مواد غذاییمیوه ها و سبزیجات:گیاهان دارویی و ادویه ها:غلاتمزایای اشعه دهیمحدودیت های اشعه دهیتشعشعات مورد استفاده درصنایع غذاییعوامل مؤثر بر كارایی اشعه ماوراء بنفشاثرات اشعه ماوراء بنفشانواع تشعشعات یونیزهاشعه ایكس:اشعه گاما وكاتدیکارایی:اثرمیكروب كشی دوز مشخصی از اشعه به عوامل زیر وابسته است:بعضی از تغییراتی كه دراثر استریلیزاسیون مواد غذایی با اشعه به وجود می آیند عبارت انداز:موارد استفاده از تکنیک های هسته ایی در حفظ و نگهداری مواد غذایی و افزایش تولید :مایکرو ویو در صنایع غذاییاثرات کلی پرتوهای یونیزهکاربرد پرتوهای یونیزهکاربرد امواج الکترو مغناطیس در پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیربه طور کلی اهم مزیت های الکترومغناطیس را در نابودی میکروارگانیسم ها عبارتند از: ...

پاورپوینت از روستای عنصرود پاورپوینت روستای نگهداری سار پاورپوینت با روستای جوقان بزرگ پاورپوینت نگهداری روستای امند پاورپوینت مواد روستای کلجاه پاورپوینت استفاده روستای جیغه پاورپوینت پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه پاورپوینت استفاده روستای سفید کمر پاورپوینت تشعشع شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد) پاورپوینت با طرح هادي روستاي کتبان پاورپوینت تشعشع روستاي ساتللو پاورپوینت تشعشع طرح هادی روستای قاضی جهان پاورپوینت مواد روستا شادآباد پاورپوینت مواد روستای دین آباد پاورپوینت از روستای پارام پاورپوینت نگهداری روستای بیرق پاورپوینت غذایی روستای بنیس      پاورپوینت تشعشع روستای اوشتبین پاورپوینت غذایی روستای اشتبین پاورپوینت تشعشع روستای شانجان پاورپوینت غذایی بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه پاورپوینت تشعشع مورچه (انسان،طبیعت،معماری) پاورپوینت استفاده مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری) پاورپوینت تشعشع کوه (انسان طبیعت معماری)  پاورپوینت استفاده آزمایشگاه بیو شیمی کسب با درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت با روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت استفاده توانبخشی پاورپوینت مواد توليد شكلات و تافي پاور نگهداری پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مواد انواع خشک کن ها پاورپوینت غذایی پنیر و انواع آن پاورپوینت غذایی نظریه گشتالت پاورپوینت از مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت استفاده شیرین کننده های غذایی پاورپوینت استفاده آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت از راه سازی پاورپوینت استفاده نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت با طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تشعشع سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت غذایی داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت غذایی میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت غذایی آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت نگهداری کودک آزاری پاورپوینت نگهداری كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت نگهداری مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت نگهداری عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت مواد حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت استفاده جام جهاني فوتبال پاورپوینت پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت با بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت تشعشع آناتومي انساني پاورپوینت مواد آسيب هاي مچ پا پاورپوینت پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت مواد مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) دانلود پاورپوینت نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب مواد درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت از شیرین کننده های غذایی پاورپوینت نگهداری آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت از روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت غذایی طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت نگهداری توانبخشی پاورپوینت نگهداری طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت نگهداری بیودیزل (Bio diesel) پاورپوینت استفاده كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت از انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت با انواع خشک کن ها پاورپوینت غذایی تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت استفاده طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تشعشع طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت با کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت استفاده معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت غذایی تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام پاورپوینت استفاده سیاه چاله های فضایی پاورپوینت از رادیولوژی پاورپوینت از نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت غذایی آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت با داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت غذایی قهوه پاورپوینت پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 26 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

روشهای نگهداری مواد غذایی

الف)روشهای فیزیکی

در نگهداری مواد غذایی به روش فیزیکی از گرما ، سرما و تشعشع استفاده می شود.

ب)روشهای شیمیایی

اشعه دهی(Irradiation )

اشعه دهی مواد غذایی نوعی فرآیند «سرد» برای نگهداری غذا محسوب می شود.

اشعه دهی مواد غذایی نوعی روش فیزیکی برای فرآوری محسوب می شود که شامل قرار دادن ماده غذایی بسته بندی شده در برابر اشعه های گاما، اشعه X و الکترون می باشد.

مزایای اشعه دهی

افزایش زمان نگهداری محصولات ریشه ای

ضدعفونی کردن ادویه ها، میوه ها و غلات

کاهش میکروارگانیسمهای عامل فساد

تاخیر در رسیدن میوه ها

بهبود خصوصیات حسی مواد غذایی

تخریب یا کاهش میکروارگانیسمهای بیماریزای غیرقابل اجتناب به ویژه عوامل آلوده کننده مواد غذایی خام با منشا حیوانی

دوز جذب شده

میزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد شده به هنگام قرار گرفتن مواد غذایی در برابر اشعه پرانرژی از طریق انرژی جذب شده اندازه گیری می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

روشهای نگهداری مواد غذایی

الف)روشهای فیزیکی

ب)روشهای شیمیایی

اشعه دهی(Irradiation )

مزایای اشعه دهی

دوز جذب شده

روش های اشعه دهی

کاربرد اشعه دهی در مواد غذایی

میوه ها و سبزیجات:

گیاهان دارویی و ادویه ها:

غلات

مزایای اشعه دهی

محدودیت های اشعه دهی

تشعشعات مورد استفاده درصنایع غذایی

عوامل مؤثر بر كارایی اشعه ماوراء بنفش

اثرات اشعه ماوراء بنفش

انواع تشعشعات یونیزه

اشعه ایكس:

اشعه گاما وكاتدی

کارایی:

اثرمیكروب كشی دوز مشخصی از اشعه به عوامل زیر وابسته است:

بعضی از تغییراتی كه دراثر استریلیزاسیون مواد غذایی با اشعه به وجود می آیند عبارت انداز:

موارد استفاده از تکنیک های هسته ایی در حفظ و نگهداری مواد غذایی و افزایش تولید :

مایکرو ویو در صنایع غذایی

اثرات کلی پرتوهای یونیزه

کاربرد پرتوهای یونیزه

کاربرد امواج الکترو مغناطیس در پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیر

به طور کلی اهم مزیت های الکترومغناطیس را در نابودی میکروارگانیسم ها عبارتند از:


nbsp nbsp nbsp نگهداری مواد غذایی نگهداری مواد غذاییالف مواد غذاییالف روشهای مواد غذایی نوعی اسلایدهاروشهای نگهداری مواد دهی مواد غذایی مواد غذایی nbsp nbsp نگهداری مواد اشعه دهی دهی irradiation روشهای شیمیاییاشعه دهی مواد غذایی نگهداری روشهای استفاده فیزیکی میکروارگانیسمهای ماوراء عوامل استریلیزاسیون یونیزهکاربرد


سایر محصولات :

پاورپوینت روستای عنصرود


پاورپوینت روستای سار


پاورپوینت روستای جوقان بزرگ


پاورپوینت روستای امند


پاورپوینت روستای کلجاه


پاورپوینت روستای جیغه


پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه


پاورپوینت روستای سفید کمر


پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد)


پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان


پاورپوینت روستاي ساتللو


پاورپوینت طرح هادی روستای قاضی جهان


پاورپوینت روستا شادآباد


پاورپوینت روستای دین آباد


پاورپوینت روستای پارام


پاورپوینت روستای بیرق


پاورپوینت روستای بنیس     


پاورپوینت روستای اوشتبین


پاورپوینت روستای اشتبین


پاورپوینت روستای شانجان


پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه


پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری)


پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری)


پاورپوینت کوه (انسان طبیعت معماری) 


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردنتگ ها :nbsp nbsp nbsp نگهداری مواد غذایی نگهداری مواد غذاییالف مواد غذاییالف روشهای مواد غذایی نوعی اسلایدهاروشهای نگهداری مواد دهی مواد غذایی مواد غذایی nbsp nbsp نگهداری مواد اشعه دهی دهی irradiation روشهای شیمیاییاشعه دهی مواد غذایی نگهداری روشهای استفاده فیزیکی میکروارگانیسمهای ماوراء عوامل استریلیزاسیون یونیزهکاربرد
سایر محصولات